Despre justitie si angajamentele luate in 2004 in negocierile cu UE

Saptamana viitoare vor fi discutate, in cadrul procesului de revizuire,  amendamentele la capitolul „justitie” din Constitutia Romaniei. Cred, de aceea, ca ar fi util sa reamintesc conditiile in care au fost stabilite clauzele de salvgardare  si in ce au constat angajamentele luate de Romania in 2004, in procesul negocierilor cu UE, ca sa nu ne mai speriem degeaba (sigur, nu comentez angajamentele luate ulterior anului 2004!).

Cred ca era vorba de un proiect solid si credibil:

Măsuri prioritare

 

I. Clauze de salvgardare incluse în Poziţia Comună a Uniunii Europene

 

 • O clauză de salvgardare în domeniul Justiţie şi Afaceri Interne, echivalentă cu articolul 39 a Actului de Aderare cu cele 10 noi State Membre.

Dacă există întârzieri sau riscuri iminente cu privire la transpunerea sau implementarea deciziilor cadru şi a angajamentelor relevante, a instrumentelor de cooperare şi a deciziilor privind recunoaşterea mutuală în materie penală, conform Titlului VI al Tratatului TUE şi a directivelor şi regulamentelor privind recunoaşterea mutuală în materie civilă într-un nou stat membru, conform Titlului IV al Tratatului (TEC), Comisia, din proprie iniţiativă sau la solicitarea unui stat membru, poate, în primii trei ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de Aderare, să ia măsurile necesare şi să specifice condiţiile de aplicare a acestora. Acestea pot lua forma unor suspendări temporare de la aplicarea prevederilor relevante şi a deciziilor în relaţiile dintre un nou stat membru şi oricare alt stat membru, fără a prejudicia continuarea cooperării judiciare strânse. Măsurile nu vor fi menţinute mai mult decât este necesar şi vor fi ridicate atunci când respectivul angajament a fost îndeplinit

 • O clauză specifică de salvgardare care va permite Comisiei Europene să recomande Consiliului, în orice moment înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de Aderare, să amâne data avută în vedere pentru aderarea României cu un an pentru ianuarie 2008, dacă există dovada clară a unui risc major ca România să se prezinte ca fiind nepregătită să îndeplinească condiţiile pentru a deveni membru la data de 1 ianuarie 2007, într-un număr important de domenii.

II. Angajamente specifice a căror neîndeplinire poate constitui baza activării în special a celei de a doua clauze de salvgardare (folosirea celei de a doua clauze de salvgardare cu privire la următoarele puncte, va necesita o decizie a Consiliului, luată cu majoritate calificată, în baza unei recomandări a Comisiei):

1. Actualizarea Strategiei şi a Planului de Acţiune privind reforma sistemului judiciar

 

Instituţii competente: MJ, CSM

 

–          Dezvoltarea unei Strategii şi a unui Plan de Acţiune privind reforma sistemului judiciar, actualizate şi integrate, incluzând principalele măsuri pentru aplicarea Legii Organizării Judecătoreşti, Legii privind Statutul Magistraţilor şi a Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, care au intrat în vigoare la 30 septembrie 2004 – cel mai târziu în martie 2005;

–          Resursele financiare şi umane adecvate pentru implementarea Planului de acţiune trebuie să fie asigurate şi implementate fără nici o întârziere şi conform calendarului stabilit.

 

–          Asigurarea operativităţii noului sistem pentru distribuţia aleatorie a cazurilorpână în martie 2005

2. Accelerarea luptei împotriva corupţiei şi în special, împotriva corupţiei la nivel înalt.

 

Instituţii competente: MJ, PNA

 

–          Aplicarea riguroasă a legislaţiei anticorupţie existente.

–          Asigurarea independenţei efective a Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA).

–          Transmiterea anuală, începând cu noiembrie 2005, a unui raport convingător privind activitatea PNA în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt.

–          Asigurarea resurselor umane, financiare şi de formare ale PNA, precum şi a echipamentului necesar îndeplinirii funcţiilor pentru care a fost creat.

3. Măsuri privind Strategia Naţională Anticorupţie

 

Instituţie competentă: MJ

 

–          Realizarea unei auditări independente privind rezultatele şi impactul generat de prezenta Strategie Naţională Anticorupţie;

–          Reflectarea concluziilor şi recomandărilor acestei auditări în noua strategie multianuală, care trebuie să fie un document cuprinzător, în vigoare până în martie 2005;

 

–          Noua strategie multianuală trebuie însoţită de un plan de acţiune cu obiective clar definite şi rezultate care să fie obţinute, precum şi cu prevederi bugetare;

–          Implementarea Strategiei şi a Planului de Acţiune trebuie supravegheate de către un organism clar determinat şi independent;

–          Strategia trebuie să conţină angajamentul de a revizui procedura penală în ceea ce priveşte durata până la finalul anului 2005, pentru a se asigura că toate cazurile de corupţie sunt soluţionate de o manieră rapidă şi transparentă, pentru a garanta sancţiuni adecvate cu un efect de descurajare.

–          Strategia trebuie să conţină paşi care să conducă la reducerea considerabilă a numărului organismelor care au autoritatea de a preveni sau investiga corupţia până la sfârşitul anului 2005, astfel încât dublările să fie evitate.

III. Solicitări şi recomandări care trebuie realizate cu prioritate de autorităţile române în perioada următoare, conform angajamentelor asumate, dar care nu reprezintă un potenţial temei pentru activarea unei clauze de salvgardare:

 

1)      Asigurarea implementării efective, conform calendarului, a noului pachet legislativ privind reforma sistemului judiciar, precum şi a strategiei de reformă şi a planului de acţiuni:

 

 

 

 

Principala instituţie responsabilă: Ministerul Justiţiei

 

ü  Luarea tuturor măsurilor urgente pentru asigurarea unui sistem judiciar independent, onest, de încredere, transparent şi eficient în practică – în cooperare cu CSM

–          UE subliniază că garantarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, incluzând principiul separaţiei puterilor în stat trebuie să fie un element cheie a reformei sistemului judiciar. UE subliniază importanţa aplicării efective a Constituţiei şi a noilor legi într-o manieră care să asigure independenţa sistemului judecătoresc – în cooperare cu CSM

 

–          UE ia notă cu îngrijorare de faptul că implementarea legilor se află încă într-o faza incipientă şi de calendarul foarte strâns pentru crearea noilor structuri administrative şi pentru recrutarea şi formarea noului personal. Eforturi susţinute vor fi necesare pentru a se asigura că reforma poate fi implementată de o manieră eficientă, conform calendarului. – în cooperare cu CSM

 

–          Asigurarea unor resurse financiare substanţiale şi a unui angajament politic clar pe termen lung, precum şi o folosire eficientă a resurselor umane şi financiare – în cooperare cu CSM

 

–          UE subliniază că, pe lângă schimbările de ordin legislativ şi a structurilor administrative, trebuie dezvoltate un mediu şi o cultură a muncii care să protejeze independenţa sistemului judiciar, să garanteze aplicarea eficientă a legii şi să asigure înalte standarde profesionale în cadrul sistemului judiciar. UE subliniază că progresele în acest domeniu vor fi monitorizate – în cooperare cu CSM

 

–          UE continuă să fie îngrijorată de faptul că asistenţii judiciari („magistraţii consultanţi”), sunt, totuşi, numiţi de ministrul justiţiei şi chiar dacă nu li s-a acordat oficial titlul de magistraţi, ei pot semna hotărâri în dreptul muncii.

–          Asigurarea unor proceduri clare şi transparente privind numirea managerilor de instanţă, directorilor economici şi a magistraţilor consultanţi, precum şi a unor proceduri disciplinare cu garanţii procedurale adecvate şi a unei remuneraţii adecvate a acestora. UE invită România să ofere informaţii detaliate privind progresele în această privinţă.

–          Prezentarea, cât mai repede posibil şi cel mai târziu la sfârşitul anului 2005, a unor garanţii procedurale referitoare la implementarea prevederilor articolului 52 din Constituţia română privind răspunderea magistraţilor.

–          Asigurarea unor consultări prealabile şi adecvate a practicienilor care lucrează în sistem, a societăţii civile şi a mediului de afaceri, înaintea adoptării noii legislaţii, atât primare cât şi secundare, privind sistemul judiciar.

ü  Pentru consolidarea independenţei sistemului judiciar, organizarea anuală de examinări realizate de organe independente, referitoare la percepţia asupra independenţei sistemului judiciar român (pe aceleaşi linii ca şi evaluarea pe care Ministerul Justiţiei a realizat-o recent pentru estimarea, printre altele, a măsurii în care judecătorii sunt supuşi presiunilor politice).

ü  Garantarea în practică a accesului la justiţie al tuturor cetăţenilor din România (inclusiv asistenţa judiciară) – în cooperare cu CSM

–          UE ia notă de faptul că, în prezent, nu sunt disponibile informaţii privind numărul, disponibilitatea efectivă şi calificările personalului care activează în domeniul asistenţei judiciare (inclusiv avocaţii şi traducătorii). UE ia notă de faptul că îmbunătăţirea procedurilor statistice este prevăzută şi invită România să ofere aceste informaţii în momentul în care devin disponibile.

ü  Reevaluarea temeinică – înaintea implementării – a relevanţei şi a fezabilităţii reintroducerii principiului colegialităţii şi a creării sistematice, la nivel naţional, a instanţelor specializate.

ü  În ceea ce priveşte executarea hotărârilor în materie civilă, UE ia notă de informaţiile suplimentare referitoare la condiţia de plată în avans a executorilor judecătoreşti. De asemenea, observă că modificarea legii este prevăzută pentru 2005 în vederea eliminării cerinţei de plată în avans din partea persoanelor cu un venit situat sub un anumit nivel.

ü  Luarea de măsuri urgente pentru îmbunătăţirea calităţii hotărârilor în vederea susţinerii tendinţei de reducere a numărului – în continuare considerabil – de cazuri care au fost modificate in apel, prin:

–          îmbunătăţirea accesului la jurisprudenţă a magistraţilor – în cooperare cu INM şi CSM.

 

–          asigurarea unei distribuiri largi a Monitorului Oficial,

–          furnizarea unei pregătiri concentrate în special pe noua legislaţie şi pe legislaţia tehnică – în cooperare cu INM şi CSM.

 

–          asigurarea specializării judecătorilor şi a personalului relevant pentru sistemul judiciar – în cooperare cu INM, SNG şi CSM.

 

ü  Demonstrarea, până la sfârşitul anului 2005, a unor progrese considerabile în ocuparea posturilor vacante în cadrul instanţelor de judecată, pe baza unor criterii profesionale obiective şi de integritate.

ü  UE îndeamnă să se consolideze recrutarea şi formarea judecătorilor suplimentari şi a personalului auxiliar din cadrul instanţelor – în cooperare cu INM şi CSM.

 

ü  UE ia notă cu îngrijorare că România are restanţe considerabile la plata salariilor judecătorilor şi îndeamnă România să remedieze această problemă.

 

 

ü  Intensificarea eficienţei şi a responsabilităţii instanţelor şi reducerea încărcăturii, în special la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care continuă să înregistreze un număr estimativ de 24.000 dosare – în cooperare cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

–          Stabilirea, până în martie 2005, a unui plan bine stabilit pentru reducerea numărului de dosare la un nivel rezonabil până la 1 ianuarie 2007.

 

–          Raportarea către Uniunea Europeană a progreselor o dată la fiecare şase luni.

–          Furnizarea de statistici realiste referitoare la eforturile făcute pentru accelerarea recrutării şi pregătirii magistraţilor (judecători şi procurori) şi a personalului auxiliar de specialitate. Aceasta va conduce la reducerea actualului volum de muncă al fiecărui judecător şi va contribui atât la reducerea duratei procedurilor, cât şi al numărului de cazuri aflate pe rol. – în cooperare cu INM şi SNG

ü  UE observă că România intenţionează să iniţieze elaborarea unui nou Cod de procedură civilă în ianuarie 2005. UE observă în continuare că acest demers urmăreşte reducerea volumului de cauze a instanţelor, diminuând durata soluţionării cauzelor civile şi comerciale, precum şi crearea unui cadru legislativ mult mai flexibil.

ü  Asigurarea efectivă a distribuirii aleatorii a cauzelor la fiecare instanţă, indiferent de nivel, indiferent de introducerea echipamentului modern software şi demonstrarea, până în martie 2005, a funcţionalităţii totale a noului sistem pentru distribuirea aleatorie a cauzelor.

–          U.E constată cu îngrijorare practica actuală de redistribuire a cauzelor către alţi judecători, în procedurile aflate în curs, fără motive transparente. – în cooperare cu CSM

ü  Demonstrarea, până în martie 2005, a respectării totale a prevederilor care reglementează durata maximă a detenţiei preventive.

 

–          De asemenea, UE constată cu îngrijorare că, în ciuda dispoziţiilor constituţionale referitoare la durata maximă a arestării preventive, obstrucţionarea aplicării acestor prevederi este uzitată.

ü  Implementarea tuturor prevederilor prevăzute în Strategia Reformei Judiciare 2003-2007 şi Planul de Acţiune, referitoare la justiţia juvenilă şi respectarea termenelor fixate.

ü  Creşterea reală a eforturilor de luptă împotriva corupţiei şi comportamentului neadecvat la toate nivelele din sistemul judiciar; raportarea acestor eforturi de o manieră care să permită UE să evalueze progresele.

ü  Continuarea reformei Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie, pentru ca acest serviciu de securitate militarizat să fie schimbat într-o unitate internă de investigare modernă şi responsabilă pentru personalul Ministerului Justiţiei, evitându-se impresia că acest serviciu este de asemenea folosit pentru supravegherea activităţilor magistraţilor.

ü  UE subliniază importanţa unei poliţii judiciare care să administreze probatorii şi să participe la activităţile de cercetare penală sub supravegherea parchetului. UE invită România să furnizeze informaţii referitoare la progresele înregistrate în acest domeniu, cât mai curând posibil – în cooperare cu Ministerul Public.

 

ü  UE remarcă progresele României în eliminarea posibilităţii Procurorului General de a introduce recursuri în anulare în procesele penale. UE solicită României informaţii periodice cu privire la viitoarele acţiuni în această direcţie.

ü  Susţinerea şi intensificarea eforturilor pentru modernizarea echipamentului IT şi a infrastructurii din cadrul sediilor instanţelor, precum şi menţinerea acestora pe termen lung, incluzând asigurarea unei pregătiri adecvate personalului instanţelor care utilizează aceste echipamente.

ü  Realizarea eforturilor pentru asigurarea sediilor şi facilităţilor adecvate pentru instanţe şi accelerarea activităţilor în această direcţie.

ü  Asigurarea resurselor financiare pentru următorii 5 ani pentru implementarea efectivă a acestor sarcini.

Principala instituţie responsabilă: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

 

ü  Luarea tuturor măsurilor urgente pentru asigurarea unui sistem judiciar independent, onest, de încredere, transparent şi eficient în practică – în cooperare cu MJ

–          UE subliniază că garantarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar, incluzând principiul separaţiei puterilor în stat trebuie să fie un element cheie a reformei sistemului judiciar. UE subliniază importanţa aplicării efective a Constituţiei şi a noilor legi într-o manieră care să asigure independenţa sistemului judecătoresc – în cooperare cu MJ

 

–          UE ia notă cu îngrijorare de faptul că implementarea legilor se află încă într-o faza incipientă şi de calendarul foarte strâns pentru crearea noilor structuri administrative şi pentru recrutarea şi formarea noului personal. Eforturi susţinute vor fi necesare pentru a se asigura că reforma poate fi implementată de o manieră eficientă, conform calendarului – în cooperare cu MJ

 

–          Asigurarea unui număr suficient de personal calificat, a unei recrutări transparente şi obiective, a unor proceduri de evaluarea şi promovare, bazate pe standarde naţionale stabilite de către CSM,

–          Asigurarea de sancţiuni efective pentru ineficienţă, precum şi urmărirea penală a infracţiunilor,

–          U.E constată cu îngrijorare practica actuală de redistribuire a cauzelor către alţi judecători, în procedurile aflate în curs, fără motive transparente,

–          UE subliniază că, pe lângă schimbările de ordin legislativ şi a structurilor administrative, trebuie dezvoltate un mediu şi o cultură a muncii care să protejeze independenţa sistemului judiciar, să garanteze aplicarea eficientă a legii şi să asigure înalte standarde profesionale în cadrul sistemului judiciar. UE subliniază că progresele în acest domeniu vor fi monitorizate – în cooperare cu MJ.

 

ü  Consolidarea considerabilă a capacităţii administrative a CSM prin recrutarea, din timp, a personalului necesar, alocarea unui buget, echipament, instruire şi infrastructură corespunzătoare, astfel încât noul Consiliu să-şi poată prelua noile sarcini de la 1 ianuarie 2005, conform prevederilor Legii Consiliului Superior al Magistraturii – în cooperare cu MJ.

ü  Asigurarea participării active şi efective a societăţii civile în cadrul CSM şi furnizarea informaţiilor referitoare la îndeplinirea condiţiei prealabile a experienţei de 18 ani în domeniul juridic.

ü  Asigurarea implementării depline şi corecte a Legii CSM, cu atenţie specială asupra schimbărilor cruciale în rolul ministrului justiţiei ca membru de jure al Consiliului, care va continua să participe la şedinţele Consiliului şi va avea drept de vot în anumite cazuri, dar nu va mai prezida şedinţele – în cooperare cu MJ.

ü  Acordarea pentru Institutul Naţional al Magistraturii a resurselor bugetare necesare care să-i permită preluarea sarcinilor prevăzute de noua lege; alocarea de personal de calitate şi bine pregătit, o programă modernă şi un management stabil, astfel încât să răspundă cerinţelor privind pregătirea iniţială şi continuă şi recrutarea magistraţilor – în cooperare cu INM.

 

ü  Alocarea pentru Centrul Naţional al Grefierilor a bugetului personalului, echipamentului şi infrastructurii necesare, astfel încât să răspundă cerinţelor privind pregătirea iniţială şi continuă a personalului ajutător ce va fi recrutat în următorii ani, pentru a contribui la uşurarea activităţii judecătorilor – în cooperare cu SNG.

Instituţie responsabilă: Institutul Naţional al Magistraturii (INM)

ü  Îmbunătăţirea accesului la jurisprudenţă a magistraţilor.

ü  Furnizarea unei pregătiri concentrate în special pe noua legislaţie şi pe legislaţia tehnică

ü  Asigurarea specializării judecătorilor şi a personalului relevant pentru sistemul judiciar – în cooperare cu SNG şi CSM.

ü  UE îndeamnă să se consolideze recrutarea şi formarea judecătorilor suplimentariîn cooperare cu MJ şi CSM.

 

ü  Furnizarea de statistici realiste referitoare la eforturile făcute pentru accelerarea recrutării şi pregătirii magistraţilor (judecători şi procurori). Aceasta va conduce la reducerea actualului volum de muncă al fiecărui judecător şi va contribui atât la reducerea duratei procedurilor, cât şi al numărului de cazuri aflate pe rol.

 

ü  Asigurarea pregătirii şi formării necesare în vederea pregătirii pentru recunoaşterea reciprocă a hotărârilor străine în materie civilă şi penală.

 

ü  Acordarea pentru Institutul Naţional al Magistraturii a resurselor bugetare necesare care să-i permită preluarea sarcinilor prevăzute de noua lege; alocarea de personal de calitate şi bine pregătit, o programă modernă şi un management stabil, astfel încât să răspundă cerinţelor privind pregătirea iniţială şi continuă şi recrutarea magistraţilor – în cooperare cu CSM.

 

Instituţie responsabilă: Şcoala Naţională de Grefieri (SNG)

 

ü  asigurarea specializării personalului relevant pentru sistemul judiciar – în cooperare cu CSM.

 

ü  UE îndeamnă să se consolideze recrutarea şi formarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor – în cooperare cu CSM.

 

ü  Furnizarea de statistici realiste referitoare la eforturile făcute pentru accelerarea recrutării şi pregătirii personalului auxiliar de specialitate. Aceasta va conduce la reducerea actualului volum de muncă al fiecărui judecător şi va contribui atât la reducerea duratei procedurilor, cât şi al numărului de cazuri aflate pe rol. –

 

ü  Alocarea pentru Centrul Naţional al Grefierilor a bugetului personalului, echipamentului şi infrastructurii necesare, astfel încât să răspundă cerinţelor privind pregătirea iniţială şi continuă a personalului ajutător ce va fi recrutat în următorii ani, pentru a contribui la uşurarea activităţii judecătorilor – în cooperare cu CSM.

 

Instituţie responsabilă: Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

ü  Implementarea cadrului legal pentru adaptarea condiţiilor în care sunt ţinuţi deţinuţii după standardele europene, în concordanţă cu calendarul prevăzut în Strategia de reformă a sistemului judiciar 2003-2007 şi Planul de Acţiune

 

–          În ceea ce priveşte reforma sistemului penitenciar, UE va monitoriza îndeaproape îmbunătăţirea condiţiilor din închisori conform standardelor europene existente.

2) Cooperarea în lupta împotriva criminalităţii organizate, în particular:

 

Instituţii responsabile: Ministerul Justiţiei, Ministerul Public , Ministerul Administraţiei şi Internelor, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

 

ü  Multiplicarea eforturilor pentru o cooperare şi coordonare efective între instituţiile implicate în sistemul justiţiei penale.

ü  Elaborarea înainte de 1 iunie 2005 a unei strategii şi a unui plan de acţiuni pentru a reforma în continuare organele de aplicare a legii, incluzând măsuri concrete şi evaluabile pentru îmbunătăţirea coordonării, eficienţei, responsabilităţii şi autonomiei serviciilor.

ü  Asigurarea unei cooperări instituţionale mai eficiente între organele de aplicare a legii care au atribuţii în lupta împotriva spălării banilor.

ü  Asigurarea faptului că sancţionarea infracţiunii spălării de bani ca o infracţiune de sine stătătoare devine practică judiciară.

3) Implementarea Strategiei Naţionale pentru prevenirea şi combaterea terorismului, în special pentru asigurarea implementării proiectului de lege pentru prevenirea şi combaterea terorismului şi pentru îmbunătăţirea capacităţii de a face faţă unor crize majore.

 

Instituţii responsabile: MP în cooperare cu MJ, precum şi cu alte instituţii cu atribuţii in acest domeniu (ONPCSB, MAI etc.)

 

ü  UE încurajează România să se alinieze cât mai curând posibil la aquis-ul comunitar şi la alte standarde internaţionale pentru lupta împotriva fraudelor din sistemul financiar, în particular spălarea banilor, incluzând Directiva 2001/97/EC pentru prevenirea folosirii sistemului financiar pentru spălarea banilor si finanţarea terorismului.

4) Asigurarea unor rezultate substanţiale, clare şi documentate, în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia publică şi mai ales în sistemul judiciar şi serviciile de poliţie, în mod particular prin:

 

Instituţii responsabile: MJ, în cooperare cu alte instituţii cu atribuţii în acest domeniu

 

ü  Adoptarea tuturor măsurilor posibile pentru combaterea efectivă a corupţiei, ţinându-se cont de răspândirea acesteia în toate domeniile justiţiei şi afacerilor interne.

ü  Definitivarea de urgenţă a alinierii la aquis-ul comunitar ce priveşte anticorupţia şi practicile UE şi implementarea corectă a legislaţiei. Asigurarea alinierii depline a legislaţiei cu aquis-ul în ceea ce priveşte lupta împotriva fraudei, în special în ceea ce priveşte răspunderea persoanelor juridice.

ü  Adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea deplină a recomandărilor GRECO în sensul restrângerii categoriilor de persoane cu imunitate în materie penală.

ü  Reducerea substanţială şi urgentă a inflaţiei structurilor paralele însărcinate cu lupta împotriva corupţiei în diferite sectoare ale administraţiei publice,

ü  Continuarea campaniilor de conştientizare cu privire la efectele devastatoare a corupţiei – în cooperare cu ONG-uri, societatea civilă

 

ü  UE îndeamnă România să implementeze în mod corect măsurile privind declaraţiile de avere, în special măsurile care privesc posibilitatea de a verifica dacă declaraţiile de avere au fost făcute şi introducerea unui regim de sancţiuni în situaţia contrară.

ü  Asigurarea unei lupte efective şi eficiente împotriva corupţiei de la nivel înalt, în special acolo unde aceasta restrânge lupta împotriva criminalităţii organizate, şi realizarea acţiunilor necesare pentru a restricţiona imunitatea foştilor miniştri şi altor notabilităţi – în cooperare cu PNA.

ü  Aplicarea efectivă de sancţiuni (administrative sau penale) cu un real efect descurajator; în cazurile de corupţie care au fost soluţionate cu succes de parchet, judecătorii trebuie să înţeleagă şi să aibă linii directoare suficiente în ce priveşte condamnarea şi trebuie să acţioneze în mod liber astfel încât cazurile de corupţie înaltă să fie finalizate invariabil cu condamnări la închisoare.

 

ü  UE ia notă de informaţiile referitoare la proiectul de asistenţă pentru implementarea Codului de Conduită a Magistraţilor. UE subliniază importanţa intensificării acestor eforturi intr-o manieră comprehensivă şi invită România să prevadă informaţii mai precise în legătură cu rezultatele actuale ace acestui proiect.

Instituţia principală responsabilă: Parchetul Naţional Anticorupţie

ü  Să asigure consolidarea independenţei PNA să beneficieze de resurse de personal, financiare şi de pregătire, precum şi echipamentul necesar pentru a-şi îndeplini funcţia esenţială. – PNA, în cooperare cu MJ şi Guvern.

 

ü  UE ia notă de informaţiile referitoare la echipamentul, infrastructura şi conexiunea on line a PNA, precum şi de programele de formare a personalului PNA. UE invită România să ofere informaţii detaliate, privitoare la calendarul acestor activităţi şi în special referitoare la momentul în care Sistemul Integrat de Informare va deveni operaţionalPNA

5) Consolidarea eforturilor referitoare la cooperarea judiciară  în materie penală şi civilă

Instituţia principală responsabilă: MJ

ü  Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti într-un mod transparent şi de încredere reprezintă un aspect foarte important în contextul dezvoltării principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi penală la nivelul Uniunii Europene.

ü  UE invită România să înceapă pregătirile pentru implementarea, după aderare, a Convenţiei UE din 29 mai 2000, privind asistenţa judiciară în materie penală şi a Protocoalelor, precum şi a celor două Decizii cadru privind combaterea terorismului şi a mandatului european de arestare.

ü  Creşterea capacităţii practice pentru desfăşurarea de contacte internaţionale directe concrete şi eficiente între autorităţile judiciare în vederea pregătirii pentru recunoaşterea reciprocă a hotărârilor străine în materie civilă şi penală şi asigurarea pregătirii şi formării necesare în acest scop – în cooperare cu INM.

ü  Dotarea cu suficient personal, inclusiv cu resurse financiare pentru instanţe şi parchete, cu scopul de a fi pregătiţi pentru contacte directe cu omologii din statele membre UE – în cooperare cu CSM

ü  Strângerea legăturilor cu EUROJUST – în cooperare cu MP

 

ü  UE ia notă de informaţiile oferite de România referitoare la implementarea acquis-ului în domeniul traficului de persoane şi exploatării sexuale a copiilor, precum şi de protecţia copilului (OUG nr. 143/2002 şi Codul Penal). UE încurajează România să asigure implementarea şi aplicarea strictă în acest domeniu – în cooperare cu ANPCA

ü  UE subliniază că protecţia efectivă a drepturilor copilului este esenţială pentru armonizarea cu acquis-ul prezentului capitol. UE subliniază că protecţia efectivă a dreptului copilului implică aderarea la Convenţia ONU privind drepturile copilului (1989) – în cooperare cu ANPCA

 

 

6) Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

 

ü  UE  subliniază importanţa respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum sunt garantate de către Convenţia Europeană privind Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ca principii generale a dreptului comunitar.

 

 

7) Realizarea unor rapoarte detaliate, la fiecare 6 luni, cu privire la evoluţiile în fiecare domeniu abordat de prezenta Poziţie Comună, în special care să cuprindă o documentaţie detaliată a actualelor măsuri luate şi a rezultatelor obţinute. 

61 Responses to “Despre justitie si angajamentele luate in 2004 in negocierile cu UE”


 1. 1 blogideologic iunie 15, 2013 la 7:23 pm

  Dan Culcer : +Legile lui Murphy Pruteanu / In Memoriam … Celui care a început circoteca în parlament !
  LEGEA FONDULUI FUNCIAR
  Pămîntul e ca lumina : se distribuie, dar nu se împarte.
  LEGEA LEGILOR MULTE
  O reţea deasă de legi e pentru escroci ca plasa pentru acrobaţi.
  IPOTEZA FUNAR
  Maghiarul e un român stricat. Noi trebuie să-l reperăm și să-l reparăm.
  TEORIA DISTRIBUIRII SPAŢIULUI
  a) Este loc sub soare pentru toată lumea.
  b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră.
  LEGEA CIOCOIRII
  Un cap ridicat la putere devine pătrat.
  DILEMA TÖKES
  Îi dai ungurului dreptul, el vrea şi stîngul !
  AXIOMA LIBERALĂ
  Tot ce e de stat – stă.
  REGULAMENTUL ASTRONOMIC AL LUI ION DINCĂ TELEAGĂ
  Orice mişcare de revoluţie care nu ascultă de nişte legi trebuie băgată la zdup.
  TEOREMA NOSTALGICĂ
  O dreaptă nu poate să fie paralelă cu o stîngă.
  LEGEA PESIMISTĂ A TRANZIŢIEI
  Drumul spre Mai Bine trece prin Foarte Prost şi se înfundă acolo.
  LEGEA OPTIMISTĂ A TRANZIŢIEI
  Drumul spre Mai Bine trece prin noi. Rămîn cicatricile.
  LEGEA CEA MAI OPTIMISTĂ A TRANZIŢIEI (SOLUŢIA FINALĂ)
  Drumul spre Mai Bine trece prin noi. Rămîn ei.
  LEGEA SIMPLĂ A CASELOR NAŢIONALIZATE
  Cui are, nu i se va lua. Cui n-are, nu i se va da.
  LEGE ELECTORALĂ
  Urna scapă turma.
  STRAVECHEA REGULĂ A INFORMATORULUI
  Torna, torna, frate !
  LEGEA SUPRAPUNERII
  PE vremuri, voi. SUB vremuri, noi.
  VECHEA LEGE PARLAMENTAR-GUVERNAMENTALĂ A LICHIDELOR, FLUIDELOR, VÎSCOASELOR ŞI LIPICIOASELOR
  Dacă nu curge, pică. Cît curge, nu pică.
  VARIANTA FOLCLORICĂ (PARDON !)
  În legătură cu corupţia, multor factori de decizie li se corupe în 14.
  LEGEA CIRCULAŢIEI
  Drumul cel mai scurt între două gropi trece întotdeauna printr-o groapă.
  LEGEA DE BAZĂ A LUI MURPHY, CU APLICAŢIE LA 1989
  Orice începe bine, sfîrşeşte rău. Orice începe rău, sfîrşeşte şi mai rău.
  CONSTANTA PUTERII sau PRINCIPIUL TITIREZULUI
  Ca să rămîi în picioare, trebuie să fii învîrtit.
  DECRETUL EMBLEMEI
  Emblema vremurilor noi este secera şi ciolanul.
  LEGEA LENEI UNIVERSALE
  Nimic nu merita să… (CĂSCAT)
  LEGEA PRIVATIZĂRII
  Dacă din ceva scoţi ceva, te poate prinde ; mai bine iei cu totul.
  REGULA PARTIDELOR
  Unde nu e cap, sunt multe aripi.
  PROPORŢIONALITATEA NOSTALGICĂ
  Înainte era bine. Înapoi era şi mai bine.
  OBSERVAŢIA OPOZIŢIEI LA LEGEA GRAVITAŢIEI
  “Toate lucrurile cad în jos”, dar, din păcate, nu se precizează CÂND.
  AXIOMA BEZNELOR
  Viteza întunericului este riguros egală cu cea a luminii, cînd nu e chiar mai mare.
  Acestea sunt noile legi ale lui Murphy.
  N-aveţi decît să nu le respectaţi. Puţin le pasă LOR.
  AVE !
  George PRUTEANU+
  Sursa http://asymetria-anticariat.blogspot.ro/2013/06/legile-lui-murphy-pruteanu.html

 2. 2 ZeV iunie 15, 2013 la 8:19 pm

  Art. 52 al 3- din Constitutia in vigoare, stipuleaza:
  ,,3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.”
  COMENTEZ:
  Constat ca raspunderea statului este stabilita in conditiile legii, dar as dori, domnule Nastase, sa ne spuneti ce lege defineste reau credinta sau grava neglijenta a magistratilor ?
  Poate ca o reformulare corecta a al 3 din art. 52 ar putea suna cam asa:
  Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. doar in cazul in care sentinta magistratului cauzeaza prejudicii partii invinuite prin raportare la jurisprudenta Uniunii Europene neasimilata de legislatia romaneasca in vigoare la data pronuntarii sentintei. In celelalte cazuri, raspunderea patrimoniala si disciplinara revine exclusiv magistratului.

 3. 3 Szentgyorgyi Alexandru iunie 15, 2013 la 8:37 pm

  Buna Excelenta !

  Vorbe, scripte,vorbe si iara scripte! Teorii goale pana-n stele,teorii care dau posibilitatea de interpretari! Fantezii juridice si vorba romanului ,, Teoria ca teoria,dar practica ne omoara!” Mare adevar!
  Nu vom avea o justitie de incredere,dreapta si corecta nici in vecii veccilor!
  Cu deosebita stima si consideratiune pentru Excelenta voastra
  Alexandru szentgyorgyi

 4. 4 George Ban iunie 15, 2013 la 9:04 pm

  cotidianul.ro:

  „Justiţia cehă a anunţat sâmbătă plasarea în arest preventiv a Janei Nagyova, șefa de Cabinet a premierului ceh, Petr Necas, şi principala figură a scandalului de corupţie care zguduie de joi ţara şi ameninţă guvernul de centru-dreapta, informează sâmbătă AFP.

  Jana Nagyova, mâna dreaptă a premierului ceh, este acuzată de acte de corupţie şi de folosirea în interes personal a serviciilor de informaţii pentru punerea sub urmărire a soţiei premierului.

  O parte a presei face de mult timp speculaţii privind natura relaţiilor dintre Necas şi Nagyova. Şeful guvernului ceh a anunţat oficial marţi că divorţează de soţia sa.”

  „Cinstita” dreapta din Europa incepe s-o cam incurce…

 5. 5 papasha iunie 16, 2013 la 12:06 am

  @ AN

  Dragul meu vechi prieten , te rog sa nu ma suspectezi de tradare ( inca unu’ Doamne ? ) , dar astazi , sunt de acord cu un admirator al lui bassecu , unu’
  Zev , (care critica tot ce respira ), in legatura cu raspunderile alora de le zice ” the untouchables ” din justitie !
  Transmit , prin intermediul rabdatoarei noastre gazde , un „bravo tinere” , buna gaselnita , imi place , dar nu stiu cate sanse avem sa se si aplice , caci , ” corb la corb nu-si scoate ochii ” !

  Fata buna merkelizda asta , e toata numai suflet ( de caine poate ) :
  Angela Merkel, sfat pentru tinerii șomeri din zona euro: Mutați-vă
  Intrebarea noastra : Unde fa ?

 6. 6 blogideologic iunie 16, 2013 la 1:36 am

  Filosoful Peter Ludlow, profesor la Northwestern University, consideră că actualul caz “PRISM” nu înseamnă simplu spionaj al vieţii personale a cetăţenilor efectuat de către statul-naţiune, ci este faţeta unui război epistemic mai larg, o tentativă de creare a unei noi Realităţi pentru cetăţeni. Rolul principal în această înşelăciune nu îl joacă statul-naţiune, ci companiile http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/14/the-real-war-on-reality/

 7. 7 dlnimeni iunie 16, 2013 la 7:09 am

  Domnule Nastase, nu ma indoiesc ca este un document bun, dar care astazi tine de istoria politica. Iar faptul ca s-a ajuns ca pina la nivel european sa se aprecieze credibilitatea justitiei romane dupa rangurile celor condamnati arata cit au fost pretuite intern si extern astfel de documente si realizarile obtinute in baza lor.
  Nu ma indoiesc de faptul ca, daca ne-am apuca sa scriem o constitutie aici, pe blogul dumneavoastra, ar rezulta una mai reusita decit lucratura oficiala. Orgoliu personal? Nu, ci constiinta faptului ca acolo fiecare doreste sa-si introduca prevederile „sale”, contind, probabil, mai mult detaliile decit principiile. Constitutia „Nastase” este aceea din 2003. Buna, rea. Chiar daca nu a fost gindita si scrisa de dumneavoastra. Aceasta va fi constitutia celor care guverneaza acum. Buni, rai. Cred despre ea ca va fi, in mod vizibil, o mixtura de social-democratie, penelism, conservatorism si basism pe unde va fi posibil. Si, cum spune un proverb, copilul cu multe moase ramine cu buricul netaiat.
  Daca ma gindesc bine, la trei texte distincte am putea lucra aici, pe blog: la un text de constitutie, la un text de anticonstitutie – adica o constitutie care nu ar trebui sa fie – si la o constitutie vesela. Sunt curios de care tip se va apropia, in final, mai mult, textul oficial.

 8. 8 dlnimeni iunie 16, 2013 la 7:23 am

  As dori, domnule Nastase, sa va supun atentiei – un principiu nou care a aparut din practica prezidentiala a constitutiei actuale. Practica de presedinte -mediator dar si presedinte – jucator, de presedinte dual adica si presedinte si simplu cetatean simultan sau alternativ, de presedinte impartial dar si simpatizant si partinitor politic, practica incuviintata, parafata si intarita de curtea constitutionala, conduce la ideea ca principiul dualitatii trebuie sa se regaseasca nu doar in activitatea presedintelui ci si in aprecierea ei. Adica presedintele sa poata fi, pe de o parte demis dupa procedura de demitere prezidentiala, dar si concediat pentru abateri ori pentru pentru neindepliniri ale indatoririlor de serviciu, ca oricare cetatean.

 9. 9 ZeV iunie 16, 2013 la 7:29 am

  papasha
  In fine, se pare ca realizezi si dumneata ca, virgula, coabitarea e preferabila confruntarii sterile. 😉
  Confruntarea sterila si complet neproductiva pe care o prefera cei care inca se simt motivat-frustrati, nu se confunda nici cu critica, nici cu controversa de idei, mai ales daca aceasta din urma se desfasoara intr-un climat de calm si cu zambetul pe buze.
  ps
  Cand doi romani se confrunta steril, castiga un al treilea: Traian Basescu.
  😉

 10. 10 Draghi Puterity iunie 16, 2013 la 8:04 am

  Update Turcia:

  „Toti cei care intra in piata Taksim, vor fi considerati teroristi.”

  Egemen Bağış, Ministrul Turciei pentru relatia cu UE

  Sursa: http://www.hurriyetdailynews.com/everyone-who-enters-the-taksim-square-to-be-treated-as-terrorist-turkish-eu-minister.aspx?pageID=238&nID=48875&NewsCatID=338

  Ce practic cu terorismu’ asta donle. UE nu are nimic de spus? Apropo, parca si in ce priveste „derapajele” lui Viktor Orban e liniste. Pe Basescu si pe altii justitiari fascistoizi din Romania „cu renume in vest” i-au impus in pofida opozitiei majoritatii populatiei. Observa cineva un pattern aici?

 11. 11 teostanc iunie 16, 2013 la 8:04 am

  Singura mea legatura cu Justitia este sa ma rog Domnului sa nu ajung pe mana ei.

  Baza si marturia peste timp a profesionalismului si impartialitatii judecatorilor noii Romanii a fost procesul lui Ceausescu.

  Ce-mi displace ca principiu este ca procurorii, in loc sa fie avocatii statului sunt facuti magistrati si dintr-un cuvant sunt deasupra avocatilor avocati.
  Curata egalitate de sanse pentru un acuzat.

  Acum era momentul sa se faca corectia, dar Ponta, fost procuror nu era sa le taie macaroana acestora si sa-i faca sa piarda zeci de mii de lei salarii si pensii de la stat.

  Totusi, dincolo de principii si legi, parca, parca a inceput sa-si faca treaba, ea Justitia.

  Sa dau un exemplu. Cu toata simpatia poporana pentru Becali au avut curajul sa-i refuze, ei judecatorii, asertiunea ca se ducea cu un purcoi de bani sa dea prime jucatorilor si nu spaga pentru meciul trucat.

 12. 12 Marian Nicolae iunie 16, 2013 la 8:55 am

  @ papasha iunie 16, 2013 la 12:06 am

  Avem totusi prea multi untouchables care fac prea multe lucruri in detrimentul celor care pot fi atinsi de…Justite….aia care mai este…..

 13. 13 Ghita Bizonu' iunie 16, 2013 la 9:42 am

  Luminita Arhire

  ref la postul tau de luni-ora-17-00-la-casa-artelor/#comment-185690
  intrebarea corecta nu este daca in 2004 , in situatia in care PSD –ul ar fi format guvernul si Adrian Nastase ar fi fost prim-ministru , nu cumva se nastea ipoteza unei COABITARI cu TB

  ci de ce nu s-a format un guvern Nastase asta in conditiile in care in Parlament se firmase o noua majoritate (atestata de faptul ca Nicolae Vacaroiu fusese ales presedinte al Senatului si Adrian Nastase al Camerei?!

  Raspunsul nu are de-a face cu Mihalkov sau bine vs e rau ci cu parlamentarismul de tip european.
  Insa se pare ca cei dispusi la filozofeala prfera ca si TB „parlamentarismul” a la russe :Tarul dispune iar Duma ori se supune ori este dizolvata!!

 14. 14 Vasile, iunie 16, 2013 la 10:13 am

  Daca sunt cenzurat nu mai sunt injurat si viceversa !

  Despre justitie cu dl. Nastase nu as spune ca este cel mai corect subiect de comentat dintr-un motiv relativ simplu. Domn Nastase pe post de „Stan Patitul” chiar daca va dezvolta puncte de vedere aparent obiective acestea vor fi mereu contestate tocmai din implicarea acestuia cu literele legiutorului.

  Daca ,de exemplu, domnul Nastase va cistiga un proces la CEDO atunci toti pe de o parte lingaii dansului dar si contestatarii vor putea vorbi intradevar , in ciuda linugselii,sau a altei laturi umane (confundata cu (lături umane) pe un alt limbaj.

  De aici se naste si intrebarea oportuna, de ce domnul Nastase daca presupune ca justitia partial basista i-a instrumentat un dosar politic nu reclama , falsa incriminare la CEDO. Eu in optimismul meu sper sa mai traiesc 10 ani si sa vad ca dl. Nastase a fost absolvit de orice vina ,ca statul roman va plati despagubiri si ca intere timp va apare o lege in care toate despagubirile sa fie imputate proportuional si vinovatilor ,judecatori, procurori etc.

  O vad din nou pe blonda cu peruca , care isi explica nickul printro prescurtare a numelui i singura descriere corecta care leaga si inteligenta prescurtata de nick!

  AdrianB sau papasha se da de moarte acuzindul pe suspectul Zev de basism, trebuie sa le explic inca o data si inca o data ca ambele ipostaze sunt tot atat de nocive, basismul, illismul, nastasismul ….lucru de care suntem intrun fel sau altul aproape toti „vinovati” , bineinteles cu exceptia lui Vasile!

  Acest blog are nevoie, pentru sanatatea lui Nastase, de mai multi critici decit de atat de multi aplaudaci,pentru ca ce vorbim aici ideile lui Titus, ale lui Fragmentarium …, nu in mod cert triggerul il constituie ideile lui AN exprimatew pe blog si nu batutul campilor indiferent daca ce scoatem din noi sau din google aparent poate fi interesant.

 15. 15 Cris iunie 16, 2013 la 11:09 am

  Nu sunt nici blondă și nu am nici perucă. Sunt o doamnă în vârstă cu părul complet alb. Multă vreme am avut și fotografia pe Facebook, până când băsiștii mi-au luat-o și au batjocorit-o, apoi am scos-o.
  Sunt obișnuită să fiu înjurată birjărește pe Facebook, la A3 și Realitatea, atât de băsiști, cât și de anti-bs, pentru opiniile mele logice, scrise corect și civilizat.
  Vă anunț că, de acum încolo, nu voi mai polemiza cu inși care mă fac proastă, care vor să-mi dea pumni în gură și care afirmă că am inteligența prescurtată aidoma cu numele.
  Aș fi vrut ca pe blogul d-lui Năstase să se manifeste doar oameni civilizați. Cei mai mulți sunt civilizați, dar există și câțiva necivilizați.
  Îmi pare rău pentru dl. Năstase.
  Se pare că am făcut mai bine, în timpul celor 9 luni în care d. Năstase constituia un exemplu pentru cei care ar mai vrea să-i facă bine poporului ăstuia, că i-am scris zilnic pe mailul afișat aici, și nu pe blog.
  Voi continua, însă, să comentez așa cum mă pricep articolele d-lui Năstase, pentru că îl prețuiesc prea mult ca să dau bir cu fugiții în urma unor ofense.
  Spor la jignit, domnilor (vorba vine)!

 16. 16 blogideologic iunie 16, 2013 la 12:07 pm

  Ionuţ Ţene : +Pe mulţi i-a surprins primirea, la cel mai înalt nivel, de către cancelarul german Angela Merkel la Reichstag, cu salutul gărzii de onoare, a premierului român Victor Ponta. Satisfacţia lui Victor Ponta la televiziunile de ştiri din România i se putea vedea pe faţă. Plesnea de mândrie. Ani de zile ni s-a arătat o imagine la televizor cu cancelarul german Angela Merkel întorcând spatele preşedintelui Traian Băsescu. Oare ce s-a întâmplat între timp că cel mai puternic premier din Europa îl primeşte pe Victor Ponta cu gardă de onoare? Angela Merkel care e doamna de fier a Europei şi copia feminină a lui Adolf Hitler şi-a întors faţa la autorităţile de la Bucureşti. Băsescu a refuzat înseamnă să le ofere ceva nemţilor, iar Pontale-a dat cu vârf şi îndesat. O parte din răspuns l-a oferit astăzi presei, marele economist român din Elveţia, unul dintre colaboratorii NapocaNews, profesorul Radu Golban. Guvernul Ponta a făcut cadou Germaniei mai multe proprietăţi confiscate în 1944 de către Regele Mihai, Grupului Etnic German de la acea vreme. Aceste propreităţi valorează 18 miliarde de euro, potrivit evaluării acestuia. “Cadoul lui Victor Ponta pentru Angela Mekel a fost restituirea proprietăţii confiscate în 1944, ale Grupului Etnc German. […] În 1944, România a semnat o convenţie de armistiţiu cu Aliaţii, care conţinea 66 de legi. Între cele 66 de legi a fost şi legea care a interzis mişcările fasciste, dar şi Grupul Etnic German, ai cărui membri au făcut parte voluntar din trupele SS. Averile grupului etnic german au fost confiscate în mod legal, şi nu de către români sau comunişti, ci în baza unui armistiţiu internaţional”, a declarat Radu Golban. În opinia lui Golban vizita de astăzi a lui Ponta la Berlin a reprezentat cadoul Angelei Merkel pentru proprietăţile retrocedate Germaniei de guvernul USL. Printr-o sentinţă dată de Tribunalul din Sibiu, Forumul Germanilor s-a constituit drept urmaşul legal al Grupului Etnic German. În fond Angela Merkel a făcut gestul de bunăvoinţă pentru cedările imobiliare ale guvernului român, care prin aceste retrocedări încalcă prevederile Conferinţei de Pace de la Paris din 1946, ce prevedea confiscarea bunurilor germanilor nazişti de către statele câştigătoare. La 15 martie 1941, Grupul Etnic German a preluat ziarul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt din Sibiu, i-a schimbat denumirea în Suedostdeutsche Tageszeitung (Ziarul german de sud-est) și l-a folosit ca oficios până la 11 septembrie 1944, când a apărut ultimul număr. Era copia fidelă a Völkischer Beobachter al NSDAP de la Berlin. Grupul Etnic German și-a câștigat un statut de autonomie în cadrul statului român, fiind condus de către Volksgruppenführer Andreas Schmidt, ginere al Brigadeführer-ului SS Gottlob Berger, șeful Oficiului Central pentru Cetățenii Etnici Germani (Volksdeutsche Mittelstelle). Pentru a marca ruperea netă de tradițiile vechii organizații de conducere a grupului etnic german, Schmidt a mutat sediul noii organizații de la Sibiu la Brașov, unde se afla și sediul Consulului general al Germaniei, SS-Oberführer Wilhelm Rodde. Wilhelm Fabricius, ministrul Germaniei în România, având, prin urmare, imunitate diplomatică, a avut o mare influență asupra activității Grupului Etnic German. Cetățenii germani ai țării România, înmănunchiați în Grupul Etnic German, constituiau o corporație de drept public, pusă sub protecția Germaniei Mari de care era direct dependent. Învățământul în limba germană a minorității germane din Transilvania era organizat, în mod tradițional, de Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România. La 2 iulie 1942 Consistoriul Regnicular al Bisericii Evanghelice C.A. a fost obligat să predea tot învățământul de limbă germană Grupului Etnic German din România. În decursul timpului Grupul a devenit un ansamblu de instituții ce se ocupau cu promovarea și îmbunătățirea culturii și învățământului german pe teritoriul României. Grupul Etnic German a preluat toate revistele și ziarele în limba germană, transformându-le în organe naziste. A mai preluat și teatrul german de la Sibiu, cât și diferite instituții de cultură și știință germană din Ardeal și Banat. Grupul Etnic German a preluat întreaga rețea de școli germane, ceea ce a dus la propaganda totală a învățământului hitlerist în limba germană. Grupul a dus o politică de integrare a întregii populații germane în politica și în acțiunile sale. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial Grupul etnic german s-a pronunțat pentru crearea unui nou stat, denumit Donauland („Țara Dunării”), din care urmau să facă parte Transilvania și Banatul. Dar după actul de la 23 August 1944, când România a întors armele împotriva lui Adolf Hitler soarta germanilor şi a averilor lor a fost pecetluită. Prin Decretul–Lege numărul 1.836 din 7 octombrie 1944, articolul 1, s-a abrogat Legea 830 din 21 noiembrie 1940 pentru constituirea Grupului Etnic German din România.Ca urmare, Grupul Etnic German a fost desființat, iar toate bunurile proprietate a Grupului Etnic German au trecut în proprietatea Statului Român, conform wikipedia.ro. Influenţa Grupului Etnic german era uriaşă în Germania, elita militară a Waffen SS era format din ofiţeri saşi din Transilvania. În cererea sa de armistițiu de la 25 august 1944 către aliați, prin ambasadorul său la Ankara, Alexandru Crețianu, Guvernul român al lui Constantin Sănătescu a propus «completa expulzare a germanilor de pe teritoriul României». Ca măsură pregătitoare, Ministerul de interne ar putea să înregistreze pe toți germanii civili care au împlinit 16 ani, atât bărbați cât și femei, și în realitate atât cetățenii străini, cât și persoanele care făceau parte din «Grupul Etnic German», prin urmare germanii (Ministerul de interne, decretul 12.500; 27 august 1944). Ministrul de externe Grigore Niculescu-Buzești își dăduse consimțământul aliaților prin delegația română, care va semna armistițiul (încheiat la 12.9.1944), aflându-se la Moscova, măsură care a premers acțiunii de deportarea germanilor din România în Uniunea Sovietică. Act refuzat de Stalin, care permis ca majoritatea germanilor să rămână în România. Primirea lui Victor Ponta de cancelarul german va costa România pierderea unor proprietăţi imobiliare către etnicii saşi şi urmaşii acestora refugiaţi în Germania. România va trebui să retrocedeze germanilor şi inclusiv Germaniei centrele istorice ale oraşelor săseşti, cartiere întregi de clădiri, hoteluri şi fabrici din Braşov, Sibiu, Sighişoara, Bistriţa, Mediaş, Timişoara, Sebeş etc. Inclusiv cetatea Rupea va fi returnată germanilor, un important obiectiv turistic. Pe lângă acestea se adaugă retrocedarea a zeci de mii de hectare teren arabil şi păduri care au aparţinut Grupului Etnic German. Promenada lui Victor Ponta cu Angela Merkel în faţa Reichstagului va costa enorm statul şi poporul român. Germania se dovedeşte o mare putere care nu ţine cont de prevederile Conferinţei de Pace de la Paris din 1946 şi îşi urmăreşte cu obstinaţie peste timp interesele economice şi politice din vremea Celui De-al Treilea Reich. Germania va deveni proprietară peste 30 % din Transilvania recuperând bunurile Grupului Etnic German şi restaurând parţial Donauland-ul.+ Sursa http://asymetria-anticariat.blogspot.ro/2013/06/retrocedarea-proprietatilor-grupului.html

 17. 17 ZeV iunie 16, 2013 la 12:24 pm

  Vasile
  Eu sunt pontist, pentru ca blogul sa se mentina in echilibru. Nu cred in partidul unic, prin urmare, nu trebuie permis nici PAP-ului sa o ia razna pe calea totalitarismului.
  😉

 18. 18 ZeV iunie 16, 2013 la 12:31 pm

  Marian Nicolae
  O sumedie de romani anonimi se pierd cu zile, desi, poate ca au contribuit mai mult decat acest Szobi Cseh. Prea multa importanta dam cazurilor mediatizate de televiziuni.
  Dvs credeti ca intamplator Sandra Stoicescu face reclama la propria fundatie pentru sprijinul copiilor bolnavi ? Sau Andreea Marin ?
  Totul are legatura cu imaginea acestor doua doamne care, prin intermediul televiziunilor, se promoveaza pe ele insele. Asta e capitalismul….se pune accent pe succes si stimularea controlata a emotiilor cetatenilor naivi.
  Sunt cinic, dar realist…am invatat de la dvs si de la prietenul Doru Coarna.
  😉

 19. 19 SLAVU IOAN iunie 16, 2013 la 1:52 pm

  Pe când în „capitalismul românesc”, justiţia va onora voinţa cetăţeanului furnică şi infractorii vor arăta aşa ?? https://www.facebook.com/messages/Subiectiv.RazvanDumitrescu 😉

 20. 20 papasha iunie 16, 2013 la 2:28 pm

  @ mai draga Vasile ,

  Hai s-o iau de la cap spre coada ,

  1.Hai sa zicem ca omul Nastase s-a dus deja la CEDO cu dosarul bashit de politie poltica , tu crezi ca o sa scrie cu creta pe garduri , ca sa afle toata lumea ca ” mitza jurizda ie curva ” ?

  2. Eu sunt convins ca omul asta , o sa fie absolvit , repejor , repejor ,de gunoiul asta de condamnare si o sa se intoarca , da Doamne , spre boala dusmanilor !

  3. Mai Vasile , faptul ca eu il sustin pe Nastase , este ca , ma uit si analizez realizarile lui extraordinare ( crede-ma ca stiu ce zic , incepand de la eliminarea vizelor , la ultimele detalii ale aderarii , imaginea TARII la exterior , vizite , primiri , ce sa mai vorbim , ca mi-e rau deja ! ) , in comparatie cu DEZASTRUL SI DEGRINGOLADA DIN COLONIA ROMANEASCA DE ASTAZI , NAUCITA SI SOMNAMBULA , CONDUSA , DE 10 ANI , DIRECT SPRE CIMITIR , DE CATRE UN PITZIFELNIC ORDINAR DE MAHALA , UN AGRAMAT , CARE MINTE CUM RESPIRA .

  4. Vasile , daca te critica niste oameni , in fiecare zi , iti iei valiza si pleci acasa , sau de-acasa !
  N-avea tu grija , ca daca vine vremea de critica , cine crezi tu ca o sa sara de cur in sus , ala care- lauda , sau ala care-l critica , cine se simte mai tradat ? In consecinta , daca faci prostii , sa te fereasca Dumnezeu de aia care te laudau .

 21. 21 Radu Humor iunie 16, 2013 la 4:50 pm

  Ştie cineva, ceva, despre asta ?
  De ce s-a întâlnit cancelarul german Angela Merkel cu premierul Victor Ponta!

  Pe mulţi i-a surprins primirea, la cel mai înalt nivel, de către cancelarul german Angela Merkel la Reichstag, cu salutul gărzii de onoare, a premierului român Victor Ponta. Satisfacţia lui Victor Ponta la televiziunile de ştiri din România i se putea vedea pe faţă. Plesnea de mândrie. Ani de zile ni s-a arătat o imagine la televizor cu cancelarul german Angela Merkel întorcând spatele preşedintelui Traian Băsescu. Oare ce s-a întâmplat între timp că cel mai puternic premier din Europa îl primeşte pe Victor Ponta cu gardă de onoare? Angela Merkel care e doamna de fier a Europei şi copia feminină a lui Adolf Hitler şi-a întors faţa la autorităţile de la Bucureşti. Băsescu a refuzat înseamnă să le ofere ceva nemţilor, iar Ponta le-a dat cu vârf şi îndesat. O parte din răspuns l-a oferit astăzi presei, marele economist român din Elveţia, unul dintre colaboratorii NapocaNews, profesorul Radu Golban. Guvernul Ponta a făcut cadou Germaniei mai multe proprietăţi confiscate în 1944 de către Regele Mihai, Grupului Etnic German de la acea vreme. Aceste propreităţi valorează 18 miliarde de euro, potrivit evaluării acestuia. “Cadoul lui Victor Ponta pentru Angela Mekel a fost restituirea proprietăţii confiscate în 1944, ale Grupului Etnc German. […] În 1944, România a semnat o convenţie de armistiţiu cu Aliaţii, care conţinea 66 de legi. Între cele 66 de legi a fost şi legea care a interzis mişcările fasciste, dar şi Grupul Etnic German, ai cărui membri au făcut parte voluntar din trupele SS. Averile grupului etnic german au fost confiscate în mod legal, şi nu de către români sau comunişti, ci în baza unui armistiţiu internaţional”, a declarat Radu Golban. În opinia lui Golban vizita de astăzi a lui Ponta la Berlin a reprezentat cadoul Angelei Merkel pentru proprietăţile retrocedate Germaniei de guvernul USL. Printr-o sentinţă dată de Tribunalul din Sibiu, Forumul Germanilor s-a constituit drept urmaşul legal al Grupului Etnic German.
  În fond Angela Merkel a făcut gestul de bunăvoinţă pentru cedările imobiliare ale guvernului român, care prin aceste retrocedări încalcă prevederile Conferinţei de Pace de la Paris din 1946, ce prevedea confiscarea bunurilor germanilor nazişti de către statele câştigătoare. La 15 martie 1941, Grupul Etnic German a preluat ziarul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt din Sibiu, i-a schimbat denumirea în Suedostdeutsche Tageszeitung (Ziarul german de sud-est) și l-a folosit ca oficios până la 11 septembrie 1944, când a apărut ultimul număr. Era copia fidelă a Völkischer Beobachter al NSDAP de la Berlin. Grupul Etnic German și-a câștigat un statut de autonomie în cadrul statului român, fiind condus de către Volksgruppenführer Andreas Schmidt, ginere al Brigadeführer-ului SS Gottlob Berger, șeful Oficiului Central pentru Cetățenii Etnici Germani (Volksdeutsche Mittelstelle). Pentru a marca ruperea netă de tradițiile vechii organizații de conducere a grupului etnic german, Schmidt a mutat sediul noii organizații de la Sibiu la Brașov, unde se afla și sediul Consulului general al Germaniei, SS-Oberführer Wilhelm Rodde. Wilhelm Fabricius, ministrul Germaniei în România, având, prin urmare, imunitate diplomatică, a avut o mare influență asupra activității Grupului Etnic German. Cetățenii germani ai țării România, înmănunchiați în Grupul Etnic German, constituiau o corporație de drept public, pusă sub protecția Germaniei Mari de care era direct dependent. Învățământul în limba germană a minorității germane din Transilvania era organizat, în mod tradițional, de Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România. La 2 iulie 1942 Consistoriul Regnicular al Bisericii Evanghelice C.A. a fost obligat să predea tot învățământul de limbă germană Grupului Etnic German din România. În decursul timpului Grupul a devenit un ansamblu de instituții ce se ocupu cu promovarea și îmbunătățirea culturii și învățământului german pe teritoriul României. Grupul Etnic German a preluat toate revistele și ziarele în limba germană, transformându-le în organe naziste. A mai preluat și teatrul german de la Sibiu, cât și diferite instituții de cultură și știință germană din Ardeal și Banat. Grupul Etnic German a preluat întreaga rețea de școli germane, ceea ce a dus la propaganda totală a învățământului hitlerist în limba germană. Grupul a dus o politică de integrare a întregii populații germane în politica și în acțiunile sale. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial Grupul etnic german s-a pronunțat pentru crearea unui nou stat, denumit Donauland („Țara Dunării”), din care urmau să facă parte Transilvania și Banatul. Dar după actul de la 23 August 1944, când România a întors armele împotriva lui Adolf Hitler soarta germanilor şi a averilor lor a fost pecetluită. Prin Decretul–Lege numărul 1.836 din 7 octombrie 1944, articolul 1, s-a abrogat Legea 830 din 21 noiembrie 1940 pentru constituirea Grupului Etnic German din România.Ca urmare, Grupul Etnic German a fost desființat, iar toate bunurile proprietate a Grupului Etnic German au trecut în proprietatea Statului Român, conform wikipedia.ro.Influenţa Grupului Etnic german era uriaşă în Germania, elita militară a Waffen SS era format din ofiţeri saşi din Transilvania. În cererea sa de armistițiu de la 25 august 1944 către aliați, prin ambasadorul său la Ankara, Alexandru Crețianu, Guvernul român al lui Constantin Sănătescu a propus «completa expulzare a germanilor de pe teritoriul României». Ca măsură pregătitoare, Ministerul de interne ar putea să înregistreze pe toți germanii civili care au împlinit 16 ani, atât bărbați cât și femei, și în realitate atât cetățenii străini, cât și persoanele care făceau parte din «Grupul Etnic German», prin urmare germanii (Ministerul de interne, decretul 12.500; 27 august 1944). Ministrul de externe Grigore Niculescu-Buzești își dăduse consimțământul aliaților prin delegația română, care va semna armistițiul (încheiat la 12.9.1944), aflându-se la Moscova, măsură care a premers acțiunii de deportarea germanilor din România în Uniunea Sovietică. Act refuzat de Stalin, care a permis ca majoritatea germanilor să rămână în România.
  Primirea lui Victor Ponta de cancelarul german va costa România pierderea unor proprietăţi imobiliare către etnicii saşi şi urmaşii acestora refugiaţi în Germania. România va trebui să retrocedeze germanilor şi inclusiv Germaniei centrele istorice ale oraşelor săseşti, cartiere întregi de clădiri, hoteluri şi fabrici din Braşov, Sibiu, Sighişoara, Bistriţa, Mediaş, Timişoara, Sebeş etc. Inclusiv cetatea Rupea va fi returnată germanilor, un important obiectiv turistic. Pe lângă acestea se adaugă retrocedarea a zeci de mii de hectare teren arabil şi păduri care au aparţinut Grupului Etnic German
  Promenada lui Victor Ponta cu Angela Merkel în faţa Reichstagului va costa enorm statul şi poporul român. Germania se dovedeşte o mare putere care nu ţine cont de prevederile Conferinţei de Pace de la Paris din 1946 şi îşi urmăreşte cu obstinaţie peste timp interesele economice şi politice din vremea Celui De-al Treilea Reich. Germania va deveni proprietară peste 30 % din Transilvania recuperând bunurile Grupului Etnic German şi restaurând parţial Donauland-ul.

 22. 22 Cris iunie 16, 2013 la 5:03 pm

  După atâta „reformare” a Justiției, s-a ajuns în situația în care se fac pe bandă rulantă, peste noapte, judecători din procurori înrăiți în acuzații. Profesarea îndelungată duce la deformare profesională, deci un procuror făcut repede judecător nu poate scăpa de pornirea de a acuza.
  Ar fi o ocazie bună ca procurorii să nu mai fie considerați magistrați.
  Apoi, unde e cooperarea CSM – MJ la care ne-am angajat în 2004?

 23. 23 Centru iunie 16, 2013 la 5:10 pm

  Eu nu mai suport imixtiunile acestea grosolane , impregnate de rasism si colonialism , ale vest -europenilor care inspecteaza si fac rapoarte de 7 ani . Circul merge acolo incat Croatiei , cu problemele ei , nu i se aplica acelasi tratament . O veste buna , complet off topic , se lucreaza la prelungirea autostrazii A3 in Bucuresti – 4 km – pana pe Popasului . Sunt sanse ca drumul mortii DN1 sa fie mai putin folosit … Asta asteptand A3 pana la Oradea ….

 24. 24 Karakas iunie 16, 2013 la 5:17 pm

  Ati auzit de noua „alianta” americano-romana a domnului Gitenstein? Va intereseaza sa stiti ce scopuri are? Dati un click la „About” mai jos.

  Eu am apreciat mult sinceritatea.

  http://www.alianta.org/Pages/AboutUs.html

 25. 25 Draghi Puterity iunie 16, 2013 la 5:21 pm

  Romania e pe locul trei in UE. La ponderea salariilor mici (*) 😦

  http://www.boeckler.de/hbs_showpicture.htm?id=43194&chunk=1

  Poate surprinzator pentru unii e ca suntem destul de aproape de Germania la capitolul asta. Cel mai bine sta insa Suedia. Si cand ma gandesc cati il injurau pe Ion Iliescu cand propunea in anii ’90 adoptarea modelului Suedez…

  (*) Un salariu este considerat mic cand este sub doua treimi din cel mediu.

 26. 26 Marian Nicolae iunie 16, 2013 la 6:01 pm

  @ ZeV iunie 16, 2013 la 12:31 pm

  Ma bucur ca am putut sa va invat ceva, fara pic de ironie.

  Totusi, daca Sandra Stoicescu ar fi fost bolnava sau Andreea Marin, credeti ca ar fi recurs la acelasi procedeu pentru a putea strange banii de tratament?

  Atata timp cat eu ca viitor pacient (Doamne ferste) cotizez o viata intreaga catre CAS, in ideea ca atunci cand ma inbolnavesc sa fiu tratat din banii pe care i-am platit catre CAS, iar acest lucru nu se intampla…….

  Nu vi se pare ca vorbim de furt atat din buzunarul bolnavului cat si din cel al statului ???? Bineinteles, presupunand ca nu stiu ca se doreste reducerea populatiei pe planeta pamant, oricum si prin orice mijloace……….

 27. 27 ZeV iunie 16, 2013 la 6:21 pm

  blogideologic
  radu humor
  Dar stiti ca aveti umor domnilor ? Parca ati fost telepati.
  😉
  In fine, spuneti ca domnul Ponta a factu cadou proprietati in valoare de 18 miliarde de euro.
  As dori sa vad, daca sunteti amabili, urmatoarele:
  1. Lista anexa cu aceste proprietati, valoarea per proprietate, firma de evaluare autorizata, data evaluarii, proprietarul de drept inainte de anul 1944;
  2. Documentul prin care Victor Ponta a cedat aceste bunuri;

 28. 28 blogideologic iunie 16, 2013 la 6:28 pm

  @ ZeV
  Doi mari secui care şi-au demonstrat pozitiv apartenenţa (la) şi lealitatea faţă de România : Edmond Bordeaux Szekely (mama lui era franţuzoaică) şi Szoby Cseh. Edmond Bordeaux Szekely s-a născut în anul 1905, şi a murit în anul 1979. Edmond Bordeaux Szekely nu a pronunţat vreodată nici măcar un singur fragment de discurs anti- românesc. Foarte recent, o publicaţie americană prestigioasă îl caracteriza drept „filosof român” http://travel.nytimes.com/2012/12/30/travel/destination-wellness.html?hp&_r=0 Nu cunosc opera sa ce permite să fie caracterizat drept filosof român. Din ce am găsit, pot zice că gândirea sa filosofică era asemănătoare cu gândirea filosofică a lui Camil Petrescu. Însă nu cred că s-au cunoscut şi au discutat vreodată. Dar găsim la amândoi interesul faţă de ideologia fiziologică a lui Maine de Biran. Iar pe domnul Szoby Cseh cine nu-l cunoaşte şi nu-l respectă ? L-am ascultat pe 3 ianuarie în studioul televiziunii Antena 3, invitat la o discuţie despre Sergiu Nicolaescu. Eu fiind parte la fandomul românesc SF, eram interesat de un episod din 1968, când Stanley Kubrick intenţiona să filmeze în România. Am mai vorbit pe aici despre temă, fără să primesc răspunsuri. Pe 3 ianuarie, din studioul televiziunii Antena 3, domnul Szoby Cseh m-a lămurit. Din Wiki aflu că Szobi Cseh : +În anii 1967-1980, fiind primul metodist (maistru de lupte) angajat pe un asfel de post în România, în cadrul Studioului Cinematografic “București” și apoi în Centrala RomaniaFilm – Centrul de Producție Cinematografică, a colaborat la toate filmele românești ce conțineau secvențe de acțiune-lupte și a executat multiple cascade dificile și spectaculoase, unele fiind unicate pe plan mondial. Tot din 1967, Cseh a alcătuit prima echipă de cascadori profesioniști din România, a cărei continuitate a asigurat-o, prin coordonare și instruire, până în 1987. Astfel, Szabi Cseh a contribuit substanțial la crearea unui domeniu practic inexistent în România până atunci și la „perioada de aur” a filmului românesc de acțiune în context mondial.+ Ei bine, un detaliu al revelaţiilor lui Szoby Cseh este congruent cu un detaliu pe care îl ştiam eu mai demult pe tema Stanley Kubrick-1968-filmare- România. Detaliul comun se referă la o scenă de film cu 11 000 de cai şi călăreţi. Se întâlneşte în filmul Mihai Viteazul (din anul 1970). Dar înseamnă că Stanley Kubrick auzise deja despre el, fiind în pregătire, încă din anul 1968. Aceasta nu înseamnă că Stanley Kubrick intenţiona să filmeze Mihai Viteazul. Stanley Kubrick intenţiona să arate publicului ce a însemnat bătălia de la Borodino, ilustrând-o şi printr-o scenă de luptă cu 11 000 de cai şi călăreţi. Este foarte interesant modul de gândire pur managerial, de o eficienţă extremă, ce îl caracteriza pe regizorul Stanley Kubrick. Astfel, pentru filmele sale, Stanley Kubrick căuta în permanenţă reducerea costurilor. Uniformele militare pentru 11 000 de călăreţi ar fi costat destul de mult. Stanley Kubrick a găsit o soluţie foarte ingenioasă. Tocmai fusese inventată o marcă de hârtie extraordinar de rezistentă la rupere. Stanley Kubrick intenţiona să tipărească uniformele militare de la Borodino pe hârtia aceea, apoi să o „croiască”, şi să realizeze uniformele prin lipire. În treacăt fie spus, hârtia de acel tip a fost ulterior folosită de firma de curierat FedEx, pentru plicurile sale extrem de rezistente.

 29. 30 SLAVU IOAN iunie 16, 2013 la 6:40 pm

  @Radu Humor
  La comentariul dumneavoastră din iunie 16, 2013 la 4:50 pm, dacă vă interesează subiectul: „De ce s-a întâlnit cancelarul german Angela Merkel cu premierul Victor Ponta!” Vezi aici …aici http://radugolban.ro/vocea-presei/intalnit-cancelarul-german-angela-merkel-cu-premierul-victor-ponta

 30. 31 Adrian B. iunie 16, 2013 la 6:50 pm

  @ Zev

  Eu cred ca nu esti nici basist , nici pontist ! Esti doar un sekurist care incearca sa-i provoace si sa-i enerveze pe toti comentatorii de pe acest blog ! Sau vreun pacient ( aflat in somaj ! ) care nu-si ia medicamentele la timp … :))

 31. 32 blogideologic iunie 16, 2013 la 9:09 pm

  Dan Culcer, opiniile unor forumiști maghiari despre români : +“A román megszállók” / “Nem szeretnem latni, ahogy Vasarhelyt is vegleg beveszik ezek a hegylakok!”/“Hitvány olláh parasztok” /“Javasolom,hogy minden állami intézmény budipapir szükséglete trikolór legyen,cimerrel és zászlóval!!Söt,ha lehet,kötelezni kell a tisztviselöket ,hogy 3 szinüt xarjanak,ami olténiában kissé nehezebb lesz,mert a poréhagymátol zöldes lesz a kék!” / “A veloig romlott degeneralt nacioval elunk egyut”. Nu am făcut un efort excepțional pentru a găsi aceste câteva fomule de neprietenie și dispreț. Nu le traduc pentru moment, le înregistrez doar pro memoria ca să nu uit că dincolo de câțiva oameni cu care mă simt prieten și solidar, există o comunitate ale cărei limite nu le pot defini cantitativ dar le simt foarte largi, marcată de această perspectivă istorică a relației între stăpân și slugă, renăscută în toată virulența ei, unde maghiarul e stăpânul și românul, slugă. Dacă ar fi niște critici legate de politica guvernelor din România actuală, personale sau personalizabile, nu aș avea nimic de comentat. E vorba însă de o perspectivă, de o judecată care se aplică global românilor, una dintre formele rasismului, xenofobiei. Știu că sunt destui români care practică același fel de judecăți globale, care îi trimit pe maghiari spre stepele originare. Existența acestora nu îndreptățește existența acelora, și nici invers. Sursele diprețului se află în necunoaștere, în educația istorică iredentă a maghiarului mediu, care este baza comunitarismului la ei. Românii nu au un iredentism orientat spre Vest, deși dacă am relua datele demografice istorice s-ar vedea la Vest, ce efecte dezastruoase a avut politica de asimilare forțată practicată de guvernele maghiare în secolul al XIX-lea. O asimilare care a fost prioritar orientată spre români, dar nu numai. Citatele sunt extrase din comentariile pe marginea unui articol dintr-un sit în limba maghiară dedicat refuzului unor funcționari români din Târgu Mureș de a admite validitatea oficială a unor diplome școlare bilingve, tipărite fără acordul ierarhic al Inspectoratului școlar județean. E de precizat că tipăriturile nu au fost supuse vreunui acord prealabil și par a fi parte a unei strategii comunitare, un fel de a forța admiterea unor documente bilingve ca documente de stat, în cadrul acțiunii de instalare a maghiarei ca limbă regională în statul român. Dacă ar fi vorba doar de asta, aș zice, așa cum am mai scris, de ce nu! Doar că, nefiind nici naiv, nici dezinformat, știu că acest pas este doar unul din primii pași pe calea istoricului efort de recuperare al Ardealului. Maghiarii își dirijează energia spre acest scop de aproape un secol. Mă tem că e o energie inutil cheltuită, fiindcă nu românii vor fi cei care i-ar deznaționaliza pe maghiari, cum se tem aceștia, ci maghiarii și românii vor fi deznaționalizați de avalanșele demografice care se profilează la orizont, care s-au manifestat deja sub diverse forme și din diverse surse. Dar mai ales sub avalanșa uniformizării, americanizării, sub valul tsunami al globalizării, cea mai perniciosă și periculoasă acțiune de subminare a identității tuturor națiunilor europene.+ Sursa http://jurnalulunuivulcanolog.blogspot.ro/2013/06/citate-din-opiniile-unor-forumisti.html

 32. 35 Adrian B. iunie 16, 2013 la 10:36 pm

  Ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! ha ! ha !

  http://www.cotidianul.ro/directorul-sri-si-a-lansat-carte-la-bookfest-214700/

  Cica ,cartea s-ar fi numit initial : ” Ce este spionii . Cine este ei , ce face ei ? ”

  Dar s-au facut mai multe corecturi … :))

 33. 36 Poligraf iunie 17, 2013 la 12:44 am

  Exista o singura lege care nu se doreste a fi pusa in aplicare: Legea anticorupte. O lege pe care mari demnitari refuza din start sa o aplice sau incearca intarzierea aplicabilitati legi. Ce concluzie se poate trage?

 34. 37 Vasile, iunie 17, 2013 la 7:23 am

  papasha,

  i-a mai repeta o data si inca o data acum reia te rog tot de la cap……
  tot nu ati inteles nimic, daca dumeata intelegi ca periiind Eul lui Nastase este bine atunci asa este…i-a mai repeta inca o data !
  eu deocamdata vad ca subiecte dureroase pentru aceasta natiune , criticate de AN si cred ca si de dumneata in trecut precum si alti aplaudaci de seama sau de „neseama” ca Vasile, cum ar fi Rosia Montana daca vrei, subiecte care acum au devenit sub Ponta „Deziderate”!

  Poate ca sa intelegi si dumneata si nu numai ar trebui sa reproduc aici fara sa fiu cenzurat chiar articilele domnului AN de acum un an doi,, articole critice privind catastrofa BOC, subiecte uitate, subiecte imbracate in poleiala interesului direct politic . si de ce nu al economicului de buzunar, acelasi interes care circula si prin buzunarele celor care ne conduc acum , oameni care ieri erau drepti si acum sunt strambi!

  Adrian B ,
  Rade in hohote dar nu este rasul lui, desi… cine stie, ca idee prietenul ,nasul domnului Ponta nu poate fi un agramat asa cum sustine dansul ,de cealalta parte ce adevaruri poate descoperii cititorul intro carte scrisa de un personaj a carui limba si mana este pecetluita de legile care guverneaza nu numai institutia pe care o conduce dar si tot sistemul securist in care traim.Dar cine stie poate fi vorba doar de povesti , povesti pentru adormit maturii!

  Faptul ca ar trebui toti sa criticam realist puterea nu cred ca ar trebui sa constituie nici o ofensa ba din contra o conduita generala , doar nu va este teama ca va veti pierde locurile de prin parlament sau poate cumva
  va este teama de boii de la bicicleta si atunci chiar ca sunt de acord cu dumneavoastra, toti!

  Si apoi intro logica a lucrurilor cum sa nu-l admir pe AN de acum doi ani cind critica metehnele boc si ce parere sa am acum cind la aceleasi metehne toti , absolut toti , si fara sa enumar amintesc si vreo doi amici care mai scriu pe aici si care au devenit amnezici intre timp!

 35. 38 Vasile, iunie 17, 2013 la 7:26 am

  Cris,

  v-am lasat loc de indreptar gramatical , un i in plus , o virgula aiurea etc.
  asa ca aveti un subiect , fara polemica , de critica!

 36. 39 santinela iunie 17, 2013 la 10:17 am

  Spunea cineva de mai sus-„de ce s-a intilnit Ponta cu nemtoaica” ?
  Raspunsul este simplu -de aia sau degeaba ! Ce drac sa discuti in 4 minute ? Doua s-au pozat.
  Referitor la judecatori.Nu va exista raspunderea acestora pentru solutiile date si este normal sa fie asa. Un judecator de judecatorie serios,cu experienta da o solutie pe care o considera corecta.In caile de atac se dau alte solutii. Care o alegi ca fiind „corecta” ? Daca ala de la judecatorie a avut dreptate si in atac tu ai „rezolvat” ? Ramine ca adevarata ultima solutie nu ? Cine plateste?
  Si sa fim seriosi.Ca sa dovedesti „reaua credinta” a judecatorului este un lucru al naibii de greu, de aceea niciunde in lume domnule ZEV nu exista o astfel de raspundere.
  Altceva s-ar putea face insa.Judecator plin sa ajunga unul dupa 10 ani vechime,la tribunal 15 si la Curti de Apel sau Suprema 20-25 de ani.Este „indecent” sa te judece unul care a terminat scoala de magistrati de trei minute,chiar daca a fost sef de promotie. De ce nu luam ceva bun de la nemti,adica sistemul carierei unui magistrat.

 37. 40 blogideologic iunie 17, 2013 la 11:37 am

  A murit părintele Iustin Pârvu. Bunul Dumnezeu să-l ierte şi odihnească !

 38. 42 blogideologic iunie 17, 2013 la 11:51 am

  Văd că @Vasile ar dori continuarea epocii fanariote pentru români. Când românilor le era interzis să se informeze.

 39. 43 Draghi Puterity iunie 17, 2013 la 12:38 pm

  Mintea mea in gandul ei ((TM) Victor Ciutacu)…

  Daca Fenechiu a reusit sa aduca niste fonduri UE in Romania, oare ce va face „justitia independenta” din Romania cu el?

  O „justitie independenta” care ar face jocurile Bruxellesului l-ar gasi vinovat, indiferent de probe, ca sa priceapa cei mai vor sa faca ca el ca a cere stapanilor banii care se cuvin Romaniei e o crima de niertat. Oare de aceea cer unele persoane din CSM dreptul de a nu raspunde in fatza nimanui, niic macar in fatza parlamentului?

 40. 44 blogideologic iunie 17, 2013 la 1:32 pm

  Comentariile domnului Dan Culcer privind restituirile de proprietate – restituiri total ilegale!, subliniez eu, – către G.E.G. (organizaţia “Grupul Etnic German”) : +Sunt curios să aflu poziția membrilor Aktion Gruppe Banat, în principiu antihitleriști, mai ales W. Totok, în chestiunea acestor retrocedări. Evident, deportarea sașilor în Uniunea Sovietică, acceptată de către un guvern al României după 1944, sub ocupație militară comunistă, poate fi pusă în paralel cu refuzul deportării evreilor spre lagărele de muncă din teritoriul controlat de germani, în Polonia sau aiurea, în România relativ independentă sub dictatura militară a mareșalului Ion Antonescu. Istoricii români ar mai avea multe de făcut pentru a lămuri aceste chestiuni pe bază de amintiri și documente.+

 41. 45 teostanc iunie 17, 2013 la 3:45 pm

  Vasile,
  Daca eu cred ca dl Nastase a fost condamnat politic nu inseamna ca-l ligusesc.

  Sa condamni un om pe baza constiintei publice si a probelor indirecte este aberatia aberatiilor.

  In plus, Basescu, cand s-a uns presedinte a dat orientarea politica, tepele din P-ta Victoriei.

  Dupa mine este evidenta evidentelor. Unde o fi linguseala?
  In alta ordine de idei, guvernul Nastase a fost cel mai performant guvern, dupa 1990.
  Probabil, fiind consienti ca nu vor ajunge niciodata la aceasta performanta, cei care i-au urmat au vrut sa se asigure, ca in basmul cu Alba ca Zapada, ca sunt cei mai frumosi.(!!!)

  PS
  Am observat multe opinii ca ale mele, nu numai pe acest blog.

  PPS
  Atentie! Bolnavii de ficat au o stare de iritare si nemultumire permanenta.

 42. 47 blogideologic iunie 17, 2013 la 4:42 pm

  @Vasile
  Trebuie să înţelegi că acest blog AN este acum ultima redută într-un război epistemic total, cu agresori aleatorii, purtat împotriva României. Şi n-ai reuşit să mă convingi deloc că tu joci de partea rumânilor. Dar nici eu, şi nici tu, nu ştim cum se va termina lupta noastră.

 43. 48 blogideologic iunie 17, 2013 la 5:25 pm

  Daniel Dăianu: +10 paşi pentru regândirea modelelor economice şi reformarea sistemului financiar+ http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/finante/daniel-daianu-10-pasi-pentru-regandirea-modelelor-economice-si-reformarea-sistemului-financiar-305006.html „10 paşi” ?! 🙂 Numai „10 paşi” ?! Şi „regândirea” se face prin schiţe foarte rapide pe canavaua modelului/modelelor de întreprindere ! Adică „guesses”, „guesses”, „guesses”, aceasta înseamnă de facto ANTREPRENORIAL ! Economia politică reală este ştiinţă şi artă, cum afIrma geniul Mihai Eminescu.

 44. 49 Vasile, iunie 18, 2013 la 7:00 am

  Vasile,
  iunie 17, 2013 la 2:37 pm
  Blogi,
  Vad eu ca altii printre care si un anume domn Titus ar dori sa revina
  acele vremuri in care preluarea de informatii constituia un act anti statal,anti-comunist.

  Eu sincer nu stiu din ce context ati scos idea traznita pe care o impardonabil mi-o atributi mie.

  Se pare ca in toata stiinta dumitale ,din motive pe care nu le cunosc ,dar si ele impardonabile, nu apare insa trigerul,care a declansat in Europa medievala un val de reforme , avind ca ficar Tara Romaneasca si continuiind cu Moldova prin actul de curaj akl unui domn fanariot , repet nu pamantean,care a dus la eliberarea serbilor , act nemaivazut pina atunci la domnii nostri repet ,pamanteni ,sau la alti regi si imparati europeni! Cum necum ca vrea olteanul nostru sau nu uite ca un bisnicit de fanariot , caruia toti romanii ii datoreaza si ridicarea pe o alta treapta a culturii romanesti prin introducerea printre altele a ideilor iluministe.

  Ar mai fi poate de amintit ca poate in alte circumstante decit alegerea lui Basescu , parca totusi un Mavrocordat a fost ales domn in Tara Romaneasca si apoi in Moldova chiar de boierii pamanteni!

  Poate ar mai treui amintit si unui titus sau altuia ca acesti fanarioti au inaltat scoala romaneasca la un alt grad , au obligat preotii sa stie sa scrie si ca citeasca in limba romana (nu cea greaca) si ca au tiparit inaintea domnilor pamanteni ,in biserici,carti in limba romaneasca!

  Cred ca ar mai fi bine sa cunoasca si acei care inca mai bijbaie istoria ca aceasta are intodeuna mai multe fete, pe o fata a acesteia , acea studiata de elevii greci unii dintre marii nostri eroi nationali nu a fost decit un tradator de revolutie, fapt reinviat de propria noastra istorie imediata.

  Titus, cind va citesc va si vad dupa pozitia unui culturalnik comunist care ridica in slavii domniile autohtone pentru ca aceste domnii se confundau cu anii de domnie ai lui Ceausescu!

 45. 50 Vasile, iunie 18, 2013 la 7:44 am

  teostank,

  In ideea de victimizare a dl. Nastase idee circulata chiar de dansul a aparut voit eronat condamnare politica , un lucru cu totul dat cu totul fals, termen preluat si de catre dumneata.
  Nu doresc sa insirui aici asa zisi condamnati politici gasiti sau negasiti de ingenua justitie romaneasca de dupa 90
  Cu anumite exceptii , reprimari meschine ale unor manifestari de caracter politic , pot face obiectul unor asemenea discutii.

  Intre dl. Nastase si Traian Basescu si tot licheismul; din spatele acestuia nu sta nici cum o disputa sau o polemica pe anume crezuri,conceptii politice. Daca am filtra ideea de convigeri politice am putea afirma ca dl. Basescu nu are o ideologie politica definita , dansul levitind in sus si in jos osciland de la stanga la dreapta, inexplicabil si paradoxal dl. Nastase adinc infipt in centrul stangii s-a apropriat mai mult de elita de centru care a format asa cum spunea tatucul Iliescu baronii de azi!
  Deci ambii paradoxal atat de diferiti si totusi atat de apropriati.

  Pai o sa-mi spuneti ca uite ce a facut Nastase vs Traian Basescu , si aici eu am sa va raspund ca dl. Nastase este un tip de o inteligenta fina, pe cind traian este un smecher si smecherii de obicei sunt „imediati” spontani ei scot de sub palarie un porumbel sau un iepure spre deliciul gloatei, dar gloata se si mai satura de aceleasi spectacol.

  Ca sa nu mai lungesc vorba eu va pot spune sigur iar domnul Nastase cine stie intrun moment de sinceritate totala va confirma ca , dl. Traian Basescu din spirit de razbunare personala si populism desantat a declansat pentru asi intretine gloata fericita un razboi personal contra lui Adrian Nastase , in care Nastase era vazut de gloata ca virful baronilor pe cind Basescu era perceput ca un Iancu Jiabnu cobort de la Vaslui la Constanta cu pluta inainte de regularizarea raului Bistrita!

  Acum mergind pe trendul optimist ce sa spun si Voda Lapusneanu a fost alungat de la domnie si s-a reintors.

  Labilitatea logica a unor colegi nu m-a surprins , eu spuneam ca reabilitarea pe care dl. Nastase o va primi in urmatorii cinci ani nu va fi suficienta pentru reintoarcerea acestuia(daca Ponta in va face loc) pe un scaun poate meritat , CEDO insa o poate face.exact dupa principiile pe care dumneata le susti. Tot asa lui AN laudele , exlamatiile de genul „ah cit de frumos esti” , nu isi au locul decit poate in eul personal al acestuia, iar dumneavoastra toti faceti excess de asemenea laude.

  Marius Chicos Rostogan.

  Stai bland domnule , pacat de paragrafele pe care cu obtinatie le serviiti cititorilor pentru ca dumneavoastra nu invatati nimic din ele cu exceptia ,probabil,a pacii de la Kuciuk Kainargi!

 46. 51 blogideologic iunie 18, 2013 la 9:04 am

  @Vasile
  Nu mă mai plictisi cu teoriile lui Keith Hitchins, un profesor de istorie American rusofil. Dacă Gabriel Liiceanu i-a publicat cărţile la Humanitas, asta nu validează teoriile lui impertinente şi lacunare. Îmi pare foarte rău (de fapt mă bucur mult) că ţara „mândră” şi „frumoasă” căreia îi faci tu propagandă ascunsă pe blogul AN a pierdut definitiv războiul epistemic. Nici nu avea vreun fel de şanse în faţa Romaniei rumânilor.

 47. 52 teostanc iunie 18, 2013 la 9:11 am

  Vasile,

  Am citit, cat m-a lasat scriitura dvs., scrisa mai mult decat neglijent, si am inteles ca nu-i dati sanse d-lui Nastase sa mai reintre in politica. Este posibil sa se intample acest lucru. Dar ar fi o mare pierdere.

  PS
  Daca dvs. va permiteti sa-mi schimbati apelativul in teostank ma gandesc sa va spun si eu Vasilica

 48. 53 blogideologic iunie 18, 2013 la 9:23 am

  E axiomă fanariotă că bietul rumân nu pricepe. @ Vasile spune, în august 28, 2011 la 7:33 am : „un domn fanariot , un Mavrocordat a abolit iobagia inaintea luminatilor europeni ungaro-austriaci” / Mavrocordaţii (Nicolae şi Constantin), la fel ca şi Alexandru Ipsilante, au fost nişte fanarioţi de o perfidie extremă (nu degeaba culturnicilor GDS de elită le place să fie comparaţi cu acei „înaintaşi” ai lor). Actul Mavrocordat ce impunea renunţarea la „rumânie” era menit să mascheze intenţia reală a fanarioţilor . Anume, ştergerea denumirii endogene „rumân” pentru autohtoni. Nu au reuşit. La noi, fenomenul acestui eşec fanariot era explicat cel mai bine în secolul XIX de Ioan Eliade Rădulescu (vezi „Biblicele” şi „Echilibrul între antiteze”), iar în secolul XX de către G. Călinescu (vezi „Scrinul negru”).

 49. 54 blogideologic iunie 18, 2013 la 10:38 am

  @ Vasile
  Limba Română în Biserica noastră post-slavonă şi post-boscorodeală, adică Limba Română de pe vremea domnitorilor Vasile Lupu şi Matei Basarab, purcedea dintr-un act de voinţă politică (la fel ca şi Pohta Viteazului).

 50. 55 blogideologic iunie 18, 2013 la 4:14 pm

  @Vasile
  Nu preşedintele Nicolae Ceauşescu a semnat hârtiile prin care România a cedat Ucrainei definitiv teritoriile Basarabiei de Sud şi Bucovinei de Nord. Ci preşedintele Emil Constantinescu. Pe care tu îl lauzi foarte mult.

 51. 56 Vasile, iunie 19, 2013 la 2:44 pm

  teos…

  Da dl. Nastase asa cum am aratat daca nu are CEDO, nu mai are nici o sansa, decit aceea a omului din spate, dar asta nu e „politica”!

  Eu nu stiu ce legatura are o idee realista logica cu neglijeta sau cu acea persoana care fara logica crede in reintoarcerea lui Lapusneanu!

  Si eu sincer as dori sa traiesc un asemenea eveniment, dar cind , cind dupa dumneata se va reabilita AN la 68 de ani ?
  Credeti ca s-a terminat zambacian , chiar credeti ca Ponta/Sarbu nu are nici un amestec in neintoarcerea lui Voda Lapusneanu?

  Eu va recomand sa cititi mai atent , ca doar nu sunteti Cris…dezbatem logic idei intamplari actuale nu aiureli.

  Blogi ,
  Draga domnule dumneata nu esti in stare sa scri decit aiureli?
  Daca Emil Constantinesc a semnat cu Kucima un tratat fiind amnezic uiti ca semnarea acestui tratat urmat de semnarea celuilant de catre Iliescu insemna un MUST EU privind aderarea Romaniei la UE!!!!!!!!!!!

  Acum daca tratatul nu a fost benefic intrebarea ar fi de ce acesta nu a fost denuntat in guvernarea AN, sau de aparentul anti-rus Traian?
  Domnule ar fi cazul sa tratezi schizofrenia nationalista a unui traseist cum e Tabara sau Vadim cu nitzica intelepciune!

  Dumneata crezi ca Ukraina+Rusia ar fi acceptat vreo data sa cedeze Romaniei vreo palma din teritoriile ocupate , dumneata crezi ca Ungaria si magherimea din Romania nu ar fi asteptat cu bucurie un asemenea prilej sa-si reinvie istoria?Prin semnarea de catre Constantinescu si Iliescu a tratatelor cu Ukraina ,granitele Romaniei au devenit inviolabile!

 52. 57 teostanc iunie 20, 2013 la 5:33 am

  Vasile,

  Din cate stiu dl Nastase are restrangerea unor drepturi constitutionale pe timp de 2 ani. Dupa aceea, teoretic, poate reveni. Sigur , o rezolutie CEDO favorabila ar fi cea mai buna si eu cred ca va veni, dar aceasta lucreaza cam incet si poate da un verdict tocmai cand petentul ajunge sa aiba nevoie de ajutor la traversarea strazii.

  Important este sa se foloseasca experienta, stiinta de carte si spiritul managerial a dlui Nastase.

  Faptul ca in postul de presedinte al CN al PSD, detinut de Nastase, nu a fost numit nimeni, spune multe despre intentia PSD de a-l recupera pentru politica.

  Mai in fata sau mai in spate sunt sigur ca dl Nastase va ramane in politica. Are toate datele necesare.

 53. 58 teostanc iunie 20, 2013 la 7:10 am

  PS
  corect..” ale dlui Nastase.”

 54. 59 Vasile, iunie 21, 2013 la 1:06 pm

  Teos…

  Cu mine nu-i nevoie dec corectie….e nervoie de cuget ,dumneaata vorbesti de niste drepturi restranse eu vorbesc de actul reabilitarii ,ceva mai mult decit redarea unor drepturi.
  Actul reabilitarii nu inseamna si curatirea la fata a personajului ci doar un retus.
  CEDO ar fi cu totul altceva , inseamna nu numai un act de dreptate acordat de o entitate,specializata europeana ci inseamna si un surplus de drepturi pe care le reclama cetateanul defavorizat , o posibilitate de regres importiva statului si a instrumentului din justitie care a gresit!
  Chiar si asa cine nu va voi il va considera vinovat pe Nastase de alte culpe si nu neaparat de cele care s-au perindat prin justitie!


 1. 1 Despre justitie si angajamentele luate in 2004 in negocierile cu UE | Stiri Bloggeri Din Romania Trackback pe iunie 15, 2013 la 5:39 pm
 2. 2 Perifericii… « Motanul Incaltat Trackback pe iunie 16, 2013 la 10:55 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: