De unde au apărut complicatiile?

Ca de obicei, eu sunt de vină. Era vara lui 2008. Presedintele de atunci a cerut Parlamentului să se intrunească in sesiune extraordinară pentru a decide inceperea urmăririi penale in cazul meu. Ceea ce parlamentul a făcut. Adică s-a intrunit. Dar nu a fost obtinută majoritatea cerută. Atunci, reprezentantii grupului PD au făcut o sesizare la Curtea Constitutională pentru a schimba regulile, astfel incât decizia să poată fi luată mai usor. Ceea ce Curtea a făcut. Ca urmare, a fost modificat articolul 155 din Regulamentul Camerei. Pe această bază, s-a mai votat incă o dată dar, din nou, cererea in privinta mea a fost respinsă. E adevărat, deputatii au uitat să modifice si textul corespunzător din Legea statutului parlamentarilor (de altfel acest lucru nu se putea face decât in sedintă comună). Iată insă că, după 7 ani, o solutie concepută pentru mine are efecte si in alte cazuri.

Oricum, cred că este util să adaug un capitol despre Răspunderea ministerială”, dintr-un studiu mai amplu, pe care l-am publicat anul trecut:

 

” Răspunderea ministerială

În ceea ce privește răspunderea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor, textul Constituției prevede că în afara răspunderii politice în fața Parlamentului, „Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție” (art.109 alin.2).

Aceleași prevederi există și în Legea nr.115/1999 privind răspunderea ministerială. Astfel, potrivit art.11 din această lege, „membrii Guvernului răspund penal pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor de la data depunerii jurământului și până la încetarea funcției, în condițiile prevăzute de Constituție”. Iar, potrivit art.12 din aceeași lege, „Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor”.

În ceea ce privește cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile membrilor Guvernului „pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor”, acestea sunt reglementate în art.8 din Legea nr.115/1999.68

Procedura privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului este reglementată în regulamentele celor două Camere.

Astfel, în Regulamentul Camerei, se preciza: „Art. 139. – Dezbaterea cererii se efectuează pe baza raportului întocmit fie de o comisie permanentă ca urmare a unei anchete desfăşurate în condiţiile art. 68 din prezentul regulament, fie de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop. Dacă ministrul are şi calitatea de deputat, cererea se trimite spre examinare Comisiei juridice, de disciplină si imunităţi, care va elabora un raport pe care îl înaintează Camerei. Rapoartele prevăzute la alin. 1 se înscriu cu prioritate în proiectul ordinii de zi. Cererea se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputatilor.

Art. 140. – În cazul în care Camera Deputaţilor decide să ceară urmărirea penală, preşedintele Camerei va adresa ministrului justiţiei o cerere pentru începerea urmăririi penale, potrivit legii. De asemenea, el va înştiinţa pe Preşedintele României pentru eventuala suspendare din funcţie a membrului Guvernului a cărui urmărire penală a fost cerută.”

În 7 iulie 2008 (deci în vacanța parlamentară) un grup de 52 de deputați PD au atacat la Curtea Constituțională textul art.155, alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților. Obiectul sesizării îl constituiau dispozițiile art.155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8 din 24 februarie 1994, republicată în 2006, care avea – reamintesc – următorul cuprins: „(3) Cererea se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților”.

În motivarea sesizării se arăta că art. 155 alin. (3) din regulament, care prevedea că cererea privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților, contravine dispozițiilor constituționale ale art. 76 alin. (2), potrivit cărora „(2) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenţi din fiecare Cameră”, şi ale art. 16 alin. (1) care stabilesc că „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.

În opinia președintelui Camerei Deputaților, transmisă Curții, se arăta însă că solicitarea urmăririi penale a unui membru al Guvernului de către o Cameră legislativă reprezintă o acțiune politică de o foarte mare importanță și care presupune o motivare bine întemeiată. Or, „Camera Deputaților nu este o autoritate judiciară care să administreze și să interpreteze probe de natură diversă, se impune de la sine alegerea unei proceduri care să prevină arbitrariul și să suplinească lipsa unei specializări judiciare a membrilor acesteia”, și, „de aceea, decizia Camerei Deputaților de a solicita o asemenea procedură impune întrunirea acordului majorității calificate a membrilor săi, care să împiedice subiectivismul şi interesul partizan ale unui număr mic de parlamentari, inerent şi explicabil pe scena oricărei confruntări politice”. Aşa fiind, „cererea de urmărire formulată de Camera Deputaţilor poate fi socotită, pe bună dreptate, un act politic mai degrabă decât unul juridic”. Era invocată și Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.133 din 27 noiembrie 2007 prin care s-a statuat „că cele două Camere ale Parlamentului, cât și Preşedintele României au libertatea de a stabili modul de exercitare „a dreptului de a cere urmărirea penală a membrilor Guvernului, fără o altă reglementare exterioară şi aplicând direct Legea fundamentală”.

În urma dezbaterilor, Curtea a decis însă, cu majoritate, că sesizarea era întemeiată și, ca atare, textul respectiv era neconstituțional. În argumentația agreată de majoritatea CCR, se invocă o decizie din Regulamentul Camerei care preciza la art.129, alin.3 „Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal”. Nu vreau să cred că judecătorii respectivi nu au putut să facă diferența între „hotărârile luate în procesul legiferării” și hotărârile referitoare la persoane (imunitate parlamentară, răspundere ministerială).

Este interesant și faptul că prin OUG nr.3 din 27 ianuarie 2005, fostul ministru al justiției în guvernul Tăriceanu, a modificat Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Scopul esențial era acela ca „foștilor miniștri” (deci miniștrilor din guvernul PSD) să nu li se mai aplice Legea 115/1999 și astfel să fie evitată aprobarea Parlamentului pentru începerea urmăririi penale în cazul lor.

Iată deci că, în prima lună de guvernare, guvernul Tăriceanu avea „obiectivele de reformă” clar stabilite iar a treia OUG a noului guvern îi viza pe membrii fostului guvern.

Această Ordonanță contravenea Deciziei anterioare a Curții Constituționale, nr.93 din 16 iunie 1999, referitoare la responsabilitatea ministerială. CCR fusese sesizată de un grup de 83 de senatori care, între altele considerau că dispozițiile art.20 alin. (2) ale Legii 115/1999 („Punerea sub urmărire penală a foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției lor, se face potrivit normelor de procedură din prezenta lege”) contraveneau prevederilor art.16 alin. (1) din Constituție, care consacră egalitatea cetățenilor în fața legii, fără privilegii.

Astfel, „imunitatea guvernamentală reglementată prin această dispoziție este mai extinsă decât imunitatea parlamentară, întrucât aceasta din urmă se aplică numai în timpul exercițiului mandatului parlamentar, pe când imunitatea guvernamentală, potrivit textului menționat, se aplică și foștilor membri ai Guvernului. În acest mod s-a instituit un privilegiu interzis de dispozițiile art.16 alin. (1) din Constituție”.

Cu alte cuvinte, legea era discriminatorie, sub acest aspect, nu față de cetățeni, ci față de foștii senatori!!! Atacarea Legii, sub aspectul aplicării ei și „foștilor miniștri” a fost făcută de un grup de 62 de deputați ai PDSR!

Curtea a precizat însă, în mod corect, că „imunitatea este o instituție constituțională de protecție a mandatului de senator sau de deputat, pe când, în privința mandatului de membru al Guvernului, Constituția nu a instituit imunitatea, ci o altă măsură de protecție, și anume condiționarea dreptului de a cere urmărirea lui penală pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției”.

În aceste condiții, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 20 alin. (2) din Legea privind responsabilitatea ministerială instituie o măsură de protecție a mandatului exercitat de membrii Guvernului, având deci caracterul obiectiv al unei garanții constituționale de ordin procedural, menite să ocrotească interesul public, și anume realizarea actului de guvernare prin exercițiul mandatului. Această măsură de ocrotire a interesului public subzistă și după încetarea mandatului membrilor Guvernului, așa încât este evident că, în privința infracțiunilor comise în exercițiul funcției, punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului trebuie să se realizeze cu respectarea acelorași norme procedurale.

Această reglementare nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Textul constituțional se referă la un drept fundamental cetățenesc, în timp ce procedura legală examinată reglementează punerea în mișcare a acțiunii penale, în vederea cercetării unei infracțiuni săvârșite de un fost membru al Guvernului în timpul exercițiului mandatului.

Deci, „acțiunea penală se pune în mișcare împotriva sa pentru faptele comise în calitate de înalt funcționar public, iar nu în calitatea sa de simplu cetățean. De aceea. Curtea constată că principiul egalității în drepturi a cetățenilor, prevăzut la art. 16 din Constituție, nu este aplicabil tezei cuprinse în norma juridică a cărei neconstituționalitate se susține”.

Mai concret, în Decizia sa nr.665 din 5 iulie 2007, Curtea Constituțională a avut pe rol „soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, excepție ridicată de Adrian Năstase în Dosarul nr. 1583/1/2006 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală”.77

În urma dezbaterilor, CCR a decis, cu majoritate, că modificările din 2005, la legea responsabilității ministeriale, sunt neconstituționale. Unul dintre argumente a fost legat de necesitatea aplicării dreptului la un proces echitabil, drept prevăzut în Constituție, la art. 21, alin. 3.

Foarte interesantă a fost și Decizia Curții Constituționale nr. 270 din 10 martie 2008 referitoare la conflictul de natură constituțională între autoritățile publice (Președintele României, Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parlamentul României, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii) referitoare la suprapunerea parțială între responsabilitatea ministerială și imunitatea parlamentară.

În esență, după decizia CCR care stabilea că și foștilor miniștri li se aplică Legea responsabilității ministeriale, s-a pus problema cine să dea aprobarea necesară (dacă este cazul) pentru începerea urmăririi penale.

Președintele României s-a oferit, cu generozitate, să dea aceste aprobări, în toate cazurile. De fapt, le-a și dat pentru patru foști miniștri și un fost prim-ministru. Le-a dat însă greșit, deoarece unii dintre ei erau parlamentari.

După dezbateri ample, Curtea Constituțională a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte și Parlament – Camera Deputaților și Senat -, pe de altă parte, în legătură cu procedura de urmat în cazul cererilor referitoare la urmărirea penală a membrilor și foștilor membri ai Guvernului pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției lor și care, la data sesizării, au și calitatea de deputat sau senator.

Conform deciziei Curții, în aplicarea dispozițiilor art. 109 alin. (2) teza întâi din Constituție, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție va trebui să sesizeze Camera Deputaților sau Senatul, după caz, pentru a cere urmărirea penală a membrilor și a foștilor membri ai Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor și care, la data sesizării, au și calitatea de deputat sau de senator și va sesiza Președintele României pentru a cere urmărirea penală a membrilor Guvernului și a foștilor membri ai Guvernului, care, la data sesizării, nu au și calitatea de deputat sau de senator.

Curtea a reluat argumentația din Decizia sa, nr. 93 din 16 iunie 1999, și a reținut că, în privința mandatului de membru al Guvernului, Constituția nu a instituit imunitatea guvernamentală, ci o altă măsură de protecție, și anume condiționarea dreptului de a cere urmărirea lui penală pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției. Dispozițiile art. 109 alin. (2) din Legea fundamentală instituie o măsură de protecție a mandatului exercitat de membrii Guvernului, având deci caracterul obiectiv al unei garanții constituționale de ordin procedural, menită să ocrotească interesul public, și anume realizarea actului de guvernare prin exercițiul mandatului. Această măsură de ocrotire a interesului public subzistă și după încetarea mandatului membrilor Guvernului, așa încât este evident că, în privința infracțiunilor comise în exercițiul funcției, punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului trebuie să se realizeze cu respectarea acelorași norme procedurale.

În ceea ce privește imunitatea parlamentară – ca „imunitate de procedură” aceasta reprezintă, în opinia CCR, „un mijloc de protecție împotriva unor măsuri abuzive, determinate uneori de motive politice”. Curtea a constatat că, în urma revizuirii Constituției, imunitatea parlamentară are un conținut mai restrâns, așa cum se deduce din art.72 alin. (2) din Constituție. Astfel, deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați decât cu încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor.

Chestiunea aceasta ramâne destul de delicată. Unii oameni politici, în continuare, nu fac diferența între instituția imunității parlamentare și cea a responsabilității ministeriale. Spre exemplu, în cazul fostului ministru Vosganian, care era, în același timp, și senator, când au comentat decizia Senatului în termenii art.72 și nu în termenii art.109, alin.2 și 3 (răspunderea membrilor guvernului). La fel s-a întâmplat în cazul ministrului Chițoiu. În cazul lor, aprobarea Camerei era necesară – ținând seama că erau miniștri (foști miniștri) – pentru începerea urmăririi penale.

În cazul parlamentarilor, până în 2003, aprobarea era necesară pentru trimiterea în judecată (urmărirea penală putea să înceapă și să se desfășoare) iar, din 2003, și urmărirea penală și trimiterea în judecată se pot desfășura fără restricții, în schimb parlamentarii nu pot fi reținuți sau arestați înainte de condamnarea lor, fără aprobarea Camerei din care fac parte.

Aș vrea să mai fac o observație. Ridicarea imunității parlamentare reprezintă precondiția pentru punerea în aplicare a solicitării parchetului (reținere, arestare, percheziție sau, așa cum era mai înainte, trimiterea în judecată). De aceea, în regulamentele Camerelor se solicita ca cererea trimisă pentru ridicarea imunității să precizeze care dintre aceste măsuri este solicitată… (n.b. pentru o lectură mai rapidă, am eliminat notele de subsol)”

 

85 Responses to “De unde au apărut complicatiile?”


 1. 1 Albu Constanţa februarie 24, 2015 la 6:10 pm

  Aşa le reglează Cel de sus.Carevasăzică,cine sapă groapa altuia cade el în ea.

 2. 2 andrada februarie 24, 2015 la 6:54 pm

  Cata nevoie este de un polician pregatit, in acest Parlament plin de oameni…. dar nu de politicieni competenti…..vesnic gresesc,sant corectati, nu au o voce pertinenta…va simtim lipsa dle A.Nastase din politica si mai ales din PSD…..actualul premier este cam singur si fara prieteni…..

 3. 3 Adrian B. februarie 24, 2015 la 6:54 pm

  Zev

  N-ati inteles absolut nimic din ceea ce am scris in postarile anterioare dar nici nu doresc sa va explic .

  Vad ca ati preluat rolul lui vsile si va comportati ca o gazda a blogului … ii certati si ii corectati pe toti !

  Cat priveste noul Cod Fiscal mi se pare o MIZERIE de la un capat la altul ! L-am citit cu cca. o saptamana inainte sa apara oficial , ca draft in ziarul Capital . Am crezut ca e o gluma proasta dar in Romania cele mai proaste glume se transforma in legi.

  Voi reveni cu o postare legata strict de acest Cod Fiscal deoarece ne afecteaza direct , mi se pare o mare mizerie si cuprinde tot felul de capcane care vor da o lovitura mortala mediului de afaceri . Este conceput de niste oameni RUPTI COMPLET DE REALITATE si care in viata lor n-au avut vreun angajat . De oameni ca d-voastra , ca centru , ca George ban , ca Luminita Arhire ( si probabil majoritatea de pe acest blog ! ) care toata viata au fost angajati la stat si carora le e frica sa nu-si piarda privilegiile !

  Din pacate , in tara asta nu toti oamenii au sansa sa fie bugetari . Cei mai multi sunt oameni simpli , fara relatii , care isi duc traiul foarte greu si care-si castiga cu greu painea . Cu munca multa , cu umilinte , cu incertitudine si cu bani putini . Tocmai acestia sunt loviti de noile prevederi ale Codului Fiscal .

  Cred ca d-nii Ponta si Valcov fac o mare confuzie ! Ii considera pe cetatenii cu PFA-uri si cu microintreprinderi , oameni de afaceri !!! Nimic mai gresit ! Cei care astazi au pfa si microintreprinderi sunt cei care au fost aruncati in SOMAJ in anii 1996-2000 si dupa 2004 si care si-au luat viata in maini si incearca sa supravietuiasca cumva ! Sunt convins ca mare parte din ei si-ar dori un job la stat dar n-au ocazia !

  Cat il priveste pe sotul d-nei Lavinia Sandru , fost membru PDL pana in 2012 si traseist politic , fost primar PDL al Slatinei , aveti dreptate ! Este o somitate in materie , este cel care a transformat Slatina intr-un Las Vegas romanesc si un corn al abundentei , un geniu al administratiei ( dupa sistemul d-voastra de valori ) !

  http://www.cotidianul.ro/dna-avitech-caracatita-de-offshore-uri-cipriote-si-ministrul-valcov-tremurand-cu-o-banca-257163/

  Observ si ca imi bagati cuvinte si fraze in gura ! De ce nu va concentrati pe postarile d-voastra ? Tot ce scriu sunt parerile mele , gândurile mele si nu o sa mi le schimbati d-voastra niciodata .

  Chiar daca l-am votat pe Victor Ponta , eu personal consider ca toata mizeria si cosmarul pe care-l traim astazi i se datoreaza in mare parte dansului ! Cel putin in aceeasi masura ca lui Traian Basescu .
  Victor Ponta s-a compromis total cu atitudinea lui duplicitara si a compromis si PSD-ul . Astazi , el nu se deosebeste cu nimic de MRU , de Blaga , de Basescu si de ceilalti penibili !

  Cat priveste clasa politica romaneasca , eu nu cred ca cei care conduc astazi Romania sunt capabili sa scoata tara din criza si sa aduca prosperitatea economica . Mi se par niste indivizi ingusti la minte , fara viziune , lipsiti de idei , de curaj , de patriotism si captivi educatiei si instructiei pe care o au . Pai daca meseria d-lui Ponta este sa bage oameni la puscarie , normal ca dansul trateaza cetatenii si mediul economic ca pe niste infractori ! Ce asteptari poti avea de la unu’ ca el sa inteleaga fenomenul economic , sa fie uman ?

  Sau ce asteptari putem avea de la urmatorii politicieni si titulari de posturi in administratie :

  Vasile Blaga – fost vames si militian
  Catalin Predoiu – secu si sluga Basescu
  MRU – secu si vaci Kobe , sluga Basescu
  Iohannis – citeste de pe hartie , in general prostii !
  Kovesi – secu
  Dragnea – traseist politic
  Zgonea – repetent in facultate
  Geoana – 🙂
  Vanghelie – 🙂
  Cristian Diaconescu – secu
  Gabi Oprea – traseist , nas , secu , popota
  Cazancioc – var , secu
  Sebi Ghita – prieten , secu
  Valcov – sot Lavinia Sandru , traseist
  Daniel Constantin – pantofi de lac , costum Versace , geniu in agricultura 🙂

  Stiu ca pare o gluma dar indivizii de mai sus conduc astazi Romania !

 4. 4 nastase februarie 24, 2015 la 6:58 pm

  andrada,
  nu stiu ce să răspund…

 5. 5 George Ban februarie 24, 2015 la 7:10 pm

  Domnule Adrian Nastase,

  Pasajul de mai jos, din expunerea Dvs, ar trebui afisat in biroul actualului presedinte. Si poate ar trebui sa il scrie cu mana lui de 100 de ori pe zi:

  „În cazul parlamentarilor, până în 2003, aprobarea era necesară pentru trimiterea în judecată (urmărirea penală putea să înceapă și să se desfășoare) iar, din 2003, și urmărirea penală și trimiterea în judecată se pot desfășura fără restricții, în schimb parlamentarii nu pot fi reținuți sau arestați înainte de condamnarea lor, fără aprobarea Camerei din care fac parte.”

  Pafaristul Johannis spune ca Parlamentul nu trebuie sa se opuna ANCHETARII membrilor sai!!! Inca o data, ignoranta imi demonstreaza ca e infinita! Sau o fi vorba de mesaje ticaloase pentru exterior, unde nimeni nu stie cum stau lucrurile si il cred pe presedinte…

 6. 6 Luminita Arhire februarie 24, 2015 la 7:11 pm

  @Mihaela Erika Petculescu februarie 24, 2015 la 12:17 pm

  Doamnă, sunt uluită de ceea ce susţineţi. Despre ce răzbunare vorbiţi? Nu de răzbunare, ci de VINDECARE, de SIMETRIE este vorba. Nu putem, pur şi simplu, să închidem uşa peste mirosul pestilenţial din „casa justiţiei” şi să ne bucurăm ţinându-ne de degeţele, victime şi ticăloşi, de dimineaţa limpede de afară, fără să aerisim măcar încăperile igrasioase şi pline de animale mici şi foşgăitoare din care credem că am ieşit ( dacă într-adevăr am ieşit…) ! Destabilizează asta România ? Pe mine personal mă destabilizează puternic fie şi numai ideea de a ne preface că am uitat; adică „bine că instituţiile statului lucrează şi doamne! ce independente mai sunt!”. Chiar credeţi că sunt?

  Pentru doamna Jianu –poate aţi văzut-o , o doamnă plinuţă, în vârstă, cumsecade –au considerat necesar să trimită două „potere” , la ieşirea din stânga şi la ieşirea din dreapta a vagonului de tren cu care doamna se îndrepta spre casă , ca să-şi pregătească pijamaua pentru „sejurul”…sau pentru „cantonamentul ”, cum ar spune domnul Adrian Năstase, de numai O LUNĂ ŞI JUMĂTATE …A fost considerată atât de periculoasă încât în perioada primei detenţii nu a avut voie să-şi însoţească mama pe ultimul drum. Ştiţi pentru ce această femeie s-a „bucurat” de un tratament atât de deosebit? Pur şi simplu pentru că nu a scris ceea ce i s-a cerut să scrie. Şi? S-a făcut dreptate? Să uităm şi să nu mai vorbim despre asta ?

  Ce anume numiţi „ACŢIUNE BENEFICĂ DE ASANARE”? Faptul că după ce au jupuit tot ce puteau jupui dintr-o parte, au pornit măcelul şi pe partea cealaltă?

  Tot din acţiunea lor BENEFICĂ DE ASANARE face parte şi dosarul Trofeul Calităţii; şi dosarul Zambaccian; şi dosarul ICA; şi dosarul Caltaboşul; şi dosarul lui Babiuc…toate s-au numit ASANARE. A fost mai decentă viaţa politică după ce eroii acestor dosare au fost siliţi să o părăsească?

  Ghilotina aşa-zisei Justiţii a separat impasibilă capete de trunchiuri doar de pe stânga, ani de zile, şi acum, cu aceeaşi conducere, cu aceiaşi oameni, cu aceleaşi principii, sesizează brusc, pe dreapta, circulaţia liberă a mormanelor de bani, înghesuite în sacoşe şi geamantane , hemoragie fără garou la purtător de atâţia ani…

  Nu mă satisface şi nu mă linişteşte „curătenia de primăvară” a instituţiilor statului , heirupismul derizoriu şi pariul lor pe memoria mea scurtă… Toate acestea mă mâhnesc. Asanarea trebuia să înceapă cu demisiile tuturor participanţilor la festinul abuzului. Aşa aş fi putut şi eu să cred…

 7. 7 ZeV februarie 24, 2015 la 7:25 pm

  Adrian B.
  Sunteti sigur ca ,,indivizii” de mai sus conduc Romania ?
  Mai ganditi-va…veti duce, curand, dorul actualilor politicieni. Si dvs si oamenii de afaceri si micii intreprinzatori.
  (Z)
  ps
  Ce este de inteles in postarile dvs ? Ura ? Neputinta ? Frustrarea ? Deruta ? Confuzia? Spuneti dvs. mai explicit si mai concentrat.
  (Z)

 8. 8 ZeV februarie 24, 2015 la 7:39 pm

  Gruia lui Novac

  Asa este, nici eu nu vad nici un motiv sa nu ne intarcem in anii 90 si sa infiintam ,,sereleuri” politice. (Z)
  Problemele vor aparea in momentul cand noua lege a finantarii partidelor politice va fi publicata in Monitorul Oficial.
  Daca se decide, ca in America, va fi bine…cine are bani si doreste sa-i ,,investeasca” in mod transparent intr-un partid politic, e problema lui, sunt banii lui.
  Dar daca se va opta pentru finantare de la buget, ei, atunci, este alta mancare de peste. Eu nu sunt dispus sa platesc pentru tradatoarea sorosista Monica Macovei Gherghescu. De altfel, celebra ai nefasta creatura non-umana SI-A TESTAT audienta de doua ori:
  1. La alegerile interne din PDL;
  2. La alegerile prezidentiale;
  Deci, despre ce vorbim. domnule Gruia lu’ …… ?
  Nu era nevoie sa postati decat 3-4 randuri. Chiar si eu am exagerat in acest comment, dand, eu insumi, prea multa atentie oengistei cu finantare obscura.
  (Z)

 9. 9 George Ban februarie 24, 2015 la 7:42 pm

  Adrian B e din ce in ce mai hazliu.
  Zice ca traieste in strainatate, dar il infurie eliberarea de bonuri fiscale in Romania!!! Hazul e ca acolo unde traieste, bonul fiscal e o religie! Vrea ca in Romania sa existe multi bani negri? Oare de ce?

  Adrian B imi face onoarea de a ma considera unul dintre autorii noului Cod Fiscal! Multumesc! Nici nu confirm, nici nu infirm!

  Sa justificam si sa radem mai departe!
  Cica noul Cod Fiscal
  „Este conceput de niste oameni RUPTI COMPLET DE REALITATE si care in viata lor n-au avut vreun angajat. De oameni ca d-voastra , ca centru , ca George ban (Ban, n.mea), ca Luminita Arhire ( si probabil majoritatea de pe acest blog ! ) care toata viata au fost angajati la stat si carora le e frica sa nu-si piarda privilegiile!”

  Hi, hi, hi!
  Deci majoritatea de pe acest blog este RUPTA COMPLET DE REALITATE! Daca vrea bon fiscal ii e frica sa nu-si piarda privilegiile (?!?!) De unde o veni masochismul ca Adrian B sa scrie pe un blog RUPT COMPLET DE REALITATE?

  Dle Nastase, Dvs ati avut vreun angajat in viata asta? „Angajat”, nu „Subaltern”! Aveti grija la cuplajul cu realitatea!

 10. 10 ZeV februarie 24, 2015 la 7:52 pm

  ….Sa presupunem ca se infiinteaza si participa la alegeri 200 de partide fiecare cu , sa spunem, 10 candidati.
  In acest interesant caz, ar trebui ca alegerile sa se desfasoare undeva in gara, iar pe post de urna, sa fie amenajat un vagon de marfa. Se rezolva astfel si…urna mobila. 😉
  Mai dificil va fi cu Diaspora, dar gaseste Yohannis o solutie ,,bine facuta”. (Z)
  Dar, cineva tot ar castiga sigur, indiferent de rezultat: producatorii de hartie. Sa de Dumnezeu sa fie romani, iar lemnul sa fie importat din Austria.
  (Z)
  ps
  Eu nu mai inteleg….PNL are vreo 120% in sondaje, Gorghiu spune ca ea l-a uns pe Yohannis prezident, deci, PNL castiga majoritatea din primul tur si la locale si la generale.
  Prin urmare ma intreb si eu ca un muritor oarecare: cine si de ce are nevoie de noi partidulete ? PSD-ul oricum va fi batut chiar si de Vanghelie. Deci ?
  (Z)

 11. 11 Adrian B. februarie 24, 2015 la 7:57 pm

  @ Zev

  Crezi ca doamna asta are contact cu realitatea ? Eu zic ca NU … Eu anticipez ca se vor INCHIDE zeci de mii de microintreprinderi si statul va pierde o multime de bani . Sunt foarte interesante comentariile din subsol , mult mai credibile decat parerea d-nei ministru 🙂 sau a lui Zev

  http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/Rovana+Plumb+Noul+Cod+Fiscal+va+aduce+325+000+de+locuri+de+munca

 12. 12 Titus Filipas februarie 24, 2015 la 7:57 pm

  Rainer Maria Rilke : „Cel care nu se poate vedea pe sine într-un context de două milenii are toată viaţa înlănţuită în zile.”

 13. 13 ZeV februarie 24, 2015 la 8:01 pm

  Culmea, pana mai ieri, toti dreptacii vorbeau, triumfalist, despre ,,unificarea dreptei”.
  Aud, acum, ca vor sa-l imite pe Ion Iliescu in anii 90, cel care a creat celebrul si galagiosul CPUN.
  Doamne, mare-i gradina Ta – per persoana fizica care este..
  (Z)

 14. 14 Fragmentarium Politic februarie 24, 2015 la 8:04 pm

  O justitie „independenta”, care intai taie si apoi numara, ca in bancul politc pe care il stim cu totii, nu se incurca cu tot soiul de distinctii, aprobari, preconditii sau precizari, daca trebuie sa taie, taie! Probabil ca se va continua, pana cand nu vor cadea la pace cu principiile, nu puterea si opozitia, care se randuiesc la ghilotina si la ţuháus, ci clasa politica, daca va binevoi sa absoarba ceva mai multa cultura politica. Ieri au fost cei pe care-i stim, azi, Elena Udrea si altii, maine, cine stie, cineva spunea ca pana se va termina faza asta urata, dar am indoieli… Deh, au zis ca a fost martea neagra, cand puteau sa o faca alba.

 15. 16 papasha februarie 24, 2015 la 8:25 pm

  Complicatiile mai vin si din alte directii :

  la postarea mea anterioara ( cu niste complicatii ) , am uitat sa fac vorbire si despre nenorocirea nivelului SPIRITULUI CIVIC al conationalilor nostri .
  Niste nesimtiti , care cu toata familia , cu catzel si cu purcel , ies la iarba verde , dupa ei ramane parjolul acoperit de munti de gunoaie .
  Unii idioti , ca sa se scuze , zic ca nu au cosuri de gunoi ….. Mai animalelor , dar cu vreo doi , trei saci de gunoi adusi cu voi , rezolvati problema .
  Sa fereasca Dumnezeu sa va atace cineva pe strada , sa va fure portofelul sau bicicleta lu’ ala micu , ca din miile de concetateni din jur , ESTI SINGUR .
  Sa intervina cineva sa te ajute , sa strige , sa se agite , canci !
  Ce sa mai vorbesc despre conditiile de higiena pe subiectul ghena de gunoi si modul de administrare ale tomberoanelor din blocurile noastre ceausiste si nu numai , despre gradul de civism al vecinilor , pt. care legea-i numai o gluma pt. prosti .
  Si ca sa inchei , am avut ocazia sa ‘ma calatoresc” cu transportul in comun vreo 2 saptamani vara trecuta ( o aveam pe „bubulina” la reparat )
  Am avut impresia ca prin 41 si prin alte autobuze germane de top sunt cadavre in putrefactie ascunse prin podele , ca oameni vii nu puteau sa duhneasca in halul ala .
  Daca vrei sa iei atitudine si incerci sa remediezi vreo situatie descrisa , IAR TE TREZESTI CA ESTI SINGUR , SI RIDICULIZAT SI COLAC PESTE PUPAZA , ALT NESIMTIT SARE SA-SI APERE NESIMTITU’ !
  FARA 7 ANI DE-ACASA , SCOALA , EDUCATIE , CIVISM SI LEGISLATIE , SUNTEM TERMINATI !
  Clasa politica ( nu toata ,doar 80% ) stie extrem de bine cu cine au de-aface , si-si fac mendrele cum vrea muschii lor , si o data la 25 de ani , mai iese cate o rebeliune , dupa care , LA VREMURI NOI , TOT NOI !

 16. 17 Criticos februarie 24, 2015 la 8:48 pm

  Complicaţiile apar fără greş când se modifică legea pentru o situaţie singulară, cu alte cuvinte se legiferează aberent şi incoerent pentru a crea o capcană pentru o victimă ţintă. Şi uite aşa se ivesc hăţişuri în care nu se mai descurcă nimeni. Nu dau doi bani pe DNA, o cloacă de incompetenţă pe care naivii o privesc ca pe un Olimp al justiţiei.

 17. 18 Adrian B. februarie 24, 2015 la 10:28 pm

  De la bilantul asta mai lipseau fantomele lui Stalin si Beria si umbra lui Ana Pauker si Alexandru Nicolschi …

  http://www.mediafax.ro/social/bilantul-dna-kovesi-in-2014-s-a-inregistrat-cel-mai-mare-numar-de-demnitari-de-rang-inalt-investigati-de-dna-13881601

  Va fi bine in tara asta atunci când vom vedea un bilant al Ministerului Economiei in care sa auzim niste oameni NORMALI ca ne dau vesti de genul :

  – au fost atrase investitii straine de …
  – au fost create sute de mii de lucuri de munca
  – au aparut zeci de mii de afaceri autohtone si de start-up-uri
  – a crescut nivelul de trai al cetatenilor
  – s-au construit noi autostrazi , spitale , gradinite , scoli
  – a scazut pretul la utilitati , carburanti si alimente
  – s-au inmatriculat zeci de mii de masini noi
  – s-au construit zeci de mii de apartamente noi
  – s-au construit parcuri industriale si tehnologice
  – au crescut exporturile …
  – s-au redus importurile …
  – etc.

  Astea cu catusele sunt pentru cei cu liceul la seral si cu IQ-ul negativ si sunt specifice Evului Mediu !

  Din pacate , tara asta e condusa de procurori si de fosti sau actuali basisti si noul Cod Fiscal e mai degraba un fel de Cod Penal Fiscal , plin de capcane si amenintari . Menirea acestui cod penal fiscal este sa adune cat mai multi bani la buget fara sa tina cont de oameni sau de mediul de afaceri si sa distruga toti oamenii de afaceri autohtoni .

 18. 19 Fragmentarium Politic februarie 24, 2015 la 11:27 pm

  Exista un destin geopolitic? Motto: (1) Politica este preocuparea de a-ti hrani si apara poporul. (2) Geopolitica dicteaza regimul politic (F. P.) Andrei A., multumesc pentru pertinenta analiza despre revolutia rusa din februarie 1917 (si, tangent, despre cea din octombrie), care o completeaza in chip fericit pe cea interesanta a autorului. Cred insa ca si fara razboi Rusia nu ar fi avut sansa unei integrari pe orizontala a puterii, pentru a va parafraza o inspirata expresie. Ca intindere si potential demografic si economic, cat si ca slabiciune militara, nu avea cum sa inceteze sa mai fie o tinta geopolitica. Cred ca toate analizele pe campania napoleoniana, dar si pe evenimentele care au urmat, au inteles acest lucru. Parerea mea este ca urzirea primului razboi mondial a jucat cu succes pe cartea geopolitica, in cazurile celorlalte doua imperii, dar si pe cartea lui Marx, in cazul celui tarist, insa cu rezultate contradictorii. Pe de o parte, s-a reusit crearea statului totalitar sovietic, dar, pe de alta parte, la butoanele lui nu au ramas cei care au fost planificati, Lenin si Trotsky, purtatori ai unui milenarism de o alta factura, ostil celui rus. Sovietismul a incaput pe mainile lui Stalin, care l-a dus in directia panslavismului, motiv pentru care si azi majoritatea rusilor ii poarta o amintire aureolata si il considera un erou. Cred ca inlocuirea unei verticale de putere cu o alta, de alt tip, a fost cel mai bun lucru care li s-a putut intampla rusilor, mai ales sub aspectul inlaturarii slabiciunii militare, fara de care ar fi ramas o tinta perpetua, cu viitor nesigur. Vom intelege si mai bine acest lucru daca ne uitam si la ce se intampla, in zilele noastre, cu lumea araba, bogata in resurse energetice, ca si cea rusa, dar neputincioasa militar, ceea ce nu mai este cazul rusilor. Autoritarismul, care nu se identifica cu autocratismul, Rusia este o tara democrata, inca nu cat ar trebui, dar democrata totusi, va fi singura carte rusa castigatoare, pentru mult timp de acum incolo. http://www.contributors.ro/global-europa/revolu%C8%9Bia-rusa-din-februarie-1917-origini-semnifica%C8%9Bii-implica%C8%9Bii-eseu-de-vladimir-tismaneanu-%C8%99i-marius-stan/

 19. 21 Luminita Arhire februarie 25, 2015 la 12:43 am

  Păi, când am aflat eu că Băsescu Traian merge seara să o viziteze pe doamna Udrea, prima chestie care mi-a venit în minte a fost ( scuze, domnu′ Băsescu, dar chiar așa s-a întâmplat, credeți-mă…) o imagine din ”Istoria culturală a prostiei omenești”, minunata lucrare a lui Rath- Vegh Istvan, care prezenta cerințele etichetei pentru vizita conjugală, de rutină, a regelui în iatacul reginei, la ceasuri târzii : în cămașă de noapte, cu coroana pe creștet, cu eșarfa frumos legată peste pântece, cu sabia într-o mână și cu olița de noapte în cealaltă.

  Atâta că, la dracu′, tocmai când s-a înființat el la ușă, în toată splendoarea, echipat cum am descris mai sus, a dat peste avocații doamnei. Adică, așa ne zice fostul preș′, ca să nu ne imaginăm noi că (explozie de inimioare roz, pam! pam!) a stat dânsul în tete-a-tete cu dumneaei, la lumina înșelătoare a lumânărilor parfumate .

  Întrebare esențială, neliniștitoare pentru orice bărbat de stat de pe fața pământului : ce căutau avocații, taman de DRAGOBETE, la doamna Udrea ?

  Deci, încă o dată: nu suntem la ”DIN DRAGOSTE” , cu Mircea Radu, suntem la Striblea și Cristoiu, doi jurnaliști puternici rău, doi formatori de opinie grei de tot , necruțători, de la B1 TV, care iau un interviu antologic unui fost președinte.

  Cred, cetățene român, că ești suficient de matur ca să afli adevărul: ăsta te-a condus pe tine, după toanele și testosteronul lui inflamat, timp de zece ani !

  P.S.Mi-a mai atras atenția fraza :”… la PDL, vă asigur că nimeni nu a pus mâna pe bani, în campanie ….”

  Știm , domnu′ Băsescu, deoarece chiar PDL-ul a inventat metoda ”sertarul” : se pune plicul în sertar, nimeni nu se atinge de el și nici de ce-i în el . Participanții cântă un cântecel drăguț sau urmăresc un documentar despre pinguini, pe Discovery.

  Se așteaptă, cu toate simțurile treze, apariția poterei, cu flagrantul ; dacă nu vine într-un timp dat, precizat în documentele de partid, transmise de la centru , poți să schimbi canalul TV și să pui mâna liniștit – pericolul a trecut.

 20. 22 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 8:08 am

  Ideologul primar Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) a fost un pedagog făcut baron în primul Cezarism napoleonian.

 21. 23 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 8:13 am

  Webster Tarpley : +Statele Unite au creat grupul terorist Stat Islamic în Irak şi Siria, folosind combatanţii sunniţi ca „armată secretă americană” pentru destabilizarea regiunii Orientul Mijlociu. „Grupul terorist Stat Islamic este o armată secretă a Statelor Unite, iar liderul organizaţiei, Abu Bakr al-Baghdadi, este un prieten apropiat al senatorului republican american John McCain”, afirmă Webster Tarpley, potrivit agenţiei IRNA. Webster Tarpley, un critic al administraţiilor americane care a enunţat ipoteze conspiraţioniste şi în cazul atentatelor din 11 septembrie 2001, susţine că terorismul internaţional este permis de Statele Unite. „Dacă ar vrea, Statele Unite ar putea opri orice conxiune la Internet a grupului terorist Stat Islamic…”, adaugă istoricul american, afirmând că oraşul libian Derna, bombardat recent de Egipt după executarea de către terorişti a 21 de creştini, este „capitala mondială a terorismului”. „Deşi este un oraş mic, din Derna au fost trimişi numeroşi terorişti spre Irak şi Siria”, argumentează Tarpley. Fondurile folosite de grupul terorist Stat Islamic provin din Arabia Saudită, un aliat strategic al Statelor Unite în Orientul Mijlociu, continuă Tarpley, conform agenţiei ruse Sputnik. „Dacă Statele Unite ar vrea într-adevăr să distrugă organizaţia teroristă SIIS, ar soma Arabia Saudită să nu mai alimenteze cu armament teroriştii din Irak şi Siria. În plus, Turcia ar putea distruge teroriştii din Siria vecină în doar câteva săptămâni dacă s-ar dori acest lucru”, adaugă istoricul american, citat de Sputnik. Teroristul Zacarias Moussaoui, condamnat la închisoare pe viaţă în Statele Unite pentru implicarea în atentatele din 11 septembrie 2001, a dezvăluit într-o instanţă din SUA, pe 3 februarie, că membri ai familiei regale din Arabia Saudită au oferit susţinere organizaţiei teroriste Al-Qaida. Ambasada Arabiei Saudite la Washington a replicat considerând că Moussaoui este un „criminal deranjat psihic”. Istoricul şi jurnalistul american Webster Tarpley, în vârstă de 68 de ani, s-a remarcat de-a lungul timpului prin critici la adresa administraţiilor Statelor Unite şi prin enunţarea unor ipoteze conspiraţioniste. El este autorul cărţii „9/11 Synthetic Terror: Made in USA”. Grupul terorist sunnit Stat Islamic ocupă teritorii din Irak, Siria şi Libia, unde a proclamat un „califat islamic”. O coaliţie internaţională formată din zeci de ţări şi coordonată de Statele Unite a lansat raiduri aeriene împotriva organizaţiei teroriste care s-a remarcat prin decapitarea a zeci de ostatici, inclusiv americani, britanici şi francezi.+ SURSA http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/controversat-istoric-american–sua-au-creat-grupul-terorist-stat-islamic-368435

 22. 24 ZeV februarie 25, 2015 la 8:17 am

  Am observat o tendinta interesanta care irumpe din zona dreptei. Multi spun ca se emit in exces ordonante de urgenta. Asa o fi, dar asta nu ar trebui sa o spuna cei care au mai guvernat intre 2005-2012.
  Pe de alta parte, observ o oarecare inconsecventa la dreptaci. Pe de o parte infiereaza proletcultist ordonantele guvernului Ponta, dar cand vine ocazia concreta, in situatii spinoase, sa demonstreze consecventa (vezi cazul ,,Rosia Montana”, sau ,,votul din Diaspora”, etc) onorabilii dreptaci , in frunte cu Basescu, ii cereau tot lui Ponta sa-si asume….evident prin ordonante. (sic!).
  Daca adaugam la o asemenea atitudine lasa si duplicitara idea fragmentarii esichierului politic, conchid ca dreptacii nu se simt prea bine….or fi de vina rezultatele bune ale guvernarii Ponta ? Sau faptul ca dementul Rares Bogdan (talonat de mercenarul smecher Cosmin Guse), se dau de ceasul mortii ca nu sunt bagati in seama de DNA si de opinia publica ?
  (Z)

 23. 25 Doru Coarna februarie 25, 2015 la 8:34 am

  Totul pleaca de la incoerenta facatorilor de legi si de constitutie, nu poti incepe in Constitutia Romaniei o fraza cu: „Parlamentul……” si s-o inchei cu: „majoritatea parlamentarilor prezenti.” Este ilogic, in momentul cand te referi la parlament, sau la o camera, se intelege integralitatea ei si deci e vorba despre majoritatea membrilor, nicidecum vreo alta catime relativ la cei prezenti…

  Rezulta ca legea bate si regulamentul si constitutia, deoarece acestea prezinta ambiguitati de logica si semantica.

  Daca vroiai sa spui ca doar cei prezenti conteaza, constitutia, CCR si regulamentul trebuiau sa spuna in text anterior ca parlamentul este perfect reprezentativ si functional numai prin cei prezenti momentan, ori, nu spune asta. Nu putea s-o spuna pt ca doi-trei parlamentari prezenti seara in camera puteau vota orice doreau, nu? Deci e vorba de toti membrii camerei, nu doar de cei prezenti.

  Sigur insa, exista circumstante, nu e vorba despre un sistem formal si deci exista inerent ambiguitati… In acest sens nu putem vorbi despre stiinte juridice, tot asa cum nu putem vorbi despre medicina, biologie, politica, economie, sport si altele, ca fiind stiinte desi le definim noi ca sa elevam nivelul… sunt simple colectii de date, observatii si informatii, nu stiinta pura, bazata pe un formalism fara cusur si deci perfect obiectiv…

  Mai mult, avocatul Lenutzei foloseste strict legea in vigoare, el poate contesta votul deoarece nu e treaba lui sa cunoasca regulamentul camerei si cum gandeste si interpreteaza CCR, Constitutia… asta o face apoi instanta, nimeni altcineva. Nicidecum televiziunile si chibitii!

 24. 26 Criticos februarie 25, 2015 la 8:56 am

  Sunt conştientă că nu veţi comenta interviul leprei care a infectat vreme de 10 ani ţara, aşa cum aţi făcut şi până acum limitându-vă la problemele generale cu impact politic şi legislativ. Şi totuşi mă roade curiozitatea să ştiu ce părere aveţi despre caracatiţa „justiţia independentă” lăsată moştenire.

 25. 27 nastase februarie 25, 2015 la 9:33 am

  Criticos,
  Bănuiti ce cred…

 26. 28 nastase februarie 25, 2015 la 9:39 am

  George Ban,
  am avut, intr-o vreme, un cabinet de avocatură.

 27. 29 George Ban februarie 25, 2015 la 10:20 am

  nastase

  Mulțumesc pentru precizarea cu cabinetul de avocatură! Deci măcar Dvs, conform lui Adrian B, nu sunteți chiar COMPLET rupt de realitate…

 28. 30 George Ban februarie 25, 2015 la 10:37 am

  Mihaela Erika Petculescu

  Spuneți că nu ne mai trebuie „o vânătoare de vrăjitoare”. Dar e foarte simplu, și nu ne ia mult timp. Pentru că „vrăjitoarele” sunt doar cinci și sunt foarte la vedere: Traian Băsescu, Monica Macovei, Elena Udrea, Daniel Morar, Laura Codruța Kovesi.

 29. 31 ZeV februarie 25, 2015 la 10:51 am

  …Acum intelesei….cred ca dreptacii vor sa le dea lu’ Vanghelie si altor veleitari o mana de ajutor, sa mai rupa din electoratul PSD-ului. 😉
  Dar n-ar fi mai bine ca dreptacii sa rastoarne, mai intai, majoritatea guvernamentala si sa promoveze Ei (prin ordonanta, sau prin ce vor muschii lor), modificarea conditiilor minimale de infiintare a noi partide ?
  Cam multe ,,castane” vor dreptacii sa scoata cu mana lui Ponta.
  A venit timpul sa arate natiunii ca merita sa fie votati.
  Dar prin ideea nastrusnica de a infiinta partide-satelit, sau partide-piranha (vorba lui Fragmentarium), am senzatia ca ..noii” liberali NU PREA MAI CRED in fortele persuasive ale ,,dreptei unite”.
  Probabil ca pierderea asistentei domnului Mihalache sa face simtita tot mai acut. Sau poate ca mirosul de putregai penal al PDL sa devina suparator si cam incomod ? (Z)
  Au urlat si au tunat cand Ponta a propus-o pe Kovesi, mai mult, au renuntat cu fetze bosumflate la ministerul justitiei….azi, d-na Kovesi, este Maica Tereza – dupa Yohannis si, bineinteles, si in acceptiunea cantemiristei madame Gorghiu.
  Au zbierat la Ponta sa dea ordonante in 5 minute in sprijinul Diasporei, Rosia Montana, Oltchim, etc. Dar la privatizarea CFR Marfa, a fost suficient sa iasa Basescu pe sticla ca d-na Manescu sa lacrimeze instantaneu in intimitate.
  Toata stima pentru domnul Fenechiu, singurul liberal (in afara de Tariceanu) care merita, dupa parerea mea, tot respectul.
  Au avut comisia de reviziuire a Constitutiei…evident, tot Ponta este de vina. (Z)
  Asa se intampla cand fuzionezi la repezeala (pentru a nu ti se vedea goliciunea ideologica – lasand viziunea in spatele interesului electoral de moment) si cand, mai mult, nici macar consilierii dn PNL si PDL nu se mai inteleg intre ei. 😉
  Ia mai asumati-va si domniile voastre, madame Gorghiu !
  Nu va mai agatati de pantalonii lui Klaus ca sobolanii de un pai si treceti la treaba. Bagati, naibii, motiunea aia odata.
  😉

 30. 32 ZeV februarie 25, 2015 la 10:58 am

  Adrian B.
  Care,,doamna” Adriane ?
  Mi se parea logic sa te regeri la ,,doamna” Kovesi. In curand, toti ce care intregistreaza profit in relatia cu statul, mai mult de 5%, vor trebui sa dea banii inapoi. Cu exceptia, desigur, a ,,investitorilor strategici”.
  (Z)

 31. 33 ZeV februarie 25, 2015 la 10:58 am

  ..sa te referi

 32. 34 ZeV februarie 25, 2015 la 11:12 am

  Foarte ciudat, la bilantul (gen ,,Cantarea” Romaniei al) DNA, televiziunile au centrat pe cuvantul (?!) lui Yohannis care, bla bla, a spus ceva arhicunoscut despre ,,lupta anticoruptie, cresterea alocarii bugetare pentru procurori, etc.”.
  Dar, eu am remarcat ce a spus Victor Ponta…foarte interesant (redau din minte):
  ,,Da, este bine daca recuperam din ce s-a furat vreo cateva zeci de milioane de euro. Dar, ar trebui sa se stie ca , in baza legii insolventei, sunt blocate vreo 10 miliarde, cu care s-ar rezolva problema veniturilor medicilor. Poate ca , cineva, ar trebui sa verifice ce este legitim si ce este abuz, asimilabil cu evaziunea fiscala, in amalgamul declaratiilor de insolventa”.
  Va mirati de ce il sustin pe Victor ? Nu este nimic emotional si nici vreun interes politico-electoral.
  Doar nitzica atentie, discernamant, logica si analiza lucida.

 33. 35 Cris februarie 25, 2015 la 12:03 pm

  Parlamentul Italian a adoptat Legea răspunderii civile a magistraților.
  Motivația: aceasta va face Justiția mai puțin nedreaptă și va apăra cetățenii.

 34. 36 Mihaela Erika Petculescu februarie 25, 2015 la 1:01 pm

  @ZeV

  Simplii cetăţeni ( printre care mă număr ) sunt doar pionii jocului politic, sacrificaţi din păcate cu prea multă uşurinţă de/şi pentru piesele mai „grele”.

  @Fragmentarium Politic

  Totuşi, banii-piranha vin abia după ce partidele reuşesc să-şi impună în două alegeri consecutive candidaţii. În concluzie, scopul D-nei Macovei este altul : atragerea unui electorat marginalizat ( on-line ) care poate fi cu uşurinţă folosit drept masă de manevră. Este o mişcare anti-sistem şi din acest motiv i s-a raliat Traian Băsescu ( multe lovituri de stat s-au dat cu mase anarhice, care în general nu ştiau ce vor ).

  @papasha

  Cu ceva timp în urmă, un prieten din „vest” ( antreprenor, proprietar al unei firme prospere ) îmi spunea că, la ei, prima generaţie porneşte de obicei de jos şi se îmbogăţeşte cum poate ; a doua însă doreşte să-şi aurească „blazonul”, aşa că – dacă sunt capabili – copiii fac studii academice ; cei care nu sunt în stare se ocupă de afaceri ; iar cei care nu sunt buni nici de asta intră în politică, folosindu-se de relaţiile familiei. Vedeţi aşadar, că – şi acolo – capitalul şi politica merg mână în mână.

  @ Luminiţa Arhire

  Dvs. doriţi „demisiile tuturor participanţilor la festinul abuzului” ? Inclusiv a Parlamentului, pentru că a aprobat începerea unor urmăriri penale ce erau în mod evident dosare politice ? Şi a tuturor serviciilor speciale care au colaborat într-o formă sau alta la fabricarea acestor dosare ? Nu mai vorbesc de Procuratură, DNA, DIICOT…

  Păi, în acest caz vă doriţi o REVOLUTIE, urmată inevitabil de un VID POLITIC, căci nu e vorba de capete care să cadă, ci de instituţii-cheie ale statului care să fie decimate. Este inutil să vorbim despre consecinţe, dar am să amintesc o vorbă populară : Războiul, bucuria nebunilor !

  Să ne mulţumim aşadar doar cu echilibrarea balanţei justiţiei : dacă un talger atârnă deja la pământ, îngreunat de condamnări penale pentru telepatie, afişe electorale, termopane cumpărate sub preţul pieţii, nereguli cu piticii din grădină, etc., a venit momentul ca şi celălalt să se încarce cu condamnări penale pe măsura acuzaţiilor. Să nu uităm totuşi că majoritatea acestor acuze provin din denunţuri (inevitabil interesate ) şi că orice acuzat beneficiază de prezumpţia de nevinovăţie până la finalizarea anchetei şi pronunţarea sentinţei. Eu însă cred că, din momentul când Traian Băsescu a intervenit în condamnarea lui Adrian Năstase, o teamă surdă mocneşte în sufletul lui !

 35. 37 nastase februarie 25, 2015 la 2:45 pm

  George Ban,
  nu, doar partial…

 36. 38 ZeV februarie 25, 2015 la 3:11 pm

  Hopaa….m-am prins (si) de ce leberalii critica noul Cod Fiscal intocmit de guvernul Ponta: pur si simplu crapa de invidie ca nu au propus Ei aceste masuri. (Z)
  Pai dragii mei leberali, cine v-a pus sa abandonati guvernarea pe ideea cretina si caduca ca…doar in opozitie capitalizezi voturi ?
  Nu, stimabililor, a a venit timpul, iar cetatenii asa cred in majoritate (ca dovada, numerosi ascultatori ai basistului Moise Guran considera atitudinea de gica contra a liberalilor drept complet neinspirata), ca doar cei care ISI ASUMA, cu bune, cu rele, guvernarea PANA LA CAPAT sa primeasca girul votului.
  Faptul ca a fost ales papagalul Yohannis nu tine de foame pentru romani.
  Victor Ponta este consecvent. Nu v-a spus in mod repetat ca el respecta ce a promis, in calitate de premier al USL ? Prin urmare, guvernul Ponta, isi propune – sper sa si reuseasca – sa implementeze inclusiv masuri liberale, la care s-a angajat in 2012, alaturi de Crin Antonescu !
  O parte din program, a fost deja transpusa in hotarari si masuri economico-financiare.
  Exact asta asteapta oamenii de la un executiv responsabil: sa ia decizii BUNE, indiferent de sorgintea lor ideologica. Cu atat mai mult cu cat guvernul are un program de guvernare inter-partinic. De aceea am votat USL, nu ca sa vad liberali tradandu-si ideologia, pacaliti fiind de Basescu ca este mai bine la populari.
  Vom vedea cat este de bine, atat pentru ,,noul” PNL, cat si pentru…UE – condusa de o clica populara – in ansamblu. (Z)
  Vedeti, acum, de ce s-a lansat reeditarea ideii nastrusnice cu partidele de buzunar ? Cineva cam da din coltz in coltz, in lipsa de solutii, in lipsa de viziune. Ba nu, gresesc, opozitia are o idee-jalon: Tot ce face gubernul Ponta este rau. ,,Sindromul” Basescu inca ne va bantui, pentru multa vreme, din nefericire.
  (Z)

 37. 39 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 3:14 pm

  @ Mihaela Erika Petculescu spune în februarie 25, 2015
  @ Luminiţa Arhire: +Dvs. doriţi „demisiile tuturor participanţilor la festinul abuzului” ? Inclusiv a Parlamentului, pentru că a aprobat începerea unor urmăriri penale ce erau în mod evident dosare politice ? Şi a tuturor serviciilor speciale care au colaborat într-o formă sau alta la fabricarea acestor dosare ? Nu mai vorbesc de Procuratură, DNA, DIICOT… Păi, în acest caz vă doriţi o REVOLUTIE, urmată inevitabil de un VID POLITIC, căci nu e vorba de capete care să cadă, ci de instituţii-cheie ale statului care să fie decimate.+
  Hilar ce ziceţi. Funcţionează acele „instituţii-cheie ale statului” pe bază de ideologie fiziocrată ? Nu mi s-ar părea că ăsta ar fi cazul real. Atunci, ele nu sunt „instituţii-cheie ale statului” !

 38. 40 ZeV februarie 25, 2015 la 3:14 pm

  ..nu, nu e gresit: gubernul Ponta….din moment ce opozitia spunea in campanie ca PSD este rusofil, comunist, etc. Doar dreptacul Victor Orban este americanofil.
  (Z)

 39. 41 ZeV februarie 25, 2015 la 3:16 pm

  Mihaela Erika Petculescu
  februarie 25, 2015 la 1:01 pm

  Exact, cetatenii sunt ,,pionii”….dar jucatorii de sah stiu ca mai multi pioni legati pot da sah mat la rege….au dat, deja, la regina.
  (Z)

 40. 43 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 3:52 pm

  Vladimir Putin reia proiectul „Războiul Stelelor” al lui Ronald Reagan, dar pe invers. Se ştie că „proiectul” a fost de fapt un mare bluff. Care l-a speriat însă pe Mihail Gorbaciov. El a cedat dublu : Mai întâi în faţa lui Reagan, apoi în faţa lui Bush Senior. Dar la Dubna, Vladimir Putin vrea să pompeze sume imense care să depăşească tot ce a fost făcut la CERN! Care este miza, reală şi realistă ? Se ştie că epistema modernă, folosită raţional în politică (cu diverse nume : paradigma thermidoriană, Jeffersonianismul american, Dekabrismul rusesc, ideologia naţionalismului românesc) se bazează pe dualismul cartezian: Materie (un singur tip de materie fizică) şi Spirit. Dar experimentele cu maşinării fizice mari au arătat fel şi chip de substanţe noi ! Unele se pretează la construcţia de super-arme ! Întrebarea lui Putin – ce vrea neapărat să fie auzită şi de Occident- este : De ce să nu-şi construiască Rusia, prima, asemenea super-armă ?

 41. 44 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 4:04 pm

  Iarăşi o veste ecologică bună : Preşedintele American Barack Obama se opune proiectului Keystone XL ! http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/02/25/barack-obama-met-son-veto-au-projet-keystone-xl_4582919_1652612.html

 42. 45 papasha februarie 25, 2015 la 5:33 pm

  Mare crima cu premeditare interna si externa s-a facut cu inlaturarea si distrugerea politicienilor adevarati ai Tarii .( vezi numele grele ale ministrilor guvernului Nastase , dar si elucubratiile explicatiilor justitiarilor independenti de kkat , cum ca la Nastase in dosar nu sunt probe , dar el a fost beneficiarul (???) , si hai sa-l tinem un pic pe tuse pana furam noi , ce-i de furat si apoi sa-i ” facem seama Tarii ” cu totu’ .
  Cine are nevoie de asa o Tara mare cu 20 de milioane de suflete ?
  Dracu !
  Baietii destepti , au nevoie de multe , multe , multe tarisoare mici cat un carici , cu max. 3-4 milioane de papagali , cu care sa se joace cum VREA MUSCHII LOR !
  Orice rahat mi-ati zice , pe vreme lu’ Nastase nu era nenorocirea asta din ultimii 10 ani ( IN ABSOLUT ORICE MINISTER , ORICE AGENTIE , ORICE POSTULET DE LA STAT , IN POLITICA INTERNA , IN POLITICA EXTERNA , APARARE , ETC.)
  Eu daca eram in locul lu’ Nastase ii striveam pe nenorociti ca pe niste plosnitze intre doua unghii , ca sa faca plici ( am fost o data la Plenita si m-am batut cu plosnitele 3 nopti ).
  Din pacate , omul a fost cam moale si cam prea european , un pic prea devreme pt. Tara asta .
  In concluzie , eu nu zic ca Nastase e Dumnezeu pe pamant , a facut si el greseli cu caru ‘ dar Guvernarea Nastase ( cu echipa lui de ministri ) a fost cea mai performanta de dupa rebeliune , pana astazi ( eliminarea vizelor , aderarea la NATO , intrarea in UE , etc , etc , )
  Cine a uitat sa – si faca transfuzii in cap pt. aducere aminte .
  Asta e parerea mea , si cui nu-i place sa ma pupe ( de la distantza ) si sa nu mai vorbeasca cu mine niciodata !

 43. 46 Bibicu februarie 25, 2015 la 5:57 pm

  Dedicaţie muzicală pentru Elena Udrea din partea lui Băsescu Traian

  Zdrobite cătușe – imnul național al Republicii Populare Române între 1948 și 1953 ( versurile lui Aurel Baranga, muzica lui Matei Socor).

  Zdrobite cătușe în urmă rămân,
  În frunte-i mereu „infractorul”
  Prin „mită şi şpagă, model de rrom(ân)”,
  Stăpân pe destin „procurorul”.
  …………………………………..

 44. 47 Cris februarie 25, 2015 la 6:29 pm

  Asta se întâmplă când sapi groapa altuia. Sper să cadă în ea toți curcanii ăștia care s-au umflat în pene atâția ani.

 45. 48 Cris februarie 25, 2015 la 6:39 pm

  Din Memoriile lui Constantin Argetoianu:

  Lady Hoare, nevasta ambasadorului englez, e o grădină de femeie. Voiajază cu trenul dar e pretutindeni însoțită de un aeroplan în care se urcă zilnic să respire aer curat.
  E așa de distrată încât uită tot: ȘI invitațiile pe care le face, ȘI cele pe care le primește.
  Poftit la dejun la dânsa, te duci și n-o găsești. Dac-ai poftit-o, trebuie să trimiți după dânsa.
  Acum câteva zile a oferit un ceai la legație. Simpatica lady s-a instalat la o ușă a salonului și i-a primit cu amabilitate pe toți invitații. Când a socotit că s-au scurs destui, a trecut la altă ușă și a spus: Maintenant c”est pour partir. Cu toată țicneala ei, e simpatică. Nepieptănată, cu părul vâlvoi, deșteaptă, îmbrăcată halandala și de trei parale, aduce mult cu Cella Delavrancea. Rochiile ei amintesc de cele ale Cellei după ce le-ar fi purtat câțiva ani surorile ei.
  El, Hoare – un englez murdar și prost îmbrăcat. Bețiv împărătesc, vorbește bine franțuzește și spune lucruri cu șir când e treaz.

 46. 49 Cârcotaşu februarie 25, 2015 la 6:46 pm

  @ Mihaela Erika Petculescu,

  Vorba populară nu se referă la război ci sună aşa: Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor
  Şi evident este citată de „stăpânire” în încercarea de a stăpâni masele, nu în favoarea lor!
  Ruşine pentru talerul plin cu „pitici de grădină şamd” ăsta nu poate fi niciodată echilibrat cu hoţii, tâlhării, crime!

 47. 50 adanic februarie 25, 2015 la 7:13 pm

  Reaiau cateva pasaje din Comentariul Dv:
  – art. 16 alin. (1) din constitutie, “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.
  – imunitatea parlamentară – ca “imunitate de procedură” aceasta reprezintă, în opinia CCR, “un mijloc de protecție împotriva unor măsuri abuzive, determinate uneori de motive politice”.
  – “deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați decât cu încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor.
  Eu intreb:
  De ce E. Udrea, parlamentar, a avut dreptul de a fi aparata de colegii de parlament iar colegele ei de celula, femei simple, condamnate pentru evaziune fiscala, nu au avut sansa sa fie aparate de acelasi parlament ?. De ce E. Udrea arestata la domiciliu iar cele 2 femei in inchisoare ? Cu ce sunt parlamentarii mai presus de cetatenii obisnuiti ? De ce fapta unui parlamentar, ministru, acuzat de corutie, deturnare de fonduri, abuz in serviciu este confundata, asimilata, cu “declaratie politica” , “motiv politic” si astfel feriti de mana justitiei ?
  De ce sa nu mearga in fata justitiei sa-si sustina nevinovatia ? Daca-si pot dovedi nevinovatia, judecatorii, pot (ar trebui) sa sanctioneze procurorii pentru inducerea in eroare a justitiei.
  Parlamentarii, in dispretul celor care i-au ales, se vor cetateni cu drepturi speciale, deasupra legii. Ori ei nu sunt altceva decat functionari, platiti de stat sa sustina interesele celor din partea carora au candidat si au obtinut acele posture. Aceasta atiudine de raliere, complicitate, cu cei suspecti de fraude face o alaturare a imaginii palamentului cu imaginea unei organizatii care actioneaza impotriva cetatenilor.
  De ce este musai ca parlamentarii sa fie prezenti in permanenta la parlamet, sa consume atatea resurse materiale si umane si sa nu vina decat atunci cand este cu adevarat necesar iar in rest sa stea printre concetatenii lor cu atat mai mult cu cat guvernul se descurca cu ordonante de urgenta scoase pe banda rulanta si tot mai adesea oricum lipsesc fara motivare ?
  Atunci cand la blocul meu, administratorul crede ca e o problema de dezbatut cu locatarii, face un anunt la avizier, convocati de regula in sala de clasa de la scoala din apropiere, iar cei interesati vin sa-si spuna solutiile sau sa ridice alte probleme. La fel face primarul. De ce nu s-ar potrivi si la parlamentari sa se faca la fel ? De ce parlamentarii sa nu traiasca in mijlocul cetatenilor si sa vina ca simpli delegati pentru sustinerea comunitatii din care provin ? Nu asa era si pe timpul lui Ceausescu ?. Veneau delegatii la congrese din an in paste.
  Am vazut aceea scena cu Vosganian care aproape plangea de ce i se-ntampla. Dar nu oare chiar el a fost sustinatorul trecerii la economia de piata unde toti operatorii economici au aceleasi conditii, facilitate de dezvoltare ? Ar putea parea laudabila sustinerea producatorilor autohtoni in detrimentul celor din afara, dar asta mai este economie de piata ?. Si pentru cine facea acel favor ? Pentru cineva care ameninta ca daca nu primeste acel ajutor, da afara oameni, in timp ce acel peronaj ajutat i-si permitea sa cumpere iahturi, elicoptere, avioane si sa-si permita vacante de lux. Omul simplui-si pune intrebarea : “oare Vosganian a castigat ceva din aceasta binefacere ?”. Am ramas surprins sa-l vad pe Ilie Nastase, un om care si-a castigat faima pe munca asidua si talent, mangaind-ul pe cap pe Vosganian, iar pe Ruxandra Dragomir, o sportiva cunoscuta sustinand-o pe E. Udrea pana-n panzele albe.
  Acest comentariu dar si altele se pot gasi si la https://nakida.wordpress.com/

 48. 51 Adrian B. februarie 25, 2015 la 7:36 pm

  @ George ban

  Continui sa dezinformezi si sa arunci cu minciuni . N-am afirmat niciodata ca nu sunt de acord cu bonurile fiscale . Am afirmat ca nu sunt de acord cu masura aceea stupida de a nu plati produsele daca nu primesti bon fiscal , de a-ti face singur dreptate ! Mi se pare ca instiga clientii impotriva comerciantilor si otravaste viata si asa aiurea .
  Dar pentru dumneata e prea greu sa intelegi astfel de aspecte …

  Nu am afirmat ca dumneata ai facut codul fiscal . Chiar nu te vad capabil de asa ceva ! Am afirmat ca acesta a fost facut de niste oameni ca si dumneata , probabil niste bugetari care in viata lor n-au dat un salariu la un angajat si care nu inteleg fenomenul economic .

  Dar inca o data , nu ma astept sa intelegeti d-voastra astfel de lucruri …

  p.s. Dupa atata ” vechime ” pe acest blog , nu mi-e greu sa realizez ca majoritatea celor care scriu pe acest blog sunt bugetari . Asta nu e un lucru rau , dar in tara asta sunt si oameni care traiesc foarte greu , sunt umiliti si sunt un pic mai apropiati de realitatile acestei tari ! Asta am vrut sa spun .

 49. 52 Adrian B. februarie 25, 2015 la 7:38 pm

  Un actor mai intelept decat tot Congresul SUA :

 50. 53 ZeV februarie 25, 2015 la 7:47 pm

  George Ban
  februarie 25, 2015 la 10:37 am
  …Ai uitat-o pe madame Gorghiu. Nu e inca vrajitoare, dar o ucenica invata repede…
  😉

 51. 54 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 8:13 pm

  Sabina Fati: +Hoții de cărți sau cum a ajuns Vosganian pe lista candidaților pentru Nobel / Senatorul Varujan Vosganian și-a propus încă din 2005 să găsească o modalitate prin care să mărească prețul cărților cu o sumă fixă, iar această sumă să fie virată în buzunarele Uniunii Scriitorilor, unde tocmai fusese ales vicepreședinte. Vosganian nu s-a gândit să facă rost de bani pentru scriitori de la exportatorii de arme, de la importatorii de whisky sau de la vânzătorii de mașini de lux, ci de la cititori. Cine vrea să cumpere o carte să plătească și timbrul care ar trebui să apară pe copertă, la fel ca la țigări. Ai un viciu, n-ai decât să plătești pentru el. De ce ar fi cărțile diferite? Încă din 1994, această Uniune a Scriitorilor, care îi include mai ales pe cei formați înainte de 1989, trebuie să primească prin lege 2% din prețul fiecărei cărți care se vinde în România. În schimb, celelalte organizații ale scriitorilor autohtoni au refuzat să fie părtașe la acest sistem, prin care banii cititorilor ajung în pușculița Uniunii Scriitorilor și de acolo sunt administrați de Varujan Vosganian, contra unui salariu generos. Ideea din 2005 a senatorului Vosganian este luată acum în discuție foarte serios, cu perspectiva de a deveni lege. În acest fel s-ar renunța la taxa de 2 la sută pe fiecare carte vândută și s-ar pune o sumă fixă de 1 leu pentru toate cărțile editate, indiferent dacă acestea zac în depozite sau vor fi date la topit pentru că nu le cumpără nimeni. Susținătorii proiectului vor să experimenteze rezistența editurilor, care la rândul lor vor trebui să modifice prețurile în defavoarea cititorilor (pentru o carte de 30 de lei, taxa de 2% înseamnă 60 de bani, în vreme ce, potrivit noii legi, toate cărțile, indiferent de preț, vor avea în plus un timbru de 1 leu). Nu e clar de ce Parlamentul trebuie să găsească finanțatori pentru această organizație. Doar pentru că Uniunea Scriitorilor îl are în conducere pe senatorul Vosganian sau fiindcă există nostalgia ajutorului din perioada comunistă? A încercat Parlamentul României să găsească bani prin lege pentru fundațiile copiilor care suferă de boala Lobstein sau de sindromul Down? Pentru aceste ONG-uri nu face nimeni lobby. Uniunea Scriitorilor are mai puțini membri decât o fundație care strânge fonduri pentru copiii bolnavi de cancer, dar este mai importantă pentru că gestionează geniile literare. Și pentru că un senator fără scrupule, dar plin de mir face jocuri în favoarea ei. Oare Uniunea Scriitorilor l-a pus pe lista candidaților la Nobel în schimbul acestor eforturi de a alimenta cu bani bugetul unei instituții vetuste? Și Uniunea omoloagă din Armenia, care încă funcționează după tiparele sovietice, l-a propus, fiindcă Varujan Vosganian nu este doar un romancier talentat, ci și un lobby-ist de valoare. Un om care are toate calitățile și care lucrează de dimineața până seara, fără a da semne de oboseală, pentru a lua salarii de la Parlament, de la Institutul Național de Cercetări Economice, de la Uniunea Scriitorilor și de la Uniunea Armenilor. Poate dacă Varujan Vosganian & colegii ar fi avut mai mult timp, s-ar fi gândit să pună o taxă pe jocurile de noroc pentru a-și finanța Uniunea, fiindcă numai anul trecut piața cazinourilor și pariurilor a depășit un miliard de euro. E adevărat însă că bătălia cu această branșă ar fi fost mult mai dificilă decât cea cu editorii și cititorii. Parlamentul, care nu vrea să-l dea pe Vosganian pe mâna justiției, nu se uită ce se întâmplă în lume. Nu înțelege că, peste tot pe vechiul continent, statele încearcă să protejeze cărțile și presa scrisă, le scutește de TVA, le oferă subvenții și le ajută să nu moară. În România e invers, iar oamenii care vin la putere așază rând pe rând câte o piatră de moară peste civilizația tiparului autohton. Ei nu fură cărți pentru a le citi (ca în romanul lui Markus Zusak „Hoțul de cărți“), ci vor să ne fure nouă cărțile pentru a nu mai citi nici noi.+ SURSA http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/hotii-de-carti-sau-cum-a-ajuns-vosganian-pe-lista-candidatilor-pentru-nobel-368879

 52. 55 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 8:38 pm

  Maria Diana Popescu : + Un sfert de veac de crasă nesimţire politică şi un tablou suprarealist, extrem de dureros şi de ofensator: hoţii şi şpăgi de miliarde, nepotism, evaziune, corupţie care face istorie şi căruţe de bani puşi la adăpostul băncilor străine; salarii lor nesimţite, de zeci şi zeci de mii de euro pe lună, într-o economie abia pîlpîind, de care trag toţi veneticii cu dinţii printr-o criză financiară, anume inventată ca să poată fura în voie, cînd poporul e ţinut în sărăcie, exploatat şi înhămat la sute de taxe din salarii de Guineea! Derbedeii care s-au prefăcut a conduce Ţara au violat constant şi bestial Constituţia şi legile ei, au încasat enorme salarii ilicite şi nemeritate, ca să aibă de unde îi mitui şi plăti pe cei care i-au ajutat să ajungă în funcţii. „Eu vreau să schimb totul!”, scrie Klaus Iohannis în cartea sa „Pas cu pas”. Totul, însemnînd, probabil, în viziunea unui scriitor neofit, nu doar politica, ci şi traiul românilor şi toate feţele care şi-au făcut sfertul de veac de teroare şi nesimţire la cîrma fără timonă a Ţării. Dacă vreţi cu adevărat să vă exercitaţi dreptul la schimbare, începeţi cu latura socială şi etică, domnule preşedinte. Daţi-i afară pe toţi duşmanii Patriei Române! Creaţi locuri de muncă, măriţi umilitoarele salarii şi pensii ale românilor, eradicaţi sărăcia, eliminaţi ilegala taxă radio-tv, încasată de trei-patru ori cetăţeanului, electrificaţi satele şi gospodăriile României, care încă mai orbăcăie în întuneric, daţi-i afară din Ţară pe bancherii care sfidează naţiunea română, bancherii-cămătari care au abuzat în mod revoltător milioane de români, stîrpiţi reţelele de crimă economică, daţi afară din Ţară exploatatorii, corupţii, gangsterii, deviaţii-sexual care nu se adaptează credinţei milenare a poporului şi conceptelor sănătoase de viaţă ale românilor, daţi afară afacerile murdare ale corporaţiilor americane şi redaţi suveranitatea României! Faceţi ceva odată pentru poporul acesta adus de spate, împovărat de exploatare, şi sărăcie. Eliminaţi cele mai multe şi mai mari taxe din U.E. plătite de bietul român! Am avut numai preşedinţi care au făcut umbră Ţării chiar şi atunci cînd nu era soare! Nu vă rupeţi de realitatea românească! Nu e nici moral şi nici normal să vă aduceţi aminte brusc de popor şi vă îndrăgostiţi de virtuţile ştampilei din mîna lui doar în campaniile electorale! Opriţi distrugerea noastră ca naţiune, opriţi vînzările de terenuri agricole străinilor, vînzările de păduri, vînzările de Neam şi Ţară! Opriţi fărîmiţarea Ţării şi trimiterea ei în războaiele economice ale altor state! Stopaţi cu fermitate enclavizarea Ţării, constituirea unui avorton, a unui stat străin în statul român, gen Ţinutul Secuiesc în inima României de două ori milenară! Ocupaţi-vă de cetăţenii României! Viaţa lor, salariile, pensiile şi nivelul de trai sînt prioritare! Nu mai trageţi de timp cu „cestiuni” neînsemnate! Românii nu mai suportă şi nu mai acceptă în continuare la masa naţională adunătura de impostori şi puşcăriabili, care s-au îmbogăţit mişeleşte de-a lungul sfertului de veac de nesimţire capitalistă! E ca şi cum ar lăsa cheile de la casa Ţării unor hoţi şi criminali notorii! De ce păstraţi tăcerea în scandalul Udrea-Serviciile secrete, domnule Preşedinte? Vi s-a ordonat cumva, de undeva, de peste ocean? Faceţi dumneavoastră primul pas spre crearea de noi locuri de muncă, spre eradicarea sărăciei! Nu în anii care vin! Nu la anu’ şi la mulţi ani, ci acum! Vreau să văd un şantier care construieşte locuinţe din fondul de stat pentru generaţia tînără, nu moluri, nu faimoase şi sfidătoare sedii de bănci, bordeluri şi super-marcheturi! Vreau să văd un sistem de sănătate modern şi gratuit! Vreau să văd puse în mişcare politici fiscale avantajoase românului mediu. Sînteţi sau nu în stare de astfel de transformări, domnule Preşedinte, priceput la promisiuni şi testări pe feisbuc? De-a lungul sfertului de veac am avut preşedinţi, guverne, centre de poliţie politică, centre de şantaj şi de tîrg cu agenţii străine, căpuşate de duşmani ai Ţării, care au implementat poruncile externe, menite să distrugă românismul şi valorile sale tradiţionale. Tot la porunca acestora Biserica Ortodoxă Română a fost şi este tot timpul atacată şi trimisă în derizoriu. Se doreşte cu tot dinadinsul şi se încearcă şi acum îndepărtarea românilor de credinţa lor milenară. Să ne amintim că pe toată perioada recentei campaniei prezidenţiale, prin intermediul agenţilor acoperiţi din presă (ziarişti care nu fac nici o para chioară, dar sunt remuneraţi regeşte pentru a împrăştia falsuri, atacuri şi mizerii) au fost scrise la comandă cele mai aprig-defăimătoare articole la adresa Ortodoxiei, lovind cu sete în slujitorii ei, lovind trupul milenar al Bisericii Ortodoxe Române, lovind mişeleşte în credinţa sfîntă a neamului românesc, tocmai pentru a da cîştig de cauză în alegerile prezidenţiale candidatului-fantomă, lui Klaus Ioahnnis, aparţinător Bisericii Lutherane. De un sfert de veac poporul a fost dezbinat în două tabere care se urăsc: iliescieni şi antiliescieni, băsişti şi antibăsişti, iohanişti şi antiiohanişti. Divide et impera! Concordia generală a poporului după lovitura de stat din ’89, cînd românii erau uniţi de aspiraţii identice, a fost desfiinţată. S.U.A. nu se pot odihni din cauza noastră, România devenind un posibil cîmp de luptă, iar Preşedintele Iohannis salută cu entuziasm deciziile pe care străinii le iau în numele nostru, fără să consulte poporul printr-un plebiscit! Românii nu vor război cu niciun stat. Ucraina să-şi rezolve singură problemele cu S.U.A., nu e treaba noastră! Treaba noastră este să ne recuperăm românii aflaţi în teritorii smulse din Ţara-Mamă în urma Pactului Hitler-Stalin din august 1939. Ucraina ar face bine să ne dea înapoi teritoriile neamului nostru din străbuni. Neutralitatea ca poziţie ar produce iritaţie stăpînilor lumii, sărutăm dreapta lor, de aceea preşedintele salută cu supuşenie toate deciziile venite din afară. Altfel, am păţi-o ca Franţa. Să ne amintim că Hollande a decis să livreze arme Rusiei, întorcînd în acest fel spatele Statelor Unite, iar în luna decembrie a lui 2014, Hollande îi transmitea lui Obama că ar fi cazul să nu-şi mai bage nasul în politica europeană, iar după cîteva săptămani Franţa era zguduită de un atentat terorist! Motivul caricaturilor existînd deja le-a fost simplu să arunce vina pe terorişti musulmani, cînd de fapt americanii nu erau străini de gloanţele de la Charlie Hedbo. Pentru ce să lupte tinerii noştri, la o adică, Doamne fereşte? Pentru a satisface mofturile şi sforăriile magnaţilor americani? Viaţa lor valorează infinit mai mult decît Ucraina şi SUA la un loc… Imperiul american şi-a adus în România trupe de ocupaţie, iar noi nu dorim cu niciun chip să fim băgaţi de autorităţile idioate în războiul unor interese economice meschine. Pe harta N.A.T.O, România a devenit un punct strategic de folos marilor puteri, prin înfiinţarea unui comandament de comandă şi control cu 5.000 de soldaţi, instruiţi să intervină rapid. Recenta decizie a N.A.T.O. de a înfiinţa centre de comandă suplimentare în şase ţări europene (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia si România) reprezintă o reală presiune la adresa Moscovei. Un scenariu vechi, de fapt. „Deschiderea unor centre militare suplimentare la graniţele Rusiei, nu este altceva decît o încercare de a exercita presiune asupra Rusiei”, au declarat oficialităţile ruse, iar „riposta Moscovei va fi una adecvată”, zicea, eufemistic, dar diplomatic, bătînd şaua, Ţarul Putin. După cum am observat de-a lungul istoriei, într-un conflict, americanii au fost primii care şi-au luat tălpăşiţa. Aşa ne-au lăsat de izbelişte şi în 1945. Provocînd Rusia prin declaraţii hazardate, Preşedintele Iohannis o caută cu lumînarea. La fel şi N.A.T.O. Este cunoscut faptul că Rusia îi poate distruge, dar Putin dă dovadă de tact şi înţelepciune şi nu a răspuns în mod armat sancţiunilor impuse, excluzînd deocamdată ideea unei riposte militare, periculoasă pentru întreaga Europă. SUA este furnizorul permanent şi constant al violenţei şi războiului pe planetă. Pînă şi Michelle Obama ia apărarea violenţei şi crimelor de război, susţinînd controversatul film „American Sniper”, povestea unui lunetist american în Irak, de fapt, un criminal, care ucide cu sînge rece, şi pe care Michelle Obama îl consideră un erou al luptei pentru democraţie, deşi nu este decît un pion al invaziei americane în Irak, iar subiectul filmului face apologia violentă a războiului din Irak. + SURSA http://www.art-emis.ro/editoriale/2766.html

 53. 56 fostă basarabeancă februarie 25, 2015 la 8:52 pm

  În mintea mea, credeam că tocmai a apus epoca „cherchez la femme” și am intrat definitiv și irevocabil în era „follow the money”, pe care o consider epoca premergătoare sfârșitului. Să vezi și să nu crezi, domnul Băsescu, în mod absolut neașteptat pentru mine, a îmbinat aceste principii din vremuri diferite în modul cel mai util posibil și deosebit de plăcut, în același timp.

  Acum sunt luminată, vă jur, am înțeles totul! Degetul din nas și zâmbetul sfidător îi sunt adresate lui. Pe lângă supărarea WC-lui turcesc fără ușă și a sutienului confiscat, are plăcerea puterii, când știe că e singura care îl poate înfunda cu adevărat. Acum doamna Udrea îl are pe Traian în vârful stiloului. Nu știu dacă îi dă drumul, dar știu precis că se preface măcar, că îi tremură mâna.

  @Zev, cred că vă dau dreptate ( nu despre succesul ei): a înțeles că nici el n-a cunoscut-o cu adevărat, altfel nu i-ar fi atât de frică. Se pare că „cherchez la femme” e mereu de actualitate. Incredibil.

 54. 57 nastase februarie 25, 2015 la 9:00 pm

  adanic,
  oricât de ciudat pare, nu toti cetătenii sunt ministri. Ca atare, pentru a functiona ei nu trebuie să fie hărtuiti cu toate plângerile posibile ale celor pe care, inevitabil, ii nemultumesc. De aceea există un filtru de protectie. Parlamentarii ar trebui să ofere, cu bună credintă, un astfel de filtru. Sau Presedintele in cazul ministrilor care nu sunt parlamentari. Asa este in toate tările. Principiul este corect – pentru a evita abuzurile. E adevărat, sunt posibile abuzuri si in folosirea principiului…

 55. 58 fostă basarabeancă februarie 25, 2015 la 9:23 pm

  @adanic
  februarie 25, 2015 la 7:13 pm

  Democrația este atât de complicată, încât eu, cu cât citesc mai mult, cu atât mă văd mai neștiutoare. Încercați să citiți tot textul pe care l-a postat domnul Năstase despre imunitatea parlamentară, cu atenție și răbdare, și veți înțelege, sunt convinsă, cum stau lucrurile. Cred că e de săptămâna trecută. Sau de două săptămâni în urmă?.. O să găsiți, dacă vă interesează.

 56. 59 fostă basarabeancă februarie 25, 2015 la 9:40 pm

  @adanic
  februarie 25, 2015 la 3:18 pm

  Sunt uimită, după ce mai văd un comentariu al dumneavoastră, că vă imaginați că o țară se poate guverna numai cu bunătate și bune intenții.

 57. 60 fostă basarabeancă februarie 25, 2015 la 9:40 pm

  N-o să vă pun placa mea din nou.

 58. 61 Titus Filipas februarie 25, 2015 la 11:00 pm

  Cu augmentarea funcţionării celulelor gliale –rol de intensificare a conexiunilor sinaptice- pentru animale, intrăm parcă într-un scenariu SF imaginat de Clifford Donald Simak http://internetactu.blog.lemonde.fr/2015/01/31/faut-il-augmenter-les-animaux/

 59. 62 Luminita Arhire februarie 25, 2015 la 11:23 pm

  Doamna Petculescu…doamna Petculescu… n-am fost explicită, așa-i? Și atunci dumneavoastră ați înțeles cu REVOLUȚIA și cu VIDUL POLITIC și cu ( aoleu!) RĂZBOIUL – BUCURIA NEBUNILOR ( citat incorect, dar v-a atras deja atenția altcineva asupra acestui aspect) …și cu alte nenorociri, că mai putem întinde elasticul , cu HAOSUL SOCIAL , de exemplu, sau cu ANARHIA…

  Sau, puteam să mă exprim și eu mai deslușit, în micile mele revolte…Ia să vedem, de pildă: Codruța si Coldea –DEMISIA! Livia Stanciu și Ionuț Matei –DEMISIA! Ioana Bogdan și Camelia Bogdan-DEMISIA! Iulian Dragomir și Horia Georgescu –DEMISIA ! Hăineală și Dănileț- DEMISIA! Daniel Morar și Augustin Zegrean-DEMISIA ! Lucian Papici și …(sunt convinsă că lista este mai lungă , tocmai de aceea o las deschisă…)DEMISIA!

  Credeți că se dărâmă STATUL ROMÂN dacă nu mai citiți despre ăștia în presă sau dacă nu-i mai admirați cum se îmbujorează de emoție, pe când se laudă cât sunt ei de imparțiali, pe la diverse bilanțuri, și ce drepte ca niște lumânări lucrează justițiile și integritățile pământului ?

  Iar cu PARLAMENTUL, îmi permiteți să vă spun că ați plusat absolut intenționat, că știați dumneavoastră că nu despre PARLAMENT- bun sau rău, cum e el și cum sunt și cei care l-au ales…- vorbeam eu…

 60. 63 adanic februarie 26, 2015 la 12:04 am

  D-le Nastase.
  Nu stiu de ce un ministru care-si face treaba cu buna credinta ar avea nevoie de un filtru. Fenomenul acesta de coruptie extinsa la toate nivelele din institutiile publice se datoreaza in mare masura celor ce conduc aceste institutii. Nu avem autostrazi desi s-au cheltuit f multi bani. Nu avem infrastructura feroviara, nu mai avem flota, s-au vandut la fier vechi fabrici si uzine. Oare ministrii acestor domenii nu au nici-o vina ? Am lucrat in ministerul transporturilor din 1974. Am trecut prin multe, am vazut multe. Stiu din interior cum lucreaza acesti ministrii si cei imediat sub ei. De ce sa aiba filtru ? De asa ceva are nevoie cineva care se vrea ocrotit impotriva legii. Daca un ministru i-si face treaba in mod responsabil si transparent in consens cu oamenii de specialitate si cu multa experienta, atunci nu va avea nevoie nici-o data de filtru. Ar avea constiinta impacata ca si-a facut traba bine si nimeni nu ar avea ce sa-i reproseze. Fraza aceasta “oricât de ciudat pare, nu toti cetătenii sunt ministri“, nu ma surprinde. E ca atunci cand a-ti spus in parlament “sa vina sa-mi numere ouale”. D-le prim ministru, desi va apreciez ca aveti f multe cunostinte, in multe domenii, aveti un stil de va exprima care tinda sa-l faca pe cel caruia va adresati sa creada ca sunteti gata sa-l puneti la pamant cu o vorba de duh. NU TOTI CETATENII SUNT MINISTRII. Oare ministrii nu sunt si ei cetateni ai acestei tari ?. Oare nu toti suntem egali in fata legii ? Exista o vorba “legea este ca o bariera, cateii trec pe dedesubt, lei trec pe deasupra iar boii dau caul in ea”. Vreti sa-mi sugerati ca ministrii sunt lei ? Daca nu le convine functia de ministri, sa se dea la o parte. Sunt destule persoane responsabile, capabile, oneste care pot face treaba unui ministru fara sa le fie frica de lege. Pot discerne intre ce e bine sa faca si ce nu e bine. Distrugerea industriei, invatamantului, sanatatii,exodului de forta de munca autohtona a cules de ciuperci si la munci degradante, nu se datoreaza cetateanului de rand ci in principal celor ce i-au condus. Asta e clar ca lumina zile. Intrebati omul de pe strada cine este vinovat de situatia grea din Romania. Vad ca pe mine nu ma credeti. Eu am pornit ca inginer dintr-o statie de cale ferata, mai précis dintr-un triaj si am ajuns in functii de conducere in min transporturilor. Am vazut si am simtit pe pielea mea erorile grave ale unor ministrii. Va reamintesc numai unul, destramarea Departamentului de Cai ferate in 4 societati, marfa, calatori, infrastructura si o societate financiara. Calea ferata era considerate a 2-a armata. A trebuit sa vina niste neghiobi sa sparga aceasta unitate crezand ca astfel le astupa gura grevistilor care cereau salarii mai mari pentru ca nivelul lor de trai scadea pe zi ce trece. Au mers pe principiul “dezbina si stapaneste”. V-as spune mai multe dar din consideratie pentru multele Dv cunostinte, ma opresc. Mai spun totusi un lucru. De multe ori un om de la tara vede mai bine decat un ministru.

 61. 64 adanic februarie 26, 2015 la 12:16 am

  Ps.
  Un ministru ca Radu Stroe care intrebat fiind despre accidentul aviatic din muntii apuseni, spune „i-mi pare rau ca sa-ntamplat in mandatul meu”, mai are nevoie de filtru ? Daca nu se merge pe principiul „raspundere si control” ca actiune, vom avea mereu esecuri in conducerea institutiilor de stat.

 62. 65 Luminita Arhire februarie 26, 2015 la 12:44 am

  Dragilor , este deja al doilea incident armat dintre Klaus Iohannis și paltonul său, într-un interval de numai două săptămâni; eu cred că se impun niște măsuri, pentru ca lucrurile să nu capete dezvoltări neprevăzute . O soluție ar fi, de exemplu, să i se pună la dispoziție președintelui, care afișează pentru palton o dragoste bolnăvicioasă, cu năbădăi – ba îl trosnește, ba nu poate trăi fără el…-un palton de rezervă pentru descărcările accidentale.

  Mi se pare firesc. Președintele nostru este o imagine, construită jumătate pe pagina lui dragă de pe Facebook ( texte ample, bazate, despre conținutul cărora nu știe absolut nimic) și jumătate cu ajutorul bilețelelor pe care le extrage cu gingășie de la membrii echipei când, fatalitate, cineva anunță : ”…președintele Iohannis va rosti o alocuțiune!” ( pe acestea este silit să le citească, deci, teoretic, află chiar și el care este părerea lui despre tema alocuțiunii).

  Or, iarna , imaginea președintelui nostru este cu năbădăiosul palton; așa se și explică legătura de suflet cu acesta.

  Numai de un lucru mă tem: nu carecumva, la vară, aflat în tradiționalul concediu din Miami Beach, venind de la plajă, să se supere grav pe SPP-iștii moleșiți de căldură care nu i-au deschis portiera la timp și să-și arunce, bosumflat și patetic, slipul prezidențial, pe capotă!

 63. 66 nastase februarie 26, 2015 la 8:11 am

  adanic,
  e adevarat, toti ministrii sunt cetăteni dar reciproca nu este valabilă: nu toti cetătenii sunt ministri. „Egali in fata legii”. Sigur, dar există o lege specială doar pentru ministri -Legea 115. Toti ministrii sunt egali in fata acelei legi. Există legi pentru pensionari, pentru femei, pentru profesori etc…

 64. 67 ZeV februarie 26, 2015 la 8:13 am

  Adrian nastase
  Marea problema deriva din noile Coduri care permit delatiunea pe scara larga si incrimineaza abuzul in serviciu, in sfera caruia, poate intra orice, la libera interpretare a procurorului. Chiar si o expertiza poate fi contestata de procurori, daca asa le dicteaza…constiinta. De aceea se poate ajunge la abuzul invers, asica, la imixtiunea procurorului in activitatea executivului.
  Printre altele, in discursul public, Ponta a amintit si de ,,decizia de oportunitate” care trebuie sa ramana strict prerogativa executivului si a Parlamentului.
  Ca fapt amuzant, subliniez ca unul dintre promotorii noilor Coduri a fost…Alina Bica, prietena Elenei Udrea.
  Ma gandeam si eu la proverbul cu ,,cine sapa groapa altuia…”
  (Z)

 65. 68 ZeV februarie 26, 2015 la 9:10 am

  Luminita Arhire
  Eu propun ca, la vara, domnul Klaus sa-si faca concediul la Costinesti. In golful francezului, inca ti se permite accesul in costumul lui Adam.
  Daca se supara, gaseste el (sper) cu ce sa loveasca capota.
  😉

 66. 69 ZeV februarie 26, 2015 la 9:28 am

  adanic
  Ati cazut singur in capcana, incercand sa argumentati redundant un punct de vedere nerealist si complet nedemocratic.
  Mai bine ati fi renuntat la ,,ps”. (Z)
  Dvs nu gresiti niciodata , de regula, neintentionat ? Ati spus intotdeauna doar ceea ce trebuie ?
  Dupa ,,logica” dvs, domnul Stroe ar fi trebuit arestat preventiv, astfel incat niciun avion sa nu mai cada pe teritoriul Romaniei. (Z)
  Sau, oricare ministru al Transporturilor ar trebui luat pe sus de mascati, dupa fiecare accident pe soselele patriei, pentru care, bineinteles, soferii nu au nicio responsabilitate. Masinile, singure, accelereaza pana la 150 km/h.
  Ma gandesc ca ne-ar trebui vreo 10.000 de ministri pe an, de rezerva. (Z)
  Serios vorbind, oricat de bine si-ar face treaba un ministru de la un partid, se va gasi intotdeauna un sustinator sau un reprezentant al altui partid care sa-si exprime nemultumirea pentru ,,ceva” (nu conteaza) si sa faca, eventual, un denunt…daca tot este permis, ba chiar incurajat, de noile Coduri. Cu sesizarile la CC ne-am obisnuit, dar nu ar mai eficient DNA, dupa cum bine a spus Laura Codrutza ? (Z)
  De exemplu, liberalii spun ca noul Cod Fiscal, care include multe masuri liberale, sau ,,promise” de liberali, este o catastrofa pentru Romania.
  Ba chiar si Adrian B. spune asta, deci nu se poate sa nu fie adevarat. (Z)
  Prin urmare, Darius Valcov si Victor Ponta ar trebui arestati pe loc. Desigur, dupa ce Parlamentul retrage ,,filtrul” cu ochii inchisi, asa cum bine scrie la democratie si la Constitutie, evident.
  De ce doar Justitia sa fie…oarba ? (Z)

 67. 70 fostă basarabeancă februarie 26, 2015 la 9:35 am

  nastase
  februarie 26, 2015 la 8:11 am

  Lăsați-o cum a picat…

 68. 71 Mumu februarie 26, 2015 la 9:36 am

  Domnule Năstase,

  referitor la comentariile obsesiv-compulsive ale domnului “adanic”, se zice că “nimeni nu-i mai surd decât cel care nu vrea să audă şi nimeni nu-i mai orb decât cel care nu vrea să vadă”. Dar poate că omul vrea să audă şi să vadă, dar nu are organul care să prelucreze semnalele transmise de receptorii de auz sau văz, ori organul respectiv există, dar şi-a pierdut prin uzare capacitatea de funcţionare în parametri nominali.
  În ambele cazuri apare un “adanic”.

 69. 72 ZeV februarie 26, 2015 la 9:40 am

  …si mai e ceva, stima domn adanic:
  Numai cine nu munceste nu greseste. (Z)
  Eu propun altceva: ca posturile de ministru sa fie scoase la concurs.
  Vreau sa vad si eu ,,cetatenii patriei” cum se calca in picioare la rand sa ne arate ei cum se face treaba la Transporturi. Primii, sper sa fie SALARIATII (sau fostii) din Transporturi.

 70. 73 ZeV februarie 26, 2015 la 9:52 am

  Luminita
  Corect, dar cu Coldea ce aveti ? Eu l-as premia, pentru ca a rezistat presiunilor politice venite din partea fiintei duale Basescu-Udrea.
  (Z)
  Si inca ceva…….SRI NU instrumenteaza dosare. O fac procurorii, de aceea sunt de acord, la acest capitol, cu dvs. Serviciile pun la dispozitie informatii. De exemplu, ultimul raport prezentat de SRI lui Basescu, i-a inchis gura marinarului trancanitor. Oare de ce, daca ar fi confirmat tele-vaicareala Udrei ? Cica avea un decret de demitere, dar nu l-a semnat. Abia asta minte ca Pinocchio. Nu-l cred ca avea acel decret. (Z)
  Stiti prea bine cum se poate minti apparent credibil….mai ales femeile stiu cel mai bine (vorbesc din experienta mea, scuze 😉 ).
  Ele (unele, nu toate) spun asa (neaparat cu tupeu): ,,Am auzit ca…dar sigur este adevarat.”
  Deci, acea femeie, evident, nu minte. Doar se poate insela, vorba piratului.
  😉

 71. 74 Cris februarie 26, 2015 la 11:33 am

  @ Luminita Arhire:

  Pentru mine rămâne un năvleg, încă un năvleg de pe Facebook, care le scrie colegilor năvlegi că EL e președinte, pentru ca aceștia să nu uite.

 72. 75 Cris februarie 26, 2015 la 11:35 am

  Vreți un exemplar din ielectorat?
  Iată! El e adanic și e unul dintre cei mulți, foarte mulți.

 73. 76 fostă basarabeancă februarie 26, 2015 la 12:35 pm

  Mumu
  februarie 26, 2015 la 9:36 am
  ZeV
  februarie 26, 2015 la 9:40 am
  Vă rog, nu vă răciți gura degeaba. Cum a spus Mumu, „adanic” nu aude. Și nu știu dacă nu are cu ce procesa, iar dacă n-are și crede că are, cu atât mai grav.

 74. 77 adanic februarie 27, 2015 la 12:29 am

  @ fostă basarabeancă
  Alegerea de catre popor, in intelepciunea lui a lui Klaus Iohannis este o dovada ca poporul crede ca “se poate guverna cu bunatate si bune intentii “ . Fiti sigura ca lucrurile se vor schimba.
  @nastase
  In fata judecatorului, furtul e furt. Chiar daca exista legi speciale pt ministrii, alte legi pt pensionari, femei, profesori, infractiunea de furt, fie din avutul public fie din cel privat, judecatorul judeca la fel un ministru ca si un pensioner, un functionar, etc. Singura diferenta este marimea furtului. Una e sa furi un ou alta e sa furi un bou. Aici judecatorul trebuie sa cantareaca bine.
  @ZeV
  I-mi parea rau ca Dv duceti in derizoriu ceea ce am scris. M-am referit la Dl Stroe pentru ca unul ca el a dat dovada suprema a prostiei, ingamfarii si incopetentei unui ministru pus in functie fara sa aiba calitatea necesara. Sa nu-ti pese de banul public, sa-l jefuiesti, e grav. Dar sa nu-ti pese de viata unor oameni, e si mai grav. Cam acest gen de oameni ocupa functii de conducere la nivel inalt. Oameni lipsiti de cunostinte, de morala, de interes public. Poate daca ma refeream la Udrea, Berceanu, Videanu, Sandu, Remes, Mitrea, Fenechiu, etc, poate ma incadram mai bine si nu a-ti fi dus in derizoriu ce am scris.
  @ Mumu
  Recunosc ca am o inclinatie spre perfectionism, spre o exacerbare a sentimentului de responsabilitate, ma bazez pe experienta mea dar si a altora si actionez ca atare. Cam asta ar defini un comportament “obsesiv-compulsiv”. Si ce-i rau in asta ?. Eu respect opinia altora fara sa jignesc, fara sa incerc sa conving pe cineva, fara sa sustin ca eu detin adevarul. Pur si simplu i-mi exprim o parere, in ideea ca din atatea dezbateri poate iesi un adevar.

 75. 78 Cârcotaşu februarie 27, 2015 la 9:45 am

  @ adanic,
  E vizibilă „înclinaţia dv. spre perfecţionism”, cel puţin în ceea ce priveşte cunoaşterea limbii în care vă exprimaţi ( pt. ministrii… i-mi părea rău… nu a-ti fi dus in derizoriu… i-mi exprim o părere).
  În ceea ce priveşte comportamentul obsesiv-compulsiv acesta se defineşte altfel, unde chestia cu dorinţa de a fi perfect e una, da-i geaba, când nema putirinţa!

 76. 79 Titus Filipas februarie 27, 2015 la 10:13 am

  @adanic
  Atenţie la gramatica românească!

 77. 80 Mumu februarie 27, 2015 la 1:52 pm

  @adanic

  Dragă domnule, deşi nu m-am adresat dumneavoastră, simţiţi nevoia să vă băgaţi în seamă şi încercaţi o interpretare proprie a spuselor mele. Greşiţi domnule! Comentariile dumneavoastră evidenţiază o tulburare obsesiv-compulsivă, nicidecum o personalitate obsesiv-compulsivă.
  Ştiţi? Este o vorbă: „dacă tăceai, filosof rămâneai”. Vorbind, v-aţi etalat în toată plenitudinea sa narcisismul quasi patologic care vă umple viaţa şi vă “completează rotund” personalitatea.
  Această trăsătură a personalităţii dumneavoastră irumpsese, mai mult sau mai puţin pregnant, şi prin unele formulări din comentariile anterioare, prin conţinutul pseudoblogului dumneavoastă, dar mai ales prin identiconul pe care vi l-aţi ales.
  Formulări de genul ”Pur si simplu i-mi exprim o parere, …..” nu se prea potrivesc cu reclamata „personalitate obsesiv-compulsivă”.

 78. 81 adanic februarie 27, 2015 la 6:07 pm

  @fostă basarabeancă
  Daca vreti sa va faceti o idee daca am ceea ce va indoiti ca ma, atunci deschideti bine ochii si cand circulati cu metroul si folositi sistemul de acces cu cartela magnetica, sa va ganditi ca sunt unul din cei ce au decis si pus pe picioare acest system care functioneaza in conditii bune si azi. Cum s-ar spune “lucru bine facut”.
  Am rugamintea sa nu-mi mai acordati atentie daca va fac fericit(a).

 79. 82 adanic februarie 27, 2015 la 6:10 pm

  @fostă basarabeancă
  Corectura:
  Am rugamintea sa nu-mi mai acordati atentie daca va fac nefericit(a).

 80. 83 Cârcotaşu februarie 27, 2015 la 9:06 pm

  @ adanic,
  Cum s-ar spune, aţi [re]descoperit mersul pe jos (cartela magnetică)

 81. 84 Marian Nicolae martie 3, 2015 la 7:01 pm

  @ Adrian B.februarie 25, 2015 la 7:38 pm

  „Un actor mai intelept decat tot Congresul SUA :”

  Aici aveti dreptate, numai vedeti ca actorul Steven Seagal este Shihan cu 7 Dan in Aikido, adica Maestru in Aikido……sau echivalentul a…7 centuri negre……..

  Este cunoscul faptul ca practicantii de arte martiale au o aplecare speciala catre spiritualitate.

  Vedeti mai multe mai jos despre Take Sensei, asa cum este cunoscut in sala, sau Dojo, actorul Steven Seagal.
  ––––––––––––––

  Steven Seagal is known worldwide for his Martial Arts abilities and deep knowledge of Aikido and Spiritually, due to the sheer size of information on Stevens martial arts career, we plan to slowly expand this “Martial Arts” section throughout 2012 to offer a more detailed history, please find below a basic introduction.

  http://stevenseagal.com/?page_id=30

  The Beginning

  Steven Seagal, is a 7th dan degree and Shihan in Aikido.

  Steven moved to Japan in his late teens and became the first foreigner to operate an Aikido dojo in Japan.

  Steven was trained by Harry Ishisaka and received 1st dan degree or Shodan under the direction of Koichi Tohei.

  He continued to train in Aikido as a student of Seiseki Abe, Koichi Tohei (to whose Aikido organization, Ki Society, Seagal refused to join in favor of staying with the Aikikai), Kisaburo Osawa, Hiroshi Isoyama and the second doshu Kisshomaru Ueshiba.

  When Stevens then wife, Miyako’s father retired from his job as an instructor, Seagal became the new head of the organization known as Tenshin Aikido in Osaka (affiliated with the Aikikai).

  Seagal is known by his students as “Take Sensei”

  When Steven left his dojo in Osaka his ex wife, Miyako continued as the care-taker of the dojo up to the present day.


 1. 1 Tinerii! « Motanul Incaltat Trackback pe februarie 25, 2015 la 3:52 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: