Spor de șase luni pentru Dosarul afișelor electorale

În esență, prin sentința pronunțată în 24 iunie (după patru zile de reflecție), completul de la CAB, format din judecătoarea Radu Adina Adriana a decis să mi se acorde un spor de șase luni de închisoare în procedura contopirii pedepselor din dosarele „Trofeul Calității” și „Zambaccian”.

Ați citit, probabil, pe agențiile de presă, motivele Contestației DNA la sentința de final a Tribunalului București care hotărâse că nu e cazul să fie adăugat un spor de pedeapsă.

Atașez notele scrise, depuse de avocatul Ion Cazacu, cu ocazia dezbaterilor.

 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Secţia I-a penală

Dosar nr.l 745/3/2014*

DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul CAZACU ION, apărător ales al intimatului NĂSTASE ADRIAN, depun prezentele

NOTE SCRISE

în susţinerea pledoariei orale prin care am adus argumente pentru RESPINGEREA, ca nefondată, a CONTESTAŢIEI Parchetului împoriva Sentinţei penale nr.1385/08.05.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia penală în dosarul cu numărul susamintit.

 

Scurt istoric

Prin sentinţa penală atacată de Parchet judecătorul fondului, investit cu o cerere de contopire a pedepselor pronunţate împotriva mea în anul 2012 și respectiv 2014, a admis-o și a dispus executarea celei mai grele pedepse de 4 ani închisoare și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, executarea pedepsei complementare începând, conform prevederilor art.66 VCP, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

Pe durata executării pedepsei cu închisoarea, conf.art.71 VCP, i-au fost interzise intimatului drepturile prev. de art. 64 lit.a), b)și c) din acelaşi Cod penal (1968), respectiv:

a) dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice;
b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat;
c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii;

În baza art.35 VCP s-a menţinut măsura de siguranţă a confiscării sumei de 38.217,20 RON dispusă în dosarul nr.514/1/2009 precum și măsura confiscării, luată față de intimat prin Decizia nr.1/2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie (ICCJ) – Completul de 5 judecători, în dosarul nr.1919/1/2013.

S-au computat din durata pedepsei, conf. art. 88 VCP (1968), perioadele deja executate respectiv: 20.06 – 25.06.2012, 26.06.2012 – 18.03.2013 și de la 06.01.2014 la zi.

Au fost anulate: MEPI nr.330/06.01.2014, emis în executarea Sentinţei penale nr.474/30.03.2012 , pronunţată de ICCJ – Secţia penală, modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală nr.1/06.01.2014 a ICCJ – Completul de 5 judecători și MEPI 196/20.06.2012, emis în executarea Sentinţei penale nr.176/30.01.21 pronunţată de ICCJ – Secţia penală, modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală nr.160/20.06.2012.2014 a ICCJ – Completul de 5 judecători și s-a dispus emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei aplicate în urma contopirii, adică pentru pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, fără aplicarea unui spor de pedeapsă.

Împotriva acestei hotărâri a făcut CONTESTAŢIE Parchetul, care a motivat necesitatea aplicării unui spor de pedeapsă de 1 (un) închisoare, la pedeapsa, deja aplicată în urma contopirii, de 4 ani închisoare.

Argumente in combaterea CONTESTAŢIEI Parchetului.

Voi încerca să răspund, punctual, fiecărui argument prezentat de Parchet pentru susţinerea cererii acestuia de sporire a pedepsei rezultante, în urma contopirii, cu încă 1 (un) an închisoare.

Critica principală a Parchetului este că hotărârea fondului este netemeinică, în sensul aprecierii că nu este necesară sporirea pedepsei cu perioada de timp solicitată de parchet.

Parchetul porneşte de la constatarea că: „… instanţa investită cu judecarea cererii de contopire este singura în măsură să aplice pedeapsa cea mai eficientă, având în vedere că doar aceasta are viziunea întregii activităţi infracţionale a condamnatului și tocmai de aceea legiuitorul i-a acordat posibilitatea modificării parţiale asupra unei pedepse, rămasă în autoritatea lucrului judecat”.

Această observaţie este esenţială pentru întreaga instituţie a contopirii pedepselor și se va circumscrie, ca argument hotărâtor, în toate argumentele mele că, prezenta CONTESTAŢIE a Parchetului, este NEFONDATĂ și urmează a fi RESPINSĂ.

Este, de altfel și argumentul judecătorului fondului care a definit operaţiunea de contopire a mai multor pedepse, după pronunţarea lor de către alți judecători, care au judecat infracţiunile ce compun concursul de infracţiuni, separat și după trecerea unor perioade de timp diferite, ca o operaţiune „… post iudicium a unei pedepse globale pentru întregul concurs, ceea ce presupune o ştirbire limitată a autorităţii de lucru judecat, dobândită prin hotărârile de condamnare pentru infracţiunile considerate independent”.

Un prim argument al Parchetului, în susţinerea aplicării unui spor la pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, face referire la direcţia politicii penale pe care a avut-o legiuitorul actual și anume în reglementarea regimului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni în Noul Cod penal (2014).

Combaterea acestui argument este relativ facilă, în contextul în care, înca de la începutul procedurii contopirii, judecătorul fondului a stabilit cadrul procesual al cererii, depusă înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări (la 20.01.2014) dar care privea numai infracţiuni, comise și judecate definitiv, înainte de această dată. În această situaţie, au pe deplin aplicare dispoziţiile art. lO din Legea nr.187/2012, de punere în aplicare a Noului Cod penal, care stabilesc: „Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când, cel puţin una din infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă…” ceea ce, evident, nu s-a întâmplat în prezenta cauză!

Acest aspect, precum și stabilirea competenței de soluţionare a cererii, au fost, de altfel, discutate și rezolvate în şedinţa publica din 03.02.2014, fără să existe vreo opoziţie a Parchetului.
Mai mult decât atât, în lumina politicii penale a Noului Cod a fost sancţionată mai dur pluralitatea de infracţiuni, corelativ cu scăderea limitelor de pedeapsă pentru cele mai multe din infracţiuni.

Al doilea argument al Parchetului ține de o interpretare, fără logică și substanţă juridică, a sistemului cumulului juridic al pedepselor în cazul pluralităţii de infracţiuni, conform reglementării anterioare (Codul penal din 1968) care este corect prezentat, însă concluzia Parchetului cum că: „Raţiunea acestui sistem este de a nu crea sentimentul de impunitate condamnatului, dar și societăţii, întrucât nu poate fi admis ca indiferent câte infracţiuni ai săvârși, se va aplica și executa o singură pedeapsăeste total eronată.

În combaterea acestui argument relev faptul că interpretarea Parchetului, este sui generis, și denotă, nu numai necunoaşterea legii, ci și dorinţa, de a justifica, cu orice chip, aplicarea unui spor de pedeapsă în această cauză, în contextul în care, chiar ratione legis, contopirea are ca rezultat executarea unei singure pedepse, reindividualizată de judecător.

În context se impune şi precizarea că însuşi vechiul Cod penal dă posibilitatea judecătorului de a nu aplica un spor de pedeapsă astfel că raţionamentul Parchetului în sensul că este obligatorie aplicarea unui spor de pedeapsă este lipsit de fundament juridic. Legiuitorul a lăsat la latitudinea judecătorului aprecierea dacă, de la caz la caz, se impune aplicarea unui spor de pedeapsă.

Al treilea argument al Parchetului se referă la observaţia că, judecătorul fondului ar fi ţinut cont, exclusiv, de persoana condamnatului atunci cand a reindividualizat pedeapsa, în urma contopirii.

Critica parchetului porneşte de la faptul că, deși face referire la motivarea judecătorului fondului, în care acesta arată: „… operaţiunea de individualizare se face după aceleaşi criterii ca și în cazul în care existența concursului ar fi fost cunoscută la momentul soluţionării în fond a cauzei” el apreciază că, în fapt, judecătorul nu a dat eficiență dispoziţiilor legale privind individualizarea pedepsei, decât sub aspectul, exclusiv, al persoanei condamnatului.

În continuare, Parchetul afirmă că judecătorul fondului nu a făcut nicio referire în motivarea soluţiei sale la: „… gradul concret de pericol al faptelor, la periculozitatea făptuitorului, la împrejurările concrete de săvârşire, la atitudinea avută după săvârşirea infracţiunilor, raportat la asumarea răspunderii și înţelegerea represiunii ce se exercită asupra lui.”

În combaterea acestei ultime afirmaţii a Parchetului (cea subliniată) vă rog, să observaţi că, elementele puse în discuţie de Parchet, se referă la altă instituţie și anume liberarea condiţionată din executarea pedepsei.

Cu privire la celelalte aserţiuni, menţionate în prima parte a citatului din motivarea CONTESTAŢIEI vă rog să observaţi motivarea judecătorului fondului de la fil.5/6 ale sentinţei în care acesta arată: „… pedeapsa globală este o pedeapsa concretă ce reflectă gradul de pericol social concret al pluralităţii de infracţiuni, la stabilirea acesteia avându-se în vedere, independent de momentul stabilirii pedepsei pentru fiecare infracţiune ce intră în compunerea concursului, criteriile prev.de art.72 VCP„. Mai mult, judecătorul fondului își argumentează hotărârea arătând că, împrejurarea că instanţa care a pronunţat Decizia nr.1/06.01.2014 a reţinut inculpatului circumstanţe atenuante, în legătură cu infracţiunile concurente, nu impiedică adăugarea unui plus la pedeapsa de baza, „… dacă cerinţele unei juste individualizări a pedepsei globale impun aceasta„.

Aşadar, critica parchetului, cu privire la nemenționarea în hotărâre a elementelor ce țin gradul de pericol concret al faptelor și împrejurările concrete de săvârşire a faptelor Nu se susţine și urmează a fi înlăturată de Dvs.

În combaterea acestei susţineri a Parchetului arăt că analiza făcută de Parchet, în legătură cu regimul sancţionator al fiecărei infracţiuni care intră în concurs, nu este de natură a impune aplicarea unui spor de pedeapsă, atât timp cât aceste elemente de individualizare, în cazul hotărârii de condamnare, ori de reindividualizare, în cazul hotărârii de contopire, NU au fost luate în calcul, nici de judecătorii care, în cazul condamnării Decizia nr.1/06.01.2014, nu au aplicat spor de pedeapsă dupa condamnarea la pedepsele de 3 ani închisoare pentru şantaj și respectiv 4 ani închisoare pentru luare de mită, nici de judecătorul contopirii, care nu a aplicat spor de pedeapsă luând în calcul, pe lângă cele două condamnări și cea de a treia de 2 ani închisoare.

Elementele puse în discuţie de Parchet – diversitatea relaţiilor sociale afectate prin activitatea infracţională, poziţia pe care condamnatul a avut-o la momentul săvârşirii lor care a fost de natură să lezeze grav încrederea societăţii în funcţii înalte de partid și de stat – au fost toate avute în vedere de judecătorul concursului.

Judecătorul a motivat hotărârea lui de a nu da un spor de pedeapsă în prezenta cauză pornind de la principiul: „… instanţa investită cu soluţionarea unei cereri de contopire are sarcina de a aprecia fiecare element al pedepselor ce urmează a fi contopite și să aibă în vedere ca sporul acordat (în ipoteza în care apreciază că se impune) să nu apară ca o sancţiune distinctă, ci ca o materializare a necesitaţii unui plus de severitate…”.

În plus, așa cum bine accentua judecătorul contopirii: „Pedeapsa și implicit sporul de contopire nu trebuie percepute de condamnat ca o răzbunare a societăţii pentru că a greşit, ci ele trebuie să trezească rezonanțe în plan psihologic și să conducă, în final, la redarea acestuia societăţii„.

CONTESTAŢIA Parchetului tocmai asta lasă să se întrevadă și anume o răzbunare și un tratament juridic diferenţiat și deosebit de aspru, în toate cererile judiciare care-l privesc pe Adrian Năstase.

Al patrulea argument al Parchetului se circumscrie în încercarea de răsturnare a unor valori și valenţe de personalitate și comportament ale intimatului, prin transformarea lor în aspecte negative, de natură a justifica sporul cerut. Astfel, Parchetul susţine că: …înaltele studii juridice la care face referire instanţa de fond, nivelul de pregătire culturală și politico-ideologică sunt aspecte de natură să circumstanțieze negativ persoana acestuia (…) persoană care avea ca obligaţie, atât morală, cât și legală, respectarea și aplicarea legii și nicidecum încălcarea ei”.

Concluzia Parchetului, cum că aceste elemente de circumstanțiere „denotă un grad de pericol social concret cu mult peste cel la care ne-am raporta dacă aceleaşi fapte ar fi fost săvârşite de o persoană cu pregătire redusă sau cu funcţii de o imortanță mai mică” apare ca o gândire rigidă și duce, cumva, cu gândul la o discriminare în ce priveşte nivelul de pregătire profesională și culturală, ca un element de agravare a răspunderii, ceea ce încalcă principiul universal al egalităţii tuturor în fața legii.

În combaterea acestui argument al Parchetului mă simt nevoit să fac trimitere la modul în care judecătorul contopirii motivează hotărârea prin care a decis neaplicarea sporului de pedeapsă, facând ample referiri la principiul reeducării condamnatului, în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, observând că: „… pedeapsa trebuie să fie adaptată și persoanei celui căruia îi este destinată, pe care este chemată să-l intimideze dar mai ales să-l reeduce, fiind adevăr de necontestat faptul că aceeaşi pedeapsă identică – ca gen și cuantum – nu produce acelaşi efect educativ asupra tututror infractorilor cărora le este aplicată„.

Alt argument în combaterea Contestaţiei se referă la enumerarea de către judecătorul contopirii a elementelor avute în vedere, la lipsa aplicării sporului de pedeapsă, în procedura reindividualizării pedepsei, urmare contopirii și anume:

lipsa antecedentelor penale;
– micromediul persoanei condamnatului;
– relaţiile cu ambianța socială, locul central fiind ocupat de gradul integrării sociale sub multiplele sale aspecte – profesionale, familiale, educaţia și întreţinerea copiilor, grija față de patrimoniul familiei, conduita după comiterea faptei, prezența acestuia în fața organelor de urmărire penală și instanţelor de judecată într-o perioadă foarte mare de timp (cca 7 ani), faptul că nu a încercat să se sutragă de la anchetă sau judecată, faptul că pe toată această perioadă nu a încălcat, din punct de vedere penal, normele de conduită”.

Pentru toate aceste argumente NU se impune sporirea pedepsei de bază, aceasta fiind suficientă în vederea asigurării scopului pedepsei, „…aptă de a produce transformări reale și profunde ale conştiinţei petentului și, pe cale de consecinţă, modificări statornice, de durată, ale comportamnentului acestuia”.

Al cincilea argument al Parchetului se referă la „… poziţia de negare a faptelor dar și la atitudinea, constant defăimătoare și de dispreţ, la adresa actului de justiţie pe care a avut-o pe întreg parcursul procesului penal dar și în fața instanţei investită cu soluţionarea cauzei”.

În combaterea acestui argument al parchetului judecătorul investit cu contopirea motivează neaplicarea sporului în prezenta cauză, întrucât: „…imediat după pronunţarea ultimei decizii de condamnare (06.01.2014) condamnatul s-a prezentat în vederea începerii executării pedepsei stabilită de instanţă, că nu a încercat să se sustragă de la executarea primei pedepse aplicată acestuia prin sentinţa penală nr.176/30.01.2012 (…) cu conduita acestuia dupa liberarea sa condiţionată, produsă în luna martie a anului 2013, ca singular element, considerat de parchet, în favoarea sporirii pedepsei globale de 4 ani închisoare, nu este de natură a înclina balanţa în favoarea ideii că, în absența unui astfel de spor, scopul pedepsei, în cazul condamnatului Năstase Adrian, nu se poate realiza”.

Părerile personale ale intimatului, clientul meu, dl.Năstase Adrian, despre justiţie, se circumscriu dreptului la opinie și liberă exprimare, consfințit și garantat de disp.art.30 alin. (1) din Constituţia României (libertatea de exprimare a gândurilor, opiniilor, a credinţelor și libertatea credinţelor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini sau orice alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile), de art.lO CEDO (orice persoană are dreptul la libertate de exprimare, drept care include libertatea de opinie și libertatea de a primi sau comunica informaţii ori idei, fără amestecul autorităţilor publice), precum și de dispoziţiile art.40 din Legea nr.275/2006 – legea executării pedepselor (libertatea conştiinţei și a opiniilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, nu pot fi îngrădite).

În situaţia în care intimatul ar fi avut o atitudine constant defăimătoare şi de dispreţ la adresa actului de justiţie atât pe parcursul procesului penal, pe parcursul procedurii de judecată de către instanţele care au soluţionat dosarele intimatului cât și în fața judecătorului care a judecat în fond cererea de contopire, atunci instanţa (oricare dintre ele) era abilitată să ia măsurile care se impuneau față de acesta sau cel puţin să se consemnze o astfel de atitudine în cuprinsul unei încheieri/hotărâri. Astfel, cum veți putea observa, nici o instanţa nu a reţinut „atitudinea defăimătoare sau de dispreţ a intimatului”, invocată de Parchet, mai mult din chiar încheierea din data de 28.04.2014 din dosarul de contopire unde au fost consemnate susţinerile părților rezultă contrariul celor afirmate de parchet. Mai mult, chiar instanţa reține în cuprinsul sentinţei de fond (pag. 8) că intimatul s-a prezentat în fața organelor de urmărie penală și instanţă ori de câte ori a fost chemat. Or, aceasta denotă o atitudine de respect la adresa judecătorilor şi a actului de justiţie.

Nu parchetul este organul abilitat a constata o atitudine defăimătoare și de dispreţ la adresa instanţei ci instanţa însăși. Or, în speţă nici o instanţă nu a făcut observaţii negative la adresa atitudinii intimatului.

În acest context, în primul rând justiţia trebuie să apere acest principiu, iar practica constantă CEDO a consfinţit că: „sfera de aplicare a libertăţii de exprimare acoperă în prezent orice tip de discurs, indiferent de natura lui (politică, jurnalistică, literară) sau de suportul pe care acesta îl îmbracă„.

În combaterea aceluiaşi argument al parchetului înțeleg să depun caracterizarea conducerii Penitenciarului Bucureşti Jilava nr.H-53027/PBJB/17.06.2014, în care se menţionează că dl.Năstase Adrian are un comportament foarte bun, că a participat, în mod constant, la activităţile educative, implicându-se cu precădere în acţiuni de instruire și influenţare pozitivă a celorlalte persoane private de libertate, că a publicat o lucrare ştiinţifică pentru care s-a considerat 30 de zile executate din durata pedepsei și că nu a fost sancţionat disciplinar pe perioada detenţiei.

Sunt probe evidente că judecătorul contopirii a făcut o apreciere corectă, diferenţiată în funcţie de personalitatea și pregătirea clientului meu, atunci când a hotărât că nu este necesară aplicarea unui spor de pedeapsă.

În fine, încercările Parchetului de a concluziona, în sensul că: „nesporirea pedepsei rezultante, nu duce la realizarea dezideratelor înlăturării deprinderilor negative a condamnatului în plan social, nu contribuie la formarea unei atitudini de respect față de lege și de a-l convinge să accepte, cu demnitate, privaţiunile, drept răspuns la conduita periculoasă a acestuia”, nu sunt acoperite, nici de argumente și nici de situaţia concretă, având în vedere că este imposibil de convertit o personalitate și valenţele ei pozitive, în elemente negative. În ceea ce priveşte argumentul parchetului relativ la „deprinderile negative” se impune precizarea că instanţa fondului la pagina 8 din sentinţă arată că din anul 2006 şi până la data primei condamnări intimatul nu a mai săvârşit nici o fapta penală, aspect de natură a înfrânge susţinerea Parchetului.

Această parte a argumentelor vor fi dezvoltate de colegii mei, întrucât ea reprezintă o întreprindere dificilă și responsabilă, prin raportarea la Omul Adrian Năstase, în toate componentele lui – politice, sociale, profesionale, sociologice, familiale, etc.

Relevant din acest punct de vedere, mi s-a părut dialogul dintre comentatorii politici, Iosif Boda și Lucian Sârb, cu privire la personalitatea d-lui Adrian Năstase, dialog publicat în ultima carte scrisă de clientul meu – „CELE DOUA ROMÂNII”, editată în acest început de vară de Editura Niculescu.

Astfel, la observaţia făcută de Lucian Sârb că, după alegerile parlamentare din anul 2004 „românii și-au descărcat toată antipatia acumulată în timp și toate frustrările, atunci când au rămas față în față cu Adrian Năstase… nemaicontând nici ridicarea vizelor, nici integrarea în NATO, nici încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană, nici creșterea economică și scăderea inflaţiei”, Iosif Boda a făcut acest comentariu: „Cred că Adrian Năstase este una dintre cele mai complexe personalităţi ale politicii post-decembriste. Este un om care a rezistat pe scena politică în funcţii mari, în 15 ani fiind Ministru de Externe, Preşedintele Camerei Deputaţilor, apoi Vice-președinte, 4 ani Prim-ministru, apoi, din nou, Preşedintele Camerei Deputaţilor. Adrian Nastase este o persoană pe care nu o poți ignora, fie că îl apreciezi sau simpatizezi, fie că-l urăști sau disprețuiești„.
La finalul pledoariei mele, vă rog să judecaţi această contestaţie, având în vedere toate argumentele apărării, pentru că, așa cum sublinia Voltaire – „E curată nebunie să judeci adevărul sau minciuna, doar după părerea ta”.

De asemenea, vă rog, să dați eficiență independenței Dvs., bazată pe principiul procesului echitabil, atunci când veți soluţiona constestația, pentru a infirma ceea ce observa un mare gânditor al lumii, Platon, care a afirmat: „Justiţia nu este altceva decât conivența celui mai puternic”.

Vă mulţumesc,

Av. Ion Cazacu

Reclame

41 Responses to “Spor de șase luni pentru Dosarul afișelor electorale”


 1. 1 denisa iunie 29, 2014 la 7:09 pm

  Buna ziua, asta este justitia din Romania. Si noi trecem prin clipe groaznice, un cosmar sotul este arestat, am contestat de trei ori regimul si degeaba tot ce vor aia fac. Mi-escarba de Romania, vreau sa plec suferim enorm, copii plang dupa tati, este groaznic. Va urez din suflet multa sanatate si putere.

 2. 2 Marian Nicolae iunie 29, 2014 la 7:17 pm

  Domnule profesor, din pacate ati fost lucrat din nou.

  Ceea ce este cel mai dureros este faptul ca cei care v-au lucrat nu au nici pregatirea profesionala si nici cultura .dumneavoastra…..

  Ultima dar nu printre cele din urma, inteligenta acestora lasa de dorit, dar ce sa-i faci daca asta este…”trendul”

  Se pare ca noi romanii am pierdut aceasta batalie care din pacate s-ar putea sa fie ultima batalie a poporului roman…..en tant que tel…..

  Dumnezeu mi-e martor ca mi-am facut datoria cu pretul pe care-l stiti.

 3. 3 Centru iunie 29, 2014 la 8:16 pm

  Asta este pentru ca ati fost prea bun cu ei : functionarimea din Justitie , corupta pana la maduva , Securitatea fanariota din MAE – trebuia sa dati de pamant cu ei si sa schimbati tot aparatul acela putred intre 2001 si 2004 .
  Cei pe care i-ati mangaiat si lasat sa-si continue traiul de pasale in Curti de Appel , Judecatorii , consulate si ambasade sunt primii care musca astazi …
  Decizia aceasta iese din Cascadorii Rasului – prostia judecatoarei care o da tipa si te face sa-ti astupi urechile …

 4. 4 florin iunie 29, 2014 la 8:39 pm

  DOMNULE PROFESOR,
  Stiu din propria experienta, ca nedreptatea, ticalosia, durerea ma fac sa urlu, sa lupt pina cad jos cu ticalosii de gat.Daca v-as fi consilier v-as sfatui sa ignorati pe moment cele de mai susmentionate.Superioritatea domniei voastre nu consta in a accepta sau nu umilinta, batjocura, nedreptatea, ci in gradul de IQ, de cultura, de civilizatie, de noblete, de eleganta si diplomatie, de sprijin moral a unui numar impresionant de mare de români din tara si din afara!
  TIMPUL’CEL MAI BUN JUDECATOR!
  MULTA SANATATE, CURAJ SI DEMNITATE!

 5. 5 Panaitescu Luciana iunie 29, 2014 la 9:10 pm

  Trec si astea.Sper ca veti avea un cuvant greu de spus la iesire.

 6. 6 Tudor iunie 29, 2014 la 9:45 pm

  Curaj dle Nastase. Totul trece. Am (si aveti si dvoastra) incredere in firescul intoarcerii la normalitate. „Daca lucrul zaboveste, trebuie sa fim cu rabdare”… „Nadajduim in Dumnezeu ca vom fi ce am fost,,si mai mult decat atata, vom plati tot pe tocmai” spunea Petru Rares in 1540 de la Constantinopol.

 7. 7 gabriela iunie 29, 2014 la 10:05 pm

  SA -I FIE DE CAP ACESTEI JUSTITII CARE ESTE INSTRUMENTUL bASELULUI!!

 8. 8 Adrian B. iunie 29, 2014 la 10:21 pm

  Va vom sustine pana la restabilirea adevarului !

  Cu respect , Adrian B.

 9. 9 blogideologic iunie 30, 2014 la 1:54 am

  Plecând de la jocurile de fantezie pe computer, cercetătoarea Sherry Turkle de la MIT, http://en.wikipedia.org/wiki/Sherry_Turkle , introduce teoriile multiple şi descentralizate ale Eului.

 10. 10 POPA ELENA iunie 30, 2014 la 3:40 am

  una peste alta au vrut sa va vada indoit si cu capul plecat……..felicitari ca nu le-ati dat satisfactie…….

 11. 11 ada iunie 30, 2014 la 7:30 am

  Aveau nevoie pana trec prezidentialele. Vor trece! Sanatate sa fie ! Agresivitatea, minciuna , furaciunea le va aduce pedeapsa nebanuita!

 12. 12 santinela iunie 30, 2014 la 7:37 am

  Judecatoarea asta,sluga Liviei Stanciu, s-a prezentat la sefa ei sa o invete cum sa faca motivarea pentru o sentinta complet ILOGICA care descalifica un judecator.Dar ce este logic in sentintele astea telepatice ?

 13. 13 Vsile, iunie 30, 2014 la 7:42 am

  Care-i rosul unui intelept sau a o mie de intelepti in momentul in care prostul arunca cu o piatra-n balta?
  Tot asa si cu argumentele domnului Ion Cazacu!

  Un dintre marile erori ale lui Adrian Nastase a fost angajarea apararii intr-o speta in care cu sau fara culpa condamnarea era deja dictata de un lant de cauze si interese de la cel personal la cel politic.

  Unii spera ca CEDO va face lumina , am sperat si eu, realizez insa ca CEDO doar trage cortina peste un asemenea caz!

 14. 14 Marian Nicolae iunie 30, 2014 la 8:01 am

  Buna dimineata domnule profesor,

  Va impartasesc randurile de mai jos si va AVERTIZEZ ca sfarsitul Romaniei este aproape.
  Odata cu vinderea Electrica, Romania si-a semnat cu propria mana certificatul de deces.
  De ce?
  Am sa va explic:

  Odata cu venirea iernii, curentul electric se va opri in casele tuturor romanilor, impreuna cu pompele electrice care vor asigura alimentarea cu apa a apartamentelor.

  Odata cu vanzarea termocentralelor din Romania se ceeaza premizele OPRIRII incalzirii in TOATE casele romanilor care beneficiaza de serviciul respectiv exact in mijlocul iernii….

  Concluzie:
  Odata cu oprirea curentului electric in TOATA ROMANIA, impreuna cu incetarea incalzirii caselor romanilor, acest lucru intamplandu-se in mijlocul iernii, deducem de aici ca IN ACEASTA iarna ROMANIA va pierde inca vreo cateva milioane de vieti romanesti, prin expunerea la frigul iernii, lipsa apei potabile si a unui minim confort de viata. Vinovatii ii cunoastem cu totii, nu este nevoie sa-i mentionez din nou aici….

  Practic GENOCIDUL adevarat al romanilor CONTINUA iar eu v-am avertizat despre acest lucru.

  Daca romanii nu ies impreuna cu totii in strada si sa-i dea afara pe alogeni, NATIA ROMANA ESTE SORTITA PIEIRII…..
  –––––––––––––––––––-
  Guvernul isi saluta propriul ….faliment si propria distrugere….a Romaniei……
  –––––––––––––––––

  Procesul de listare a Electrica s-a încheiat.
  Ce spune Guvernul

  28 iun, 10:36 | Agerpres
  http://www.economica.net/procesul-de-listare-a-electrica-s-a-incheiat-ce-spune-guvernul_83075.html

  Guvernul salută încheierea cu succes a procesului de listare a societăţii Electrica, precum şi implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în privatizarea companiei.

  ”În urma cu ceva timp, când vorbeam despre viitoarea listare de succes a Electrica în luna iunie a acestui an, erau foarte mulţi care aveau îndoieli că acest lucru se poate întâmpla. Am reuşit să facem această listare, cea mai mare de pe bursa românească, într-un context de piaţă care poate fi uşor calificat drept unul dificil”, a spus premierul Victor Ponta, potrivit unui comunicat al Executivului remis sâmbătă AGERPRES.Electrica

  Prim-ministrul a salutat, totodată, decizia BERD de a investi la Electrica şi a apreciat că acest fapt va influenţa şi alţi investitori străini să se implice pe piaţa de energie din România.

  ”Am încurajat prin acest proces dezvoltarea pieţei de capital din România. Mă bucură participarea mare şi reacţia de încredere manifestată de investitori, atât de către cei externi, cât şi de cei din România. Consider că reprezintă semnale importante, pe care le interpretez ca fiind o dovadă de încredere în ultimele evoluţii ale economiei autohtone şi mă refer aici la creşterea economică şi la îmbunătăţirea recentă a ratingului de ţară. Totodată, acest proces este numai o parte din strategia Guvernului de a creşte performanţa, integritatea şi transparenţa în companiile de stat. Salut pe această cale şi decizia Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de a investi în acţiunile Electrica. Acest lucru ne arată că avem o companie ce este privită ca un jucător important pe piaţa de energie europeană şi care are un viitor frumos în faţă. Decizia BERD va influenţa cu siguranţă, în sens pozitiv, şi alţi investitori interesaţi să se implice pe piaţa de energie din România, despre care nu am reţineri să afirm că este una dintre cele mai dinamice şi cu cel mai mare potenţial din regiune”, a adăugat Ponta.

 15. 15 Marian Nicolae iunie 30, 2014 la 8:40 am

  Suntem produsul societății sau societatea e produsul ideilor noastre?
  Oameni lucizi și în cunoștiinta de cauză observă anumite schimbări în societatea actuală, schimbări care nu îmbunătățesc nivelul de trăi al oamenilor. Tot mai multe țări tind spre un sistem totalitar în timp ce aplaudă democrația, corporațiile acaparează tot mai multe resurse, statele își pierd suveranitatea în față organizațiilor precum FMI, NATO, UE, tehnologiile fiabile și ecologice sunt ascunse, mână de lucru este tot mai prost plătită și înlocuită în mare parte cu mașini. Societatea actuală e bazată pe concurență, de cele mai multe ori o concurență agresivă. Scopul nu este de a găsi o soluție fiabilă ci de a-l depăși pe celălalt. Am uitat conceptele de bază, îndeplinirea oricărui scop fiind proporțională cu câștigurile aferente acestuia. Oamenii ar trebui să-și canalizeze energia spre beneficiul semenilor.

  Deși majoritatea oamenilor observă acest lucru, puțini sunt cei care cred că este ceva nociv, ceva dinadins îndreptat împotriva noastră ca ființe umane. Ne complacem în situație și, dacă nu plângem pe umărul cuiva, ne plângem pe rețele de socializare, vorbim foarte mult dar nu facem nimic. Așteptăm… așteptarea face parte din plan. Ce ați făcut voi în ultima vreme pentru a vă schimba viața? Ce ați făcut pentru a schimba viața celor din jur ? Ați așteptat că guvernul să vă rezove problemele; guvernul nu rezolvă probleme, el le crează pentru a beneficia de pe urma lor. Ați așteptat ca soțul/soția să se schimbe în persoana în care doriți voi; oamenii ar trebui iubiți și apreciați așa cum sunt și nu schimbați după nevoile noastre. Ați așteptat ca șeful să vă recunoască meritele; trebuie să demonstrați că sunteți capabili fără să concurați cu colegii, iar dacă superiorii nu observă asta căutați o altă firmă care apreciază asta. Ați așteptat iubirea vieții, în loc să mergeți să o căutați și să vă creați lumea în care vreți să trăiți. Ați așteptat că toate să se rezolve de la sine și, dacă se poate, cât mai curând; problemele se rezolvă dacă toată lumea pune umărul și creierul la contribuție. Ați așteptat un semn din cer; puteți privi mult și bine, poate veți observa un avion rătăcit și vă veți lăuda că ați văzut un OZN. Ați așteptat un mântuitor; dacă țin bine minte, ultimul pe care oamenii îl consideră mântuitor a zis să vă rezolvați singuri problemele. Ați așteptat… totul.
  De ce? Cine să va rezolve problemele ? De ce nepăsarea asta ? Aţi reţinut doar ceea ce va convine din tot ceea ce a trecut prin faţă ochilor voştri. Aţi memorat doar ceea v-a fost spus să memoraţi – „capul plecat sabia nu-l tăie”… nimeni nu pomeneşte nimic de următorul vers „dar cu umilinţă lantu-l înconvoaie”. Asta vreţi să fiţi ? Scavi ? Înseamnă că va meritaţi soarta. V-aţi închis într-o colivie sperând că veţi scăpa de probleme, aşteptând ziua de mâine, sperând că lucrurile să se schimbe de la sine. NU SE SCHIMBĂ DACĂ NU FACEŢI NIMIC !!! Nimeni nu va ajută ! Nimeni nu vă vrea binele ! Nimeni nu vrea să fiţi independenţi, deştepţi, educaţi, rebeli împotrivă unui sistem autoritar.

  Aşteptaţi alegerile pentru a vă schimba stăpânii, în loc să căutaţi lideri printre voi. Sistemul asta-şi doreşte – să nu cumva să încerci doar să te gândeşti că ai putea ajunge acolo. Ei vor să-ţi creeze impresia că doar anumite persoane pot conduce. V-au băgat în faţă lături şi le-aţi luat drept desert. Un adevărat lider nu conduce, el vine cu idei şi le pune în practică înainte de a fi ales lider. El nu-şi doreşte să conducă ci să impulsioneze gloata pentru a face ceea ce e corect. Dar voi nu vreţi un lider, voi vreţi conducători. Vă place să fiţi conduşi cu o mână de fier. Să vi se spună ce şi cum să faceţi, pentru că nu vă duce capul să faceţi singuri. Va place să fiţi verificaţi, va place să ştiţi că acolo sus e cineva care trebuie să aibă grijă de voi şi de familia voastră. Sunteţi patetici, nişte sclavi modernizaţi, bătuţi nu cu biciul ci cu cardul bancar.

  Trăiţi şi munciţi pentru a evada o dată pe an într-o vacanţă. Mulţi nu v-o permiteţi, dar mergeţi. De ce ? Pentru că aşa face toată lumea. Băncile trebuie să trăiască de pe spinarea proştilor, şi o fac. Chiar mai bine decât vă închipuiţi voi. Mergeţi pe o plajă şi staţi la soare două săptămâni, întorcăndu-vă de pe o parte pe alta, ca mititeii pe grătar. După ce vă ardeţi bine mergeţi şi băgaţi ceva chimicale în organism, alături de o porţie de „cultură junk TV” pentru creier. La sfârşitul celor două săptămâni vă simţiţi împliniţi ? Vă simţit că asta e ceea ce v-aţi fi dorit de un an de zile ? Apoi veniţi şi povetiţi „ce frumos a fost” şi „ce bine v-aţi distrat” întorcăndu-vă la vieţile vostre jalnice, aplecând capul şi purtând povara lanţului toată viaţă. Copiii vă întreabă – de ce? Şi ce le răspundeţi ? Asta-i viaţa !

  Închpuiti-vă lumea peste cincizeci de ani. Oare vreţi ca odraslele vostre să trăiască în acea lume ? Vreţi ca libertatea de exprimare să le fie îngrădită mult mai rău ca în sistemele de tip comunist sau fascist, sau le doriţi o lume în care bucuriile vieţii să le fie la îndemână şi să se bucure de viaţă pe care noi nu am apucat să o prindem ? Învăţam la şcoală cum strămoşii noştrii au luptat pentru ca noi să fim liberia€¦ dacă ar trăi acum oare ei ar fi madri de voi ? oare nu vă vor spune că v-aţi înmuiat şi aţi devenit parte din acel sistem ce ei l-au învins cu preţul vieţii ? Vreţi ca nepoţii voştrii să va condamne că aţi lăsat aşa ceva să se întâmple sau vreţi să fiţi amintiţi în povestiri despre eroii care au luptat pentru că ei să poată trăi liber şi neînfricaţi ?
  Răspunsul e simplu, toate întrebările au un singur subiect comun, faptele tale prezente modelează perfect viitorul copiilor şi nepoţilor voştri. Dacă ne-am sincroniza şi am realiza pericolul ce ne pândeşte, am acţiona şi am preveni un mare atentat ce se pregăteşte sub nasul nostru, un atentat care este deja în pregătire, şi dacă nu eşti prea ocupat cu vieţile mondene ale unor actori plătiţi, îl poţi vedea peste tot în jurul tău. Ce putem face ? E simplu, trebuie să fim schimbarea pe care o vrem de la semenii noştrii. E un bun început, după asta toate vin de la sine. Chiar dacă societatea ne-a modelat modul de gândire, sunt sigur că noi putem schimba această societate bolnavă !

  Dacă până acum ignoranţa a fost cuvântul de ordine, dacă realitatea înconjurătoare a fost o simplă ştire la TV pentru voi, este momentul să deschideţi ochii, să nu vă mai lăsaţi duşi de val, manipulaţi şi înrobiţi.

  Trebuie să aveţi curajul să faceţi ce trebuie atunci când ceilalţi dau bir cu fugiţii!

  Nu renunţaţi atât de uşor !

  Nu fiţi indiferenţi ! Luaţi atitudine şi spuneţi NU !

  sursa;matrix vs matrix

 16. 16 Cris iunie 30, 2014 la 9:49 am

  Încă o dovadă că DNA e setat să vă demoleze detot. Oamenii lui Băsescu implantați acolo își fac „datoria” față de el.
  Sper ca buboiul din DNA să se spargă odată și-odată. Sper ca unii oameni de-acolo să vorbească atunci când n-or să mai aibă nimic de pierdut.

 17. 17 Marcus iunie 30, 2014 la 10:58 am

  Cristoiule & Cie Nu Baliti Cu Venin Armata Romana!

  De la sublim pana la ridicol nu-i decat un pas zice o spusa bine gandita de mosii nostri. Asa si cu incrancenarea pupincursitilor basiti de a spala, sampona, si spreia cadavrul politic de la Cotroceni in ideea ca romanii sunt imbecili si inghit orice este legat de Inalt Preasmenaru’din deal, incrancenare care daca n-ar fi de voma, caca si porc ar putea trece drept sublima, datorita loialitatii acestor slugi fata de stapanu’ cu loveaua lor cea de toate zilele.
  Zile in care acesti sustinatori fara limite si bun simt ai individului penal Basescu au reusit sa se umple de tot urat mirositoru’ si maroniu caculoare in incercarea lor de a umple atmosfera mioritica cu ceata baseasca puternic si cu iz gretos si puturos-sulfuros menita sa ascunda sub pres matrapazlacurile puscariabile ale celor doi frati chititi in smenuiala pe loveaua tiganeasca. Datorita acestei incrancenari, paranoice de-a dreptul, am vazut cu totii cum Voiculescu a devenit un regizor de o ubicuitate si putere de prestigiditatie fenomenale reusind sa-i transmita telepatic lu’ Bercea aflat la pandaimos, ce si cum sa arate cu des’tu din duba spre Codruta si madam judecator pe motiv de spert. Acelasi Voiculescu s-a teleportat apoi la DNA unde a masaluit probele fara drept de oarcece carteala care-l incriminau pe Basescu al mic, in sensul ca banii erau mita si nu un imprumut nevinovat pentru o afacere cat se poate de legala.
  Nefiind convingator de niciun fel scenariul cu Voiculescu s-a trecut la facatura cu Tariceanu si biletele roz, iar cand acestea si-au aratat utilitatea practica in cabinetul privat al oricarui roman de bun simt, hienele din presa basita au sarit la gatul premierului pe motiv de Duicu si politia romana.
  Numai ca si acest basm s-a dus repede cu hartia roz a amantei nationale de serviciu la momentul tragerii apei, asa ca slugile pareau ca au intrat in mare impas la capatul caruia nu se vedea nicio luminita.
  Si deodata a aparut EL, Ganditoru’ din Gagesti, Tatal Sugarilor Galinacei Nascuti Vii, nimeni altul decat sugatorul de ciorapi prezidentiali nespalati, maestoru’ Cristoiu Ion, care de la inaltimea sa de piciorul broastei de la care pelticeste otravitor cu scuipat zilnic, mai nou pe postul Realitatea TV, s-a dat cu un tupeu nefiresc chiar si pentru el la gatul Oastei Romane pe care a acuzat-o cu nerusinare ca, intre doua mine artizanale care schilodesc pe viata, daca nu omoara militarii romani ce-si slujesc cu onoare, devotament si patriotism tara, o pune de aranjamente rocambolesti cu Victor Ponta. Astfel, conform spuselor sale, generalii ostirii romane aflate in in plin camp de razboi in care mamele afgane isi trezesc copii ca sa le dea tzatza cu rafale de kalasnikov, au regizat un atac cu rachete al talibanilor.
  Inutil sa spunem ca, tot conform piticului gangav, la aceasta marsavie menita sa-i faca imagine lui Victor Ponta au participat si aliatii nostri din Afganistan, invitati la ceremonia de retragere a trupelor romane din aceasata tara care i-a ingropat cateva zeci de militari.
  Ce-o fi in capul acestor scelerati care intineaza si mocirlesc imaginea uneia dintre putinele institutii ale statului basist care inca se mai bucura de increderea poporului roman este greu de inteles chiar si pentru cei mai buni specialisti in neuropsihiatrie. Cert este ca disperarea pierderii lozului livrat de institutia prezdentiala intr-un viitor din ce in ce mai apropiat i-a facut pur si simplu sa turbeze.
  Nu m-ar mira ca in sustinerea acestei ipoteze demente care incearca denigrarea Armatei Romane sa apara tot Dan Voiculescu acest superman politic care se pare ca nu-si va gasi linistea pana nu va subjuga Justitia romana si nu-l va baga in pamant pe Basescu cel Mare si Bun.

 18. 18 Vsile, iunie 30, 2014 la 11:48 am

  Frumos, incurajari desarte!
  Condamnarea ramane , se consuma si anii domnului Nastase si multe altele impreuna cu anii pierduti !

 19. 19 Radu Humor iunie 30, 2014 la 12:23 pm

  Aveţi un avocat foarte bun !
  Mă amuză încercările disperate ale judecătorilor de a executa ordinele, sau mă rog, sugestiile venite din deal .
  În încercarea lor de a părea plauzibili în motivarea scoasă cu forcepsul se afirmă nonşalant :
  „judecătorul fondului ar fi ţinut cont, exclusiv, de persoana condamnatului atunci cand a reindividualizat pedeapsa, în urma contopirii.pedepselor..”
  Gura păcătosului adevăr grăieşte, de data asta ! 😉
  Mare greşeală ! Să sperăm că nu va plăti pentru ea !
  Ce ne facem că n-a ţinut cont de persoana ce condamnă 😉
  Şi încă a priori, prin desele ameninţări şi „dezvăluiri” făcute începând din campania electorală din 2004 !
  P.S.
  Cred ca Traian Băsescu îl are în vedere de pe acum pe maestrul
  Ion Cazacu 😉
  Fie pentru a-i „mulţumi”, fie pentru a-l angaja în procesele ce urmează . Inclusiv ale lui şi a familiei sale. Că într-o societate normală ar trebui să înceapă procesele, nu doar în „stilul” celui al Comunismului 🙄
  Când toţi sunt acuzaţi, dar nimeni nu păţeşte nimic !

 20. 20 Marian Nicolae iunie 30, 2014 la 1:16 pm

  Domnule profesor, atentie va rog:

  La Kremlin s-a produs o schimbare cu 180 de grade in politica acestuia fata de Vest si fata de NATO:

  Cuvantul de ordine este PACE.
  Ideile domnului profesor Aleksandr Dughin NU sunt bune pentru nimeni in actuala situatie geopolitica.
  Vedeti aici:
  –––––––––
  Aleksandr Dughin a fost demis de la Universitatea Lomonosov din Moscova
  de R.M. HotNews.ro
  Luni, 30 iunie 2014, 11:55 Actualitate | Internaţional
  http://www.hotnews.ro/stiri-international-17581995-aleksandr-dughin-fost-demis-universitatea-lomonosov-din-moscova.htm

  Aleksandr Dughin, ideologul neoficial al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost demis, vineri, printr-un ordin al rectorului Universitatii Lomonosov din Moscova, din functia de sef al Catedrei de Sociologie a Relatiilor Internationale, scrie eurotv.md, care citeaza portalul Ruskaia Planeta. Functia sa va fi preluata, potrivit lui Dughin, de politicianul extremist Vladimir Jirinovski.

  Si aici:
  Alexander Dugin

  Succesul celei de-a…. sasea coloane.

  Pretul platit de catre mine cladirii Noii Rusii

  http://vk.com/duginag?w=wall18631635_3171%2Fall

  Practic este singura iesire onorabila pentru toate partile implicate:
  –––––––––––––––––––––––––––––-
  Se urmeaza calea chineaza a Celor Cinci Principii de Co-existenta in Pace:

  Five Principles of Peaceful Coexistence Still Relevant to Int’l Relations: Indonesian FM

  2014-06-26 22:53:41 Xinhua Web Editor: Fu Yu
  http://english.cri.cn/12394/2014/06/26/2941s833523.htm

  The Five Principles of Peaceful Coexistence initiated 60 years ago are very important universal norms and still play great roles in guiding international relations, Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa said.

  During a recent exclusive interview with Xinhua, Marty said the five principles which speaks about respect for territorial integrity, the non-use of military aggression and others are actually shared by the contemporary world in the current international relations.

  The Five Principles of Peaceful Coexistence advocated by China, Myanmar and India in 1954 stand for mutual respect for each other’ s territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other’s internal affairs, equality and cooperation for mutual benefit and peaceful co-existence.

  In 1955, the principals were widely supported by the international community at the Asia-Africa Conference in Bandung. „The conference in Bandung helped solidify and confirm these principles that govern relations among countries in the region,” Marty said.

  Marty, who took office as Indonesia’s chief diplomat in 2009, spoke highly of China’s consistency in applying those principles regionally and globally to a number of occasions.
  –––––––––––––
  nota Roninjaune:
  Cum noi ne reglam ceasul dupa ora Moscovei…trebuie sa urmam la litera noua politica.

  PS. Va doresc numai sanatate.

 21. 21 ZeV iunie 30, 2014 la 1:29 pm

  Uite popa, nu e popa…..Crinul abandoneaza prematur, facandu-se de ras, acelasi Crin vrea iar. O fi luat stimulente alimentare, din acelea care abunda in reclamele televizate ? 😉
  Romania chiar are nevoie de o dreapta politica. PSD nu are nicio vina ca aceasta se naste prematur, penibil si ilar, si ramane legata de ombilicul PPE. Acelasi PPE care a privit si priveste Romania ca pe o PARIA in Europa.
  Absolut penibil. Culmea, acesti ,,domni” si ,,doamne”, dispretuitori fata de interesul national, vor cere cu tupeu – mare cat Universul – votul romanilor, pentru ca, vorba lui Fragmentarium, ALTI OAMENI, NE-ALESI, sa cenzureze orice decizie a alesilor. Va imaginati cat dispret au acesti politruci ne-oameni fata de discernamantul semenilor lor neafiliati politic ? Doamne, mare-i Gradina Ta…

 22. 22 ZeV iunie 30, 2014 la 1:48 pm

  Sadicu
  Domniile voastre (basiste n.r.) , chiar isi imagineaza ca cetatenii vor fi fascinati la alegeri de aroganta voastra sterila in interior – fara culoare politica reala deci fara scrupule – dublata de obedienta jenanta , fara discernamant si extrem de vizibila fata de orice emisar de rang n-1 al Vestului care se stramba, cand si cand, catre Romania de va tremura desuurile pe voi ?
  Voi chiar credeti ca erijarea unor hoti si a unui Hot suprem in luptatori anticoruptie, chiar va prosti cetatenii sine die ?
  Dupa parea mea, romanul generic isi doreste, pe langa cele de-ale gurii pe masa, si un dram de respect, fata de valorile in care crede, fata de propria intelighentie si, nu in ultimul rand, fata de apartenenta sa nationala.
  Daca domniile voastre cred altfel, nu-i nicio problema…continuati, stimabililor.
  (Z)

 23. 23 ZeV iunie 30, 2014 la 2:03 pm

  Centru spune:
  ,,Ma asteptam la orice , numai la asta nu .”
  Centrule, fii linistit, vine Basescu premier si face 1000 km de autostrazi in vreo cateva luni,, asa cum afacut in calitate de ministru al transporturilor si de emitent al taxei celebre care ii poarta numele.
  Bineinteles, prima masura pe care o va lua, va fi aceea de a cere presedintelui dreptei sa-l gratieze pe domnul Adrian Nastase.
  (Z)
  ps
  Eu am intrebat de multe ori, e adevarat, mai mult retoric, de ce oameni care sunt ostili PSD si proiectului pentru care niste milioane de oameni au votat in 2012, posteaza pe acest blog ?
  Blogosfera abunda de dreptacisme pe care le citeste o majoritate de dreapta dintre cetateni care abia asteapta sa fie lasati sa-si manifeste inventivitatea, creativitatea, competenta manageriala si apetenta pentru plus valoare, cu taxe si impozite modice.
  (Z)
  ps
  Eu stiu ca aveti o problema cu noi, cei anti-PAP, dar cu domnul Adrian Nastase ce aveti ? Il credeti chiar atat de naiv incat sa-l faceti sa va creada ca-i faceti un bine atacandu-l permanent pe Ponta ?
  Si daca il atacati, la ce va asteptati ? Ca va incalca legea ? Va asigur ca nu o va face.
  (Z)

 24. 24 ZeV iunie 30, 2014 la 2:09 pm

  Luminita Arhire
  Felicitari, stimata colega, pentru limpezimea si consecventa mintii, pe care nimeni si nimic nu le poate altera si/sau deturna.
  Oameni ca dvs nu se intalnesc pe toate drumurile, dar este foarte important ca acest gen de oameni au o mare capacitate de mobiliza pe altii, intarindu-le increderea ca se poate.

 25. 25 ZeV iunie 30, 2014 la 2:13 pm

  blogideologic
  iunie 28, 2014 la 5:03 pm
  COMENTEZ:
  Cand Cezarul este el insusi, trebuie sa-i dat Cezarului ce-i al Cezarului.
  Felicitari maestre.
  Asta nu inseamna ca eu si George Ban vom renunta la apelul catre coerenta inteligibila in raport cu temele majore ale momentului si mai ales, cu temele propuse de gazda.
  (Z)

 26. 26 ZeV iunie 30, 2014 la 2:24 pm

  Doru Coarna
  Ne-ati innebunit cu tot felul de scenarii, stimate coleg. Nu puteti paria, simultam, chiar pe toate, va invit sa va decideti pe care vi-l insusiti pana la capat, ca sa stiu si eu daca replic cu ,,sec” la (un anume) pariu dus pana la capat. (Z)
  Apropo, eu credeam ca premierul rezulta in urma unei majoritati in Parlament, care, deja exista si se va consolida cu deputati si senatori liberali care nu unita cine si de ce I-a votat in 2012.
  Va abroga noul prezident Constitutia in vigoare ? Ce spuneti si de acest scenariu, ca tot va plac povestile SF ? Pariem pe el ?
  (z)

 27. 27 George Ban iunie 30, 2014 la 2:52 pm

  @ZeV

  Mă alătur elogiilor pentru excepționala Luminița Arhire.

  În al doilea rând, prea le puneți pe toate la inimă! Niște cățeluși basciști schelălăie pe blogul Dlui Năstase. Își închipuie că îi bagă cineva în seamă, pe ei și pe stăpânul lor. Dar s-au dus vremurile de altădată!

  M-a distrat zicerea Dvs, făcută cu un năduf nerecomandabil: „Luați fraților niște mitraliere și ucideți-ne pe cei 7,4 milioane care avem altă opinie!”. La frații Băsescu vă referiți, nu?

 28. 28 Doru Coarna iunie 30, 2014 la 3:00 pm

  Hotarat lucru, lui Ponta nu ii ies deloc contactele cu armata si tehnica aferenta…

  Cand s-a dat cu aeroplanul a gavarit in fata unui Mig 21, baietii au incurcat avioanele si a iesit pe dos: premierul-pilot se pregateste sa lupte impotriva Rusiei cu avioane fabricate chiar de acestia, mileniul trecut… tot copilot…

  Mai mult, Basescu a avut atunci dreptate, e gest de mai mare curaj sa sari cu parasuta decat sa te dai cu jetul pilotat de un nene profesionist…

  Schimband arma, la capitolul Marina, Viorel a luptat iarasi, de data asta cu inundatiile pe care le-a invins de la bordul unei bucati de cauciuc ce naviga intr-un periculos regim de adancime de ordinul cismei… Aici atat s-a oferit, fregatele sunt ale lui Basescu…

  In sfarsit, pe frontul terestru de lupta, comandantul suprem a fost atacat cu rachete talibaneze si a trebuit sa-si intrerupa dineul cu sarmale…

  Oameni buni, il faceti de rasul curcilor cu aceste iesiri ce stranesc ilaritatea, voi nu observati? Parca sistemul ar vrea sa-l faca de comics…

  Mai sus cineva avertizeaza ca la iarna incepe extinctia romanilor! Cu asta ar trebui sa se ocupe premierul… A mai spus ca vom avea si anul asta o productie agricola de pomina, dar iata ca acum toti spun ca 30-50% din grau e compromis de ploi iar el umbla senin dupa imagine… evident, scumpirile painii vor depasi cu mult TVA-ul ala redus cu mare tam-tam, dar si cresterile salariale electorale…

  Iar energia se pare ca nu mai trebuie sa devina independenta, ci cat mai aservita strainilor, mai nou si rusilor…

  Bai, ce faceti cu el? Vreti sa-l faceti presedinte sau doar sa scapati de el?

 29. 29 Fragmentarium Politic iunie 30, 2014 la 3:34 pm

  Sporul de nedreptate, o frica de libertate
  Un spor de pedeapsa la o pedeapsa privativa de libertate nemeritata este un spor de nedreptate. O dovada de rele vointa si credinta, dar si de frica fata de libertatea politica a unui fost sef de partid si de guvern de stanga. Nu libertatea juridica a unei persoane fizice este de interes sau in discutie, ci libertatea politica a unui lider si adversar politic.
  Recurgerea cu cateva luni inaintea prezidentialelor la un asemenea gest punitiv, ca la unul de ultima instanta, simplifica extrem de mult intelegerea resorturilor sale politice si electorale. Sporul de pedeapsa este o arma politica cu tinta electorala, care ii leaga pe planificatori si faptuitori de politica si alegeri, la fel cum probele de la locul faptei ii leaga pe infractori de infractiune.
  Capul dreptei si dreapta se tem de neprevazut ca de ce este mai rau, ceea ce indica slabiciune, nesiguranta, poate chiar disperare sau presentimente. Cauta sa se asigure ca sistema de control si coruptie, cuibarita adanc in ultimii zece ani in institutiile statului, va acapara sau influenta, intr-un fel sau altul, pozitiile de dupa alegeri.
  Un singur om va putea impiedica aceste planuri. Papa Francisc le spunea celor preocupati de securitatea pelerinajelor sale prin lume ca nimic nu-i va impiedica predicarea binelui in familia umana, pentru ca la varsta sa nu mai are prea multe de pierdut.
  Intr-un mod similar, cel care va invinge sistema raului care ne macina societatea romaneasca nu va trebui sa aibe prea multe de care sa se sperie, nici de santaj, nici de lipsirea de libertate, poate nici de moarte.
  Nu stiu cine va fi, cetatenii il vor alege si il vor pune in frunte. Simt insa ca nebunie nu e numai cea pe care o numea Voltaire, de a judeca de unul singur pe cineva, fara a tine cont de ce spun si altii. Nebunie este si a crede ca la un popor care a dat atatea personalitati culturale nu exista si una politica care sa-i indeplineasca aspiratiile momentului. Cel mai bine stie acest lucru capul sistemei, stie ca da ultima batalie, o batalie pierduta, si ca fost incapabil sa nu lase sa se intrevada acest lucru.

 30. 31 Luminita Arhire iunie 30, 2014 la 5:29 pm

  Am tot scris despre ceea ce mie mi se pare a fi una dintre cele mai monstruoase pete din istoria ultimilor ani : încercarea de transformare a cazului Adrian Năstase într-un simplu paragraf al MCV-ului , cu marcarea lui convenabilă şi strict contabilă – „avem un prim-ministru arestat , slavă domnului – s-a bifat , este in regulă ”…
  Din această perspectivă , adăugarea unui spor de pedeapsă mi se pare o nouă mişcare pro-MCV – hai să mai tragem nişte tuşe groase , ca să-i subliniem vinovăţia în povestea cu afişele şi brichetele , pe care am repunctat-o şi prin arestarea în dosarul Zambaccian (eu cred sincer că această a doua arestare nu a avut alt motiv decât justificarea şi intărirea celei dintâi ) şi o tivim mai abitir cu un spor de pedeapsă. Un spor de pedeapsă cam indecis , cam sovăitor – nu un an , cât a măsurat cu grijă DNA-ul şi nu deloc , cât a considerat Tribunalul Bucureşti …adică un „nici ca voi , nici ca noi ” care pune din nou – a câta oară ? – un semn de întrebare în dreptul cuvântului JUSTIŢIE .

 31. 32 ZeV iunie 30, 2014 la 7:39 pm

  Doru Coarna
  Cine a sarit cu parasuta a avut contact fata la spate (nu mai stiu cine era cu fata si cine cu spatele) un instructor de parasutism. Altfel, foarte probabil, PMP ar fi ramas fara capusorul blond, daca, din dorinta de a impresiona auditoriul, ar fi deschis parasuta pe la vreo 100 de metri de pamant crezand ca ea insasi poate substitui parasuta de-adevaratelea.
  (Z)

 32. 33 ZeV iunie 30, 2014 la 7:45 pm

  George Ban
  Desigur, ma referer si la ei. Cine stie ce se mai afla prin containerele din portul Constanta, apartinand Mirciulicului, din vechile arme si munitia depozitate acum cativa ani. Nu cred ca e totul casat, in fond, chiar si acum, mai expodeaza cate un proiectil dezgropat datand din perioada celui de-al doilea razboi mondial.
  (Z)

 33. 34 ZeV iunie 30, 2014 la 7:45 pm

  erata
  explodeaza

 34. 35 Marian Nicolae iunie 30, 2014 la 8:19 pm

  Doar ca fapt divers:

  Va fi pace dar noi romanii ne-am pierdut tara din cauza prostiei si lacomiei guvernantilor romani……
  –––––––––––––––––––––––
  Guvernul PONTA mai nociv decât toate guvernele BOC

  de Ion Coja in Textele altora pe 29.06.2014
  http://ioncoja.ro/textele-altora/guvernul-ponta-mai-nociv-decat-toate-guvernele-boc/

 35. 37 ZeV iunie 30, 2014 la 8:40 pm

  blogideologic
  Cum spuneti dvs…
  (Z)

 36. 38 giamona sopron iunie 30, 2014 la 11:06 pm

  imi pare rau de tot ceea ce vi se intampla dar trebuia s-a va asteptati la un astfel de rezultat(ati fost si sunteti executat politic in continuare) nu aveti nimic altceva de facut decat s-a priviti totul cu detasare si demnitate la tot ce vi se intampla,v-a veni o vreme (poate chiar plateste acum ptr.tot raul pe care vi la creat prin marele scandal cu Bercea si Mircea Basescu si toata familia implicate cu tot felul de afaceri),sanatate va doresc si m-a repet priviti totul cu detasare.

 37. 39 Traian Paun iulie 1, 2014 la 4:51 pm

  Doar cei care au fost sau sunt implicati direct in procese cu DNA-ul stiu cum se judeca aceste cazuri, ce nedreptati enorme se produc acolo, ce „probe” se folosesc, ce minciuni si ce mizerii…….Mi-e scarba sa-mi amintesc de aceasta institutie, DNA, si de unii judecatori la care „ajung” dosarele lor.

 38. 40 Madelona Dorina Cristea iulie 2, 2014 la 4:09 am

  Aceasta este justitia din Romania!!
  Trebuie facut ceva ca judecatorii sa raspunda pentru toate nedreptatile,pentru toate hotararile date care se dovedesc a fi nedrepte. Atata timp cat acest lucru nu se intampla,vor da orice sentinta vor,ori pentru spaga,ori pentru ca au o anumita culoare politica,ori din cine stie ce motive…Cred ca ar trebui sa ne gandim cu totii ce trebuie facut,mai ales cei care au pregatire in domeniu si DUMNEAVOASTRA sunteti cel mai bun!
  Nu putem sa-i lasam,la nesfarsit,sa-si bata joc de oameni.
  Va doresc sa fiti sanatos si sa treceti si peste asta!


 1. 1 “Ruginiți în românism” | Blog ideologic Titus Filipas Trackback pe iunie 30, 2014 la 5:57 am

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!
Reclame

%d blogeri au apreciat asta: