De ce minte Traian Basescu?

Aseara, in emisiunea Prim Plan, la TVR, a avut loc urmatorul dialog:

„Livia Dilă: … Statutul minorităţilor trebuie adoptat în această legislatură?

Traian Băsescu: Bun. Eu l-aş adopta azi, dacă aş putea, pentru că ştiu ce este în statutul minorităţilor. Este o colecţie de drepturi pentru toate minorităţilor, nu numai pentru minoritatea maghiară, luată din toate legile. Nu-i nimic nou în acest… Ideea UDMR-ului a fost să pună totul într-o lege. Noi avem în Legea educaţiei drepturi pentru minorităţi, avem în legile judecătoreşti drepturi pentru minorităţi, avem în legile care ţin de cultură drepturi pentru minorităţi. Aceasta este o colecţie din toate legile, sunt strânse toate într-un singur cod, să spunem, într-o singură lege a minorităţilor.

Livia Dilă: Deci, nu credeţi că ar fi o problemă?

Traian Băsescu: Nu.

Livia Dilă: Ar putea fi adoptat cât de curând?

Traian Băsescu: Şi mâine. Eu nu ştiu de ce nu-l adoptă?

Livia Dilă: Dar…”Iata, acum, textele cuprinse in capitolul V al Proiectului de lege:

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România

Capitolul V. Autonomia culturală

Art. 56. Statul recunoaşte şi garantează autonomia culturală a minorităţilor naţionale.

Art. 57. (1) în sensul prezentei legi, autonomia culturală înseamnă capacitatea comunităţii unei minorităţi naţionale de a avea competenţe decizionale în problemele privind identitatea sa culturală, lingvistică şi religioasă, prin consilii alese de către membrii săi.

(2) Executarea deciziilor consiliilor astfel constituite este asigurată de structurile proprii sau, după caz, de autorităţile publice competente.

Art. 58. Autonomia culturală a minorităţilor naţionale se referă la următoarele categorii de competenţe:

a) elaborarea strategiilor şi priorităţilor privind învăţământul în limba maternă a comunităţilor naţionale;

b) organizarea, administrarea şi controlul educaţiei în limba maternă în
instituţiile de învăţământ particulare, sau participarea în parteneriat cu autorităţile
publice competente la realizarea acestor atribuţii, în cazul instituţiilor din
sistemul public de învăţământ;

c) organizarea, administrarea şi controlul, în condiţiile legii, a instituţiilor
culturale de drept privat în limba maternă, sau de cercetare şi dezvoltare a culturii
proprii, ori, după caz, participarea în parteneriat cu autorităţile publice
competente la realizarea acestor atribuţii, în cazul instituţiilor culturale de drept
public;

d) înfiinţarea şi administrarea unor mijloace de comunicare în masă proprii, ori participarea în parteneriat cu autorităţile publice competente la organizarea unor posturi, secţii, redacţii, ori emisiuni în cadrul societăţilor publice de radio şi televiziune;

e) participarea la elaborarea strategiilor şi priorităţilor de protejare şi punere în valoare a monumentelor istorice, respectiv a patrimoniului cultural mobil al minorităţii naţionale respective;

f) administrarea sau, după caz, participarea în parteneriat cu autorităţile publice competente, ori monitorizarea administrării fondurilor destinate finanţării activităţilor specifice din domeniul păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii culturale, lingvistice şi religioase a minorităţilor naţionale cu excepţia fondurilor prevăzute la art. 54;

g) numirea conducerii instituţiilor particulare de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale, precum şi a instituţiilor culturale de drept privat a minorităţii naţionale respective;

h) avizarea numirii conducerii instituţiilor de învăţământ de stat cu predare în limba minorităţilor naţionale, precum şi a instituţiilor publice de cultură a minorităţii naţionale respective, în condiţiile legii;

i) propunerea numirii conducerii instituţiilor de învăţământ de stat, în care funcţionează subunităţi cu predare în limba maternă;

j) propunerea numirii unor reprezentanţi ai minorităţii naţionale respective în cadrul Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul unor departamente cu atribuţii privind cultura minorităţilor naţionale şi învăţământul în limba maternă a minorităţilor naţionale;

k) înfiinţarea şi decernarea unor burse şi premii culturale şi ştiinţifice.

1) stabilirea unor taxe speciale pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, în condiţiile legii, în vederea asigurării funcţionării instituţiilor autonomiei culturale.

Art. 59. (1) în scopul exercitării competenţelor şi atribuţiilor prevăzute la art. 58, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot iniţia constituirea Consiliului National al Autonomiei Culturale.

(2) în cazul în care o minoritate naţională nu iniţiază constituirea unui Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale, organizaţiile reprezentative ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot exercita atribuţiile şi competenţele legate de autonomia culturală prevăzute la art. 58 lit. a), d), e), g), i), j) şi k) respectiv pot formula propuneri în exercitarea de către autorităţile publice a competenţelor prevăzute la art 58 lit b), c), f), şi h).

Art. 60. Atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 58 se exercită potrivit principiilor descentralizării şi subsidiarităţii competenţelor decizionale.

Art. 61. (1) Consiliile Naţionale ale Autonomiei Culturale constituite în conformitate cu prevederile prezentei legi sunt autorităţi administrative autonome, având personalitate juridică.

(2) Consiliile Naţionale ale Autonomiei Culturale se constituie, se organizează şi funcţionează potrivit prezentei legi şi Regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii, adoptate în conformitate cu prezenta lege în şedinţă plenară.

Art. 62. (1) Consiliile Naţionale ale Autonomiei Culturale se constituie prin alegeri interne care se desfăşoară prin votul secret, direct, egal şi liber exprimat al persoanelor aparţinând minorităţii naţionale a cărei Consiliu urmează să se constituie.

(2) Regulamentul privind alegerile interne se stabileşte prin hotărâre a guvernului, iniţiat de Autoritatea pentru Relaţii Interetnice, după consultarea organizaţiei reprezentative a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale a cărei Consiliu urmează să se constituie.

(3) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor interne, conform hotărârii de guvern adoptate potrivit alin. (2) se asigură de organizaţia reprezentativă a cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale respective.

(4) Alegerile interne sunt supravegheate, iar rezultatele alegerilor sunt confirmate de Autoritatea Electorală Permanentă.

(5) La alegerile interne pot candida membrii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale prevăzute la art. 39, alin. (1) lit. a.) şi b.).

Candidaturile se depun la Autoritatea Electorală Permanentă, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data stabilită prin hotărâre de guvern pentru alegerile interne.

(6) Cheltuielile legate de alegerile interne vor fi suportate din bugetul de stat.

Art. 63. Minoritatea naţională care intenţionează să organizeze alegeri interne în vederea constituirii Consiliului Naţional al Autonomiei Culturale, va depune, prin organizaţia sa reprezentativă, un memoriu Guvernului României, care va stabili, prin hotărâre a guvernului şi de comun acord cu organizaţia reprezentativă a minorităţii naţionale respective, data alegerilor, precum şi cheltuielile necesare desfăşurării acestora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 64. (1) Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale este format dintr-un număr de:

a) 7 membri, pentru minorităţile naţionale care au avut la recensământ sub 5000 de persoane declarate aparţinând acelei minorităţi;

b) 9 membri, pentru minorităţile naţionale care au avut la recensământ 5000 şi 15.000 de persoane declarate aparţinând acelei minorităţi;

c) 11 membri, pentru minorităţile naţionale care au avut la recensământ între 15.000 şi 30.000 de persoane declarate aparţinând acelei minorităţi;

d) 15 membri, pentru minorităţile naţionale care au avut la recensământ între 30.000 şi 100.000 de persoane declarate aparţinând acelei minorităţi;

e) 25 de membri, pentru minorităţile naţionale care au avut la recensământ între 100.000 şi 500.000 de persoane declarate aparţinând acelei minorităţi;

f) 45 de membri, pentru minorităţile naţionale care au avut la recensământ între 500.000 şi 1.000.000 de persoane declarate aparţinând acelei minorităţi;

g) 91 de membri, pentru minorităţile naţionale care au avut la recensământ peste 1.000.000 de persoane declarate aparţinând acelei minorităţi.

(2) Durata mandatului membrilor aleşi în Consiliu este de 4 ani.

Art. 65. (1) Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare şi în comisii de specialitate.

Consiliul se întruneşte în sesiuni plenare în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

a) În cadrul Consiliilor Naţionale ale Autonomiei Culturale se vor organiza, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele comisii de specialitate:

b) Comisia pentru învăţământ şi strategii educaţionale;

c) Comisia pentru cultură şi patrimoniu;

d) Comisia pentru mijloace de comunicare în masă.

(4) Alte comisii se pot constitui conform regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.

(5) Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale al unei comunităţi este condus de un preşedinte, ajutat, conform regulamentului propriu, de vicepreşedinţi şi secretari.

Art. 66. (1) Deciziile în cadrul Consiliilor Naţionale ale Autonomiei Culturale şi comisiilor de specialitate se adoptă, de regulă, prin majoritatea reprezentanţilor prezenţi, cu excepţia deciziilor legate de:

a) adoptarea strategiilor de învăţământ;

b) adoptarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;

c) alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarilor.

(2) în cazul deciziilor prevăzute la alin (1) lit. a)-c) este necesar votul majorităţii reprezentanţilor Consiliului Naţional al Autonomiei Culturale.

Art. 67. Deciziile adoptate în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 68. (1) După confirmarea oficială a rezultatelor alegerilor interne de către Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale este convocată în prima sa şedinţă în termen de 30 de zile de Autoritatea pentru Relaţii Interetnice, îşi alege conducerea şi îşi elaborează propriul Regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului Naţional al Autonomiei Culturale şi se comunică Autorităţii pentru Relaţii Interetnice.

(3) Consiliile Naţionale ale Autonomiei Culturale pot desemna reprezentanţi teritoriale în vederea colaborării cu autorităâile locale.

Art. 69. (1) Pe lângă Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale va funcţiona un Secretariat Permanent, cu atribuţii administrative şi de gestionare curentă, ale cărui cheltuieli de organizare, funcţionare şi salarizare vor fi acoperite de la bugetul de stat.

(2) Organigrama Secretariatului Permanent, se aprobă prin hotărâre a guvernului iniţiat de către Autoritatea pentru Relaţii Interetnice, la propunerea Consiliului.

Art.70. Consiliile Naţionale ale Autonomiei Culturale au obligaţia de a prezenta Parlamentului, anual, un raport privind activitatea proprie.

Art. 71. (1) Parlamentul, Guvernul sau autorităţile administraţiei publice locale alese pot adopta, la propunerea Consiliului Naţional al Autonomiei Culturale, acte normative prin care se vor delega competenţe proprii legate de exercitarea drepturilor la păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice a minorităţii naţionale, către Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale.

(2) în unităţile administrativ-teritoriale, unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 1% şi în consiliul local nu are nici un reprezentant, Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale poate propune consiliului local dezbaterea unor probleme legate de drepturile prevăzute în prezenta lege, iar în procesul adoptării unor decizii în acest domeniu, Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale va fi consultat în mod obligatoriu.

Art. 72. Conflictele juridice între Consiliul Naţional al Autonomiei Culturale şi autorităţile statului vor fi soluţionate pe calea contenciosului administrativ, în condiţiile legii.

Art. 73. (1) în sensul prezentei legi, în vederea exercitării atribuţiilor autonomiei culturale, statul va considera reprezentativă aceea organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care a participat şi a obţinut mandate în alegeri parlamentare.

(2) Dacă nici o organizaţie a minorităţii respective nu a obţinut un mandat, se va considera reprezentativă acea organizaţie care a obţinut cele mai multe voturi.

Intregul Proiect de lege privind statutul minoritatilor nationale poate fi citi aici.

Este evident ca proiectul de lege nu este doar o colectie de prevederi din alte legi, continand dispozitii referitoare la minoritati. Prin capitolul V, se creaza un STAT PARALEL, in unele zone ale tarii. Va rog sa cititi cu atentie acest capitol. Prevederile sale nu se regasesc in nicio alta lege. Poate fi adoptat acest Statut, cuprinzand astfel de dispozitii, „chiar si astazi”? Evident ca nu.
Si atunci, de ce minte Basescu?

112 Responses to “De ce minte Traian Basescu?”


 1. 1 Cornelia mai 20, 2011 la 11:03 am

  …articolul 73 pune capac! parca-i scris de-aceeasi mana care face caiete de sarcini pentru licitatii: bla-bla-bla, poate participa oricine, dar sa aiba doi negi pe nas! :))))

  …iar, la 71, e foarte interpretabila exprimarea …’Parlamentul, Guvernul sau autorităţile administraţiei publice locale alese pot…’ … parlamentul si guvernul cui? tot locale?

 2. 2 Socrate mai 20, 2011 la 11:26 am

  Basescu minte din disperare. Daca nu satisface cererile UDMR-ului, majoritatea aliantei toxice de la guvernare se prabuseste si, daca UDMR trece in opozitie, urmeaza, in ordine, suspendarea, demiterea, trimiterea in judecata si puscaria. Santajat de UDMR, Basescu este de fapt prizonierul UDMR-ului si joaca asa cum ii canta UDMR-ul, Aici se inscriu si propunerea de modificare a Constitutiei ( imposibila de fapt fara 2/3 in parlament ), si promovarea legii reorganizarii administrative pe regiuni ( lege propusa tot de UDMR ), ajunsa in Camera Deputatilor, si care are sanse sa treaca fara nici un fel de referendum. Citez din legea 3/2000, privind referendumul. Art.13. Alin.(3) prevede că „proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. “.
  Revenind la statutul minoritatilor propus de UDMR, evident ca NU TREBUIE ADOPTAT.
  Solutia? Demararea urgenta a actiunilor de suspendare si demitere a numitului TB, inclusiv prin strangere de semnaturi, care trebuie facuta inainte de alegerile locale.

 3. 3 dan popescu mai 20, 2011 la 11:29 am

  Si ce daca minte ???!!!!
  Problema nu este Traian Basescu, problema este societatea romaneasca in ansamblul ei.
  Nu este nici prima data cand minte si nici ultima data cand o va face,
  sau cand sustine si promoveaza legi antinationale.

  Nu au ripostat romanii atunci cand li s-au taiat salariile, cand a crescut TVA, cand au fost dati afara, de ce ar riposta cineva acum pe tema asta ???!!!

  Cand liderii de opinie intelectuali (Hurezeanu, Liiceanu, Plesu, Cartarescu, Patapievici) sunt adepti ai basismului bine renumerat si promoveaza bine cunoscuta propaganda(comunisti, moguli, psd ei hoti, pnl ii penali), cand liderii de opinie pentru cei cu studii medii si deloc(grupuri umoristice, OTV, Canal D, ProTV) la fel promoveaza aceiasi propaganda, va spun ca poate Basescu sa faca ce vrea el, nu exagerez, poate SA FACA CE VREA EL, si nimeni nu va face nimic.

  In alta ordine de idei, PONTA este un dezastru pentru PSD, Geoana (stiu ca nu il aveti la inima) dar a fost cu mult, mult peste tzatza de Ponta, si stiti bine ca a castigat pe drept alegerile preidentiale (la limita), dar iarasi Basescu a FACUT CE A VRUT EL.
  PSD-ul nu mai are lider pentru prezidentiale, e batut de PNL !!! Rusine !!!

  Va trebuie un lider puternic, sa coaguleze oameni in jurul sau, un revolutionar (la propriu), vremea diplomatiei nu isi are locul in epoca Basescu.

  Il aveti pe Corlateanu … dar nu il vad in piata universitatii, strigand JOS BASESCU !!!

 4. 4 Iluminatu mai 20, 2011 la 11:55 am

  AMENDAMENT LA „LEGEA BUNULUI SIMŢ”

  – Maestre George Coşbuc dă-ţi părerea cum ar trebui să-nveţe udmr, Limba Română.
  – În genunchi, rugându-l pe Cel de Sus să-i ierte !
  – Dar Istoria şi Geografia României ?
  – Pe pipăite…scormonind pământul lui Burebista.
  – Şi cu ce alfabet ?
  – Braille, desigur !

 5. 5 shagy mai 20, 2011 la 12:08 pm

  lumea nici macar nu are de unde sa stie ce contine acest statut…s-ar impune o dezbatere publica asa incat majoritatea sa ia macar cunostinta despre federalizarea Romaniei….Nu credeti?

 6. 6 Iluminatu mai 20, 2011 la 12:19 pm

  Digresiune

  În lumea asta percepută, veşnic vie, veşnic trează-
  Paradoxal- doar mintea niciodată nu şomează.
  La baza Universului stă numai El-gândirea pură,
  Şi nu “conceptul infinit ” , de nesfârşită anvengură.

  El –unic – e model neimitabil al iubirii sistematice,
  Greu de crezut, incompatibil cu modele matematice.
  Câmpul metaforic nu are limite şi nici nu limitează
  Cunoaşterea şi înţelesul minţii, care neâncetat visează.

  În dragote şi poezie-ndeosebi, desculţ se intră-n lumea
  Imaginarului etern, având măcar şperaclu : culmea !
  Ecranu-ntunacat, cât mai abil fortificat, al necunoaşterii
  Se luminează, folosind un decodor-miracol, al cunoaşterii.

  Nu e totuna poezia, subtil-perfid codificată, a matematicii
  Cu matematica gingaşei poezii, la umbra vie a semanticii
  ………………………………………………………………………………………….
  JON’! ţi-e capul container cu fecalele gândirii retrograde,
  Sterilizat metodic cu extractul volatil de foarte multe grade.

  Poporul te percepe drept excrement impertinet, inconştient,
  Zegras al unor foste diforme-uniforme – negre – de moment,
  Stând în genuchii moi, de ceară, să-ţi cadă-n ceafă ghilotina,
  Preocupat ş-aici, cu laşitatea-ţi : pe cine oare s-arunci vina ?

 7. 7 Harabula mai 20, 2011 la 12:21 pm

  @Adrian Nastase
  Daca e normal sa demascati manipularile lui Basescu, cred ca va grabiti sa criticati favorurile pe care le castiga UDMR.
  USD curteaza pe udemeristi.
  Nu se stie ce le vor da.
  Politica e rotunda. Orice este posibil. Intr-o buna zi, va putem vedea pledand pentru o lege asemanatoare.

 8. 8 Vasile, mai 20, 2011 la 12:50 pm

  Nu stiu care Dan Popescu o fi mai sus dar are dreptate si nu pe o idee anume ci la modul general(.Daca-i DIP . n’are dreptate!)
  Intrebare dumneata dl. Dan de ce nu-l substitui pe Corlateanu …sau pe acei misei de romani care…..?

  Pana sa ne manance ungurii pe noi sau noi pe ei ma gandeam cum ar fi , culmea sa apuc sa traiesc, ca la trecea in judetul Tulcea ,sa fie o bariera unde niste arnauti in port national si in grai albanez, schipeter sau armanesc ,conform hotaririlor locale sa ,iti elibereaza o adeverinta de trecere sau de pescuit in Delta , adeverinta care nu va fi validata conform legii locale a celeilalte comunitati lipoveneasti din zona imediat urmatoare!

  O problema va fi insa si pe Autostrada Constanta Bucuresti sau mai stiu eu in ce alta parte unde comunitati mai „populate” decit cea ungureasca ,cum ar fi Tandarei sau Slobozia, ar instala bariere culturale tziganesti , pentru controlul cultural in trafic!

  Ma intreb cum un intelectual de clasa ,rasat,autentic , cum ar fi……oricare din categoria celor descrisi de Aya, (dar aici il exclud pe Harabula)cum pot acesti rasati sa mai creda in Mos Craciun, in basme si povesti altele decit autenticul basm romanesc, Povestea lui Harap Alb, in care harap alb este bineinteles Traian Basescu!

 9. 9 George Ban mai 20, 2011 la 12:52 pm

  Pentru „consilierul” Harabula:
  Nu exista USD.

 10. 10 Vasile, mai 20, 2011 la 12:54 pm

  Harabula, USLeul urzeste sa-i scoata ,in nici un caz sa-i bage!(E o chestie mai grea pentru un politician,intelectual,director autentic)

 11. 12 Argusdre mai 20, 2011 la 1:11 pm

  Basinescu este un om profund bolnav(probabil consecinte ale adaparii din sticle), suferind de mai multe betesuguri.Amintesc despre melancolia sa atunci cand isi imagineaza diverse situatii triste (moare sau dispare „draga stolo”, crimele fascistilor oglindite la Muzeul Holocaustului, poezeau proprie c-a murit ma-sa, cand aceasta de fapt traia, faptul ca „Petre esti cel mai bun” i-a intors curul si i-a ignorat bunatate de laba-ntinsa).Relevez de asemenea ura si invidia ultra-exagerate cu care se razbuna pe toti cei care nu-i sunt favorabili si utili, incepand cu Petre Roman, Sassu, Plesu,Saftoii,Dinescu,… A.Nastase, Berceanu, Blaga,politistii grevisti care l-au chemat afara pe numele sau adevarat,etc si terminand cu propriul popor pentru faptul ca n-a fost de acord cu masurile sale idioate de a le taia pensiile, salariile, subventiile, etc.O alta situatie patologica este lacomia nemaipomenita, care pe de o parte il face sa urasca pe toti cei despre care crede ca ar fi mai bogati decat el, iar pe de alta parte nu-l lasa sa aiba liniste, fiind tot timpul cu ochii (inclusiv ala subred) dupa marfa de ciordit.Si-a alcatuit retele personale de adunat bistasrii(de aia tine atat de mult la o parte a PDL-isti precum Udrea, Falca, Blejnar,etc.), fiind in stare sa calce si pe propria tara (vezi cazul ALRO), numai pentru a se pricopsi nelimitat..In acelasi scop a utilizat in toate posturile cheie numai oameni santajabili.In sfarsit o alta stare patologica grava a cetateanului care se crede Napoleon este mitomania”, dovedita clar prin faptul ca pana in prezent el n-a spus niciodata adevarul, fie despre lucruri importante fie despre maruntisuri…Sa raspund deci la intrebarea temei : FIINDCA ESTE BOLNAV DE MITOMANIE SI NIMIC MAI MULT.

 12. 13 ZOE, fii barbata ! mai 20, 2011 la 1:16 pm

  Mon cher-icilor, nu va alarmati, povestea cu UDMR este o manipulare ordinara! Din pacate, prevad ca vom avea parte de multe intoxicari de acum
  în colo . Înainte de a ne da cu presupusul si de a da verdicte, am face bine sa ne documentam, asta ca sa nu devenim ridicoli !

 13. 14 PLANO10 mai 20, 2011 la 1:23 pm

  @D-le Nastase
  Daca Victor Ponta este indisponibil de o saptamana, intreg PSD-ul este in vacanta?
  Agenda publica a presei o face tot Basescu. Sa ne mai miram de ce incep portocaliii sa creasca in sondaje?

 14. 15 teostanc mai 20, 2011 la 1:45 pm

  D-nul Basescu nu minte. Asa este dansul!

 15. 16 mumu mai 20, 2011 la 1:57 pm

  @ Harabula

  Da. „Politica e rotunda”, la fel ca şi damigeana cu distilat de sfeclă de zahăr. Este drept că la nevoie poate fi folosită şi sfecla furajeră. Important este să nu lipsească distilatul.

 16. 17 M.Voicu mai 20, 2011 la 2:10 pm

  Domnule Adrian Nãstase,
  Citaţi: ”Art. 73, din care alin.1+2 = ”se va considera reprezentativă (în vederea exercitării atribuţiilor autonomiei culturale) acea organizaţie care a obţinut cele mai multe voturi (în alegeri parlamentare)”
  • * * Constituţia dispune în Art.62 alin.2: ”organizaţiile cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numãrul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament…”, ŞI URMEAZÃ O EXCEPŢIE DE LA ”numãrul de voturi pentru a fi reprezentate în parlament” ! ! ! ; dece se prelungeşte aceastã excepţie (nefericitã !) şi pentru reprezentativitatea exercitării atribuţiilor autonomiei culturale ? ? ?
  • * * Trebuie respectatã şi dispoziţia constituţionalã din Art.3 alin.4: ”Pe teritoriul statului român nu pot fi strãmutate sau colonizate populaţii strãine” ! ! ! – sau e ca la bogãţiile de interes public ale subsolului – jefuite, deşi Constituţia le consacrã ”INALIENABILE” (Art.136 alin.3+4), pe care cine-a fãcut legile n-au ocrotit-o şi n-au garantat-o, încãlcându-şi jurãmântul (Art.70) – DEVENIND INCOMPATIBILI PENTRU MANDATUL LOR – care nu înseamnã doar sã sã le fie validatã alegerea, ca… membri, ci şi sã nu se risipeascã… ÎN ALTE ALEA ! ! !

 17. 18 Ghita Bizonu' mai 20, 2011 la 2:16 pm

  Hm …
  sunt cateva prevederi „interesante” care pot duce la un nou Kosovo.
  Sa sa mai vedem catesceva.
  Acu catova ani in timpu primului guvern Traiceanu ca cand la sinsterul Transporturilor erau pedelasti se lua masura frumoasa ca pe DN1 de la Sinaia la Bucale sa circule doar autoturismele. Nu si TIR urile (TIR inseamna marfa, afaceri, interese economice , inseamna piata . Poata nationala). La un moment dat au cazut cateva pietroaie pe Valea Oltului.. plus ceva dificulati pe drumul Cheia. Parctic Ardelul a fost deconectat de Muntenia …
  Aceaisi pedelasti vorbesc de coridorul IV. Doar vorbesc … iar autostrada Transilvania sta prin grija lor . Si unii dintre ardelenii cei amatori de Basesc si Boc tipa ca miticii nu doresc aceasta autostrada … si daoi dracului (pe mitici) ca ei au treaba cu Budapesta…
  Musiu primu plangacios al tarii vrea noua impartire teritoriala …. ca cica ca cum judetele au fost bagate ca sa faca necazuri minoritatilor nationale. in paralel UDMR are asa o idee cu regiunile de dezvolatare .. si reia impartirea Trasilvaniei dupa dictatu de la Viena.
  Nutzu Portuaru este nitel pra pre bune cu actulau premier al Ungariei care are si el niste idei …

  Cam mute coincidente ..
  Asa ca Base le zice conform angajamentelor sale. Alta explicatie nu se egzista!!!

 18. 19 Vasile, mai 20, 2011 la 2:18 pm

  George , Ba exista si probabil lui Harabula ia intrat in singe in perioada lui de mandat parlamentar…. atunci nu circula inca euroi!

 19. 20 nastase mai 20, 2011 la 3:26 pm

  Harabula,
  nu pentru capitolul V din lege. Am afirmat acest lucru si la o sedinta a BP de la Camera Deputatilor, de fata cu reprezentantii in Parlament ai UDMR.

 20. 22 Jr. mai 20, 2011 la 3:57 pm

  Am văzut secvenţa la televizor; Moderatorii au propus o temă care interesează atât minorităţile naţionale, cât şi populaţia majoritară. Trăian Băsescu rânjind diminua importanţa Legii minorităţilor, fără ca subalternii d-nei Culcer să-l tragă de mânecă. Că Băsescu minţea, nu era un secret pentru nimeni; nici pe mine măcar nu m-a putut păcăli, pentru că îl mai auzisem spunând lucruri trăsnite altădată; De câte ori a fost prins cu ocaua mică, a spus lapidar că „a fost o eroare politică”; dar nu a plătit nimeni până acum. Mă aştept ca toate minciunile şi erorile d-lui Băsescu să le fi contabilizat cineva, să fi strâns probe în arhivă, cu care să-l strângă justiţia de gât pe Băsescu, după…spectacol! Frica, este cea care îl va împinge pe scările tribunalelor; Priviţi expresia feţei lui încremenită într-un richtus care nu prevesteşte nimic bun. Judecata domniei sale este în eroare; Din eroare mă aştept să facă cine ştie ce gogomănie de pe urma căreia să sufere ţara sute de ani. Cu Legea minorităţilor nu e o minciună, pentru că nu ştie ce scrie acolo; n-a citit în viaţa lui un articol de ziar până la capăt, pentru că nu are răbdarea şi concentrarea necesare. Ia de „bună” tot ce-i spun consilierii. Ori Băsescu are consilier maghiar pe problemele minorităţilor; O fi ăla aşa de prost să-i spună lui Băsescu , ce urmăresc UNGURII să facă din România?! Fiinţa naţională se ofileşte cu fiecare zi care trece. Ţara urmează să fie împărţită în „Cnezate” şi „Voivodate”, România dispare de pe harta Europei şi Preşedintele Trăian Băsescu -dacă mai trăeşte până atunci- va spune că a fost o EROARE POLITICĂ! Ptiu, stuchil’ar mâţile!

 21. 23 blogideologic mai 20, 2011 la 4:26 pm

  Ce distorsiuni de limbaj au introdus libertarienii în novlanga ! “Consumatorul elibigibil” ? Pe care principiu economic libertarian se bazează ? Îmi pare mai curând postulat existenţial : Cine are bani, consumă ; cel care nu dispune de bani, nu este consumator eligibil.

 22. 24 florin m. mai 20, 2011 la 5:06 pm

  Blog Ideologic

  „Ce distorsiuni de limbaj au introdus libertarienii în novlanga ! “Consumatorul elibigibil” ?”

  In primul rand ca nu ai putea numi pe libertarianul care a creat aceasta sintagma nici daca de asta ar depinde viata ta. E doar o gaselnita a la Blog; de altfel cred ca acest termen a fost introdus de ANRE in perioada 2000-2004.
  Mie nu-mi place sa caracterizez, dar frecventa cu care incerci sa induci tot felul de inexactitati si minciuni drept realitate, ma fac sa cred ca ai o puternica inclinatie mitomana.

  In al doilea rand, uita-te ce inseamna azi „consumator eligibil” si cine poate fi. Nu i-am raspuns lui Carcotasu pe un alt topic, intrucat mi se pare ridicol ca orice de cate ori cineva prefera sa bata campii, altcineva sa incerce sa-l opreasca. Este foarte grav ca se intampla si in cazul unuia care are pretentii de abordare riguros-stiintifica a chestiunilor pe care le bordeaza, insa probabil ca tocmai asta este diferenta intre „a pretinde” si „a face”.

  Eu stiu ca Schopenhauer afirma că ”logica nu te învaţă să gândeşti, aşa cum fiziologia nu te învaţă să digeri”. Cu toate astea, iti sugerez sa-ti analizez postulatul dpdv al logicii, domnule profesor. Nu ca o formulare logica l-ar face adevarat, dar macar i-ar da un pic de tinuta.

 23. 25 florin m. mai 20, 2011 la 5:08 pm

  Blog Ideologic

  Erata: Este foarte grav ca se intampla si in cazul unuia care are pretentii de abordare riguros-stiintifica a chestiunilor pe care le trateaza…

 24. 26 blogideologic mai 20, 2011 la 5:25 pm

  „acolo unde rusul a pus piciorul” citesc într-un comentariu la http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/cum-au-cumparat-rusii-boierimea-basarabiei-225851.html . Un lucru esenţial uităm. Faptul că rusul a pus piciorul asupra noastră numai printr-un lobby occidental pro-Rusia, organizat eficient de prea-ilustrissimul Voltaire. Care primea bani pentru această operaţiune de la ţarina Caterina cea Mare. Deja într-o carte de la 1730, Voltaire scria : „Teritoriul vechii Dacii este acum locuit de greci” (sic!). Triada iluministă Montesquieu-Voltaire- Gibbon a dovedit în modul cel mai hotărât o ideologie anti-Romania. Ei au inventat canularul Bizanţului, în locul adevărului istoric de Romania. Tratatul de la Kuciuk Kainargi din anul 1774 a suspendat Capitulaţiunea de la 1740 care stabilea ca fiind legitimă frontiera răsăriteană a principatului moldovenesc pe rîul Bug. Repet, pe vremea bunului domnitor Grigore Ghica al II-lea (un fals fanariot), frontiera recunoscută internaţional a Moldovei era pe Bugul pontic. Capitulaţiunea de la 1740 era semnată şi de Franţa. Cancelar era atunci cardinalul de Fleury, un mare orientalist, cu interese faţă de Romania Orientală. Corpul diplomatic francez, de extraordinară competenţă, avea toate datele justificative. De asemenea să nu uităm că un reprezentant strălucit al acestui corp ambasadorial francez, vorbesc despre contele Louis-Gabriel du Buat-Nançay, este cel care a descoperit cronica despre Bolohoveni scrisă la anul 830 de către un călugăr benedictin aflat la mănăstirea Reichenau.

 25. 27 Theodora mai 20, 2011 la 6:09 pm

  De ce minte Basescu Traian?
  1. Pentru ca i se permite sa minta
  2. Pentru ca este obisnuit sa minta si ii place sa minta
  3. Pentru ca desi a mintit a fost crezut de un numar neinteles de mare de romani.
  4. Pentru ca daca ar spune adevarul ar fi terminat ca om politic IMEDIAT SI DEFINITIV

 26. 28 blogideologic mai 20, 2011 la 6:09 pm

  @ florin m.
  Eu am afirmat :”Îmi pare mai curând postulat existenţial : Cine are bani, consumă ; cel care nu dispune de bani, nu este consumator eligibil.” De ce trebuie să mă jigneşti pentru afirmaţie ? Învaţă să construieşti un discurs românesc, al bunei cuviinţe tradiţionale.

 27. 30 Alin mai 20, 2011 la 6:29 pm

  Domnule Adrian Nastase, va rog luati atitudine vizavi de uciderea cailor din Delta! Va rog din suflet!!!

 28. 31 Doru Coarna mai 20, 2011 la 7:08 pm

  Mai oameni buni, in capul lui e o varza sinistra in tot ceea ce se face el ca face si desface, va pierdeti vremea si energia analizandu-i elucubratiile, ii pasa doar de pielea lui si si-o apara cu orice pret, inclusiv distrugand tara asta care-l rabda mai ceva decat pe Cristos insusi si nu se mai satura sa tot indure…

  Credeti ca romanii se vor trezi cand vor ramane cu o jumatate din tara? Nu, nici macar atunci, mereu se vor gasi muhaiele de la intelectuali de pripas pana la oficine media si moguli, care sa laude simplitatea ideii…

  Initiativa reformei teritoriale ascunde doar balamucul implicit la umbra caruia spera ei ca vor fi exonerati de toate furtisagurile si datoriile facute, de toata politica antiromaneasca deghizata in lupta cu criza…

  Apoi, cand sandramaua se va duce naibii, veti si vom avea toti surpriza sa aflam ca niciunul n-a fost pedelist, parca n-ar fi existat, toti se vor dezice, toti vor plati noi inregimentari politice, si toti ii vor accepta caci securistii trebuie recuperati, orice s-ar intampla si oricat ar costa. Si orice ar insemna.

  Ceea ce se intampla in prezent se numeste „desfiintarea Romaniei”, proces in etape, nu mai credeti alte aiureli ca sa pareti si mai fraieri decat va vor si va considera ei…

  Ce parere aveti, „lucizii” astia vor recupera vreodata Petromul? La fel va fi si cu Ardealul, si cu Rosia M., si cu toate celelalte, le vand pe bucatzele, in diferite mandate si sub alte lozinci si ratiuni, dar le vand temeinic. Au vandut platforma continentala marina inainte de a o avea, toti la unison, o epopee desfasurata coerent pe 18 ani… Se spune ca nici navele fostei flote n-au acte de vanzare-cumparare clare, ci de inchiriere, de navlosire pe durata determinata, de poprire, etc. Si tot asa cu toate, fara arhive, fara documente, cu ambiguitati si fara drept de apel sau recurs, de renegociere.

  Astia iau munca unui popor si avutia unei tari si o vand in beneficiu personal, iar imbecilii ranjesc la fotbal si manele si bat matanii, prefera sa-si usuce ochii urmarind telenovele, un fel de desene animate pt adulti, iar in loc sa-si cultive pamantul in timpul asta prefera sa manance rahaturi chimizate special pt ei si aduse prompt din alte tari.
  Numai cu acestea vor ramane…care dintre ei o mai ramane… dar stiti cum e, nu apreciezi ceva pana nu-l pierzi…

 29. 32 blogideologic mai 20, 2011 la 7:13 pm

  Scădere dramatică a persoanelor cu „gândire matură” în USA. Predicţie: Peste 50 de ani, nu va mai exista măcar o singură persoană cu gândire de „agent raţional” în America ? Sursa http://www.theonion.com/articles/nation-down-to-last-hundred-grownups,20491/

 30. 33 blogideologic mai 20, 2011 la 7:29 pm

  Dan Culcer : “Povestea Ultimilor Români din Harghita. De ce nu se aplică românilor minoritari din județele Covasna și Harghita statutul privilegiat acordat altor minoritari? Doar fiindcă în alte părți românii sunt majoritari? E o întrebare adresată intelectualilor maghiari democrați din România. Nu lui Csibi Barna, desigur. Am extras două episoade dintr-un documentar de Claudiu Grozea.” http://asymetria-anticariat.blogspot.com/2011/05/povestea-ultimilor-romani-din-harghita.html

 31. 34 Harabula mai 20, 2011 la 7:33 pm

  Nici unul dintre mebrii USL nu poate raspunde la vreuna dintre urmatoarele intrebari:
  -Se va mentine cota unica de impozitare, sau nu?
  -Se va mentine numarul actual de salariati in administratie, sau nu?
  -Ce metoda se va folosi pentru concentrarea terenurilor? Impozite marite, cooperativizare?
  -Se va mentine actuala organizare administrativa?
  -Va respecta acordul cu FMI?
  – Cum intelege sa inlocuiasca actualii manageri numiti pe criterii politice? Daca unii dintre ei s-au dovedit capabili, vor fi mentinuti?
  -Vor reveni la pensii speciale?
  -Se vor lua masuri speciale pentru a asigura independenta Justitiei, sau trebuie sa-i credem pe cuvant ca nu se vor amesteca?
  -Actualele contracte ale statului cu firme pedeliste se vor mentine? Se vor inlocui cu firme pesediste si liberale?
  -Vor opri verificarea acordarii diferitelor tipuri de ajutoare sociale si pensii de boala? Considera verificarile pedeliste satisfacatoare?
  – Va liberaliza sau nu piata energiei?
  -Va continua sau nu constructia centralei de la Cernavoda?
  -Cum inteleg sa rentabilizeze sau sa desfinteze sau sa privatizeze mineritul si transporturile CFR?

  Singurii care ar putea raspunde acum la aceste intrebari sunt Ponta si Antonescu daca ar avea cumva vreo parere.

 32. 35 sandu1960 mai 20, 2011 la 8:23 pm

  Sobolanii venetici
  Simt ca se scufunda vasul
  Si se cauta prin maneci
  Poate or sa gaseasca asul

  Trei sunt dusi la promenada
  Si sondajul ii ridica
  Ful de asi cu popi in coada
  A ramas doar cel de pica

  Asta face acuma jocul
  El e cel care pulseaza
  Sa-si atinga iarasi scopul
  Mana prostului forteaza

  Jocu-i sperante desarte
  Vrand cat mai putin sa-mparta
  Mizeaza totul pe-o carte
  Si-a esit doar quinta sparta

  La barbut ii as golanu
  Merge cu parandaratu
  Dupa care striga sanu
  Si tot el ridica potu

  Trage tare cat mai poti
  De ne va intra careul
  Ramii ca 15 din carti
  Si scoatem din tine eul

 33. 36 M.Voicu mai 20, 2011 la 9:35 pm

  @ Harabula, mai 20, 2011 la 7:33pm
  Eu nu mã am cu „partidili”, dar observ:
  -1) cota unica de impozitare e un fetiş introdus pentru cã evaziunea e mai mare la ”transnaţionale” (dacã OMV-PETROM a plãtit, ani la rând, impozit zero, adicã mai puţin decât mine, persoanã chimicã !)
  -2) Numãrul actual de salariaţi în administraţie nu reflectã scãderea economiei de stat, deci nu trebuie menţinut.
  -3) Concentrarea terenurilor?; vreţi sã ca statul sã determine proprietarii ce sã facã? Dacã circulaţia liberã a forţei de muncã n-o pot asigura decidenţii, îmi aduc aminte de Kogãlniceanu: ”chestiunea proprietãţii…”
  -4) Actuala organizare administrativã a devenit o frânã, sau actuala administraţie?
  -5) Acordul cu FMI s-a încheiat cã nu se ajungeau 1,5 miliarde; dece nu s-a luat numai atât ?
  -6) Managerii trebuie sã fie numai capabili; politicul a acţionat ca şi pânã în 1990. Pânã când ?
  -7) Pensii speciale la muncã specialã, nu la furãciuni speciale?
  -8) Independenţa Justiţiei trebuie sã şi-o asigure singurã; pe câţi intruderi i-a condamnat?
  -9) Actualele contracte au şi penalitãţi; autosesizarea nu e o opţionalã !
  -10) Verificarea acordãrii diferitelor tipuri de ajutoare sociale şi pensii de boalã, pe cine încurcã?
  -11) Va liberaliza sau nu piaţa energiei? Producţia a fost cãpuşatã în sectorul distribuţiei; despãrţindu-l, l-au luat cu totul !
  -12) Centrala de la Cernavodã, ca şi hidrocentralele le-a finanţat poporul român şi şampania o servesc reprezentanţii; ca ieri, ca astãzi, iar şi iar…
  -13) Ziceţi: ”Cum înţeleg (ei, USL) sã rentabilizeze sau sã desfinţeze sau sã privatizeze mineritul şi transporturile CFR?”. Marele Bratianu a naţionalizat Cãile Ferate, iar Ion Antonescu a naţionalizat Telefoanele; anticomunişti ! Cum am ajuns dependenţi de iluzii, tratând altfel boala ?

 34. 37 Victor V. mai 20, 2011 la 9:40 pm

  @ florin m.

  Tot nu te-ai obișnuit cu el? Când vede că nu-l bagă nimeni în seamă emite câte o aberație. Cum povestea cu Voltaire și Kuciuk-Kainargi nu mai păcălește pe nimeni, s-a gândit să încerce și ceva nou, cu „libertarieni”.

  @ blogi

  „Absurdul este realitatea ieșită din țâțâni” – un clasic harabulean

 35. 38 Draghi Puterity mai 20, 2011 la 10:21 pm

  @Harabula

  Ai primit sarcina de la stapan sa inventezi 13 intrebari dificile pentru USL? Nice try, dar nu prea ti-au iesit. La multe s-a raspuns deja, dar probabil nu ai fost atent. Sau nu conteaza, oricum erau intrebari retorice cu scopul de a crea false probleme in sperantza ca diversi talibani din PSD si PNL se vor lua de par pe motive ideologice.

  Altfel, nu vad legatura cu subiectul postarii. Eventul incepe postare cu „off topic” sau „soparla zilei” sa stie lumea la ce sa se astepte 🙂

 36. 39 George Frunza mai 20, 2011 la 10:49 pm

  @plano 10: Eu cred ca PSD functioneaza numai cu Victor Ponta si Adrian Nastase. Impreuna. Victor Ponta are nevoie, acum mai mult ca oricand, de sprijinul lui Adrian Nastase pentru a duce PSD-ul in directia buna

 37. 40 Iuliu Tezar mai 20, 2011 la 10:51 pm

  @plano 10: Eu cred ca PSD functioneaza numai cu Victor Ponta si Adrian Nastase. Impreuna. Victor Ponta are nevoie, acum mai mult ca oricand, de sprijinul lui Adrian Nastase pentru a duce PSD-ul in directia buna

 38. 41 Mihnea Georgescu mai 20, 2011 la 11:28 pm

  @ Harabula

  Ponta şi Antonescu sunt nişte marionete vocale, alţii trag sforile şi la PSD şi la PNL. Eu cred că va câştiga tot PDL-ul şi în 2012, deja sunt în creştere în utlima perioada. În politică 40 plus 20 nu fac 60, ci este posibil să facă tot 40… Pe partea externă, se ocupă tovarăşul Bakonsky… Lucurile sunt aşa cum au fost mereu, aşa cum trebuie să fie…

 39. 42 Mihnea Georgescu mai 20, 2011 la 11:37 pm

  În condiţiile de absenteism masiv care se preconizează, cred că scorurile PDL (cu tot cu voturile furate din străinătate, plus moldovenii care şi-ar vinde şi mama pentru cetăţenia UE) şi USL vor fi aproximativ egale: 35-35. Acul balanţei îl va constitui şi la anul partidul ethnic maghiar, care va înclina, fireşte, spre Băsescu, vechi colaborator… Pe de altă parte, şi în Europa predomină popularii. Eu nu aş miza pe socialişti în România, că vor ajunge la putere, în termen scurt… Poate în 2016…

 40. 43 Mihnea Georgescu mai 20, 2011 la 11:43 pm

  Oricum, chiar şi în condiţiile în care USL ar câştiga alegerile, fapt improbabil datorită faptului că voturile vor fi numărate de tovarăşii de nădejde gen Igaş de la Interne… este foarte probabil ca mezalianţa stânga-dreapta PSD-PNL-PC să se spargă ca un balon de săpun după alegeri… caz în care PSD ar fi obţinut chiar şi mai puţin dacât dacă ar fi candidat pe liste proprii. Singurele personalităţi-locomotivă, credibile şi de substanţă politică ale PSD erau Ion Iliescu şi Adrian Năstase. Dar, în condiţiile în care sunt lucraţi din interior de tot soiul de arivişti lipsiţi de scrupule şi de cultură, cred că şi PSD-ul va avea soarta PNŢ-CD-ului. Prevăd naşterea unui nou Partid de Stânga, credibil, după 2012…

 41. 44 Mihnea Georgescu mai 21, 2011 la 12:02 am

  De ce minte Traian Băsescu?

  Din aceleaşi motive pentru care minţim cu toţii – pentru a obţine avantaje.

  Orice om politic de succes este un mincinos. Ideal este ca minciunile sale să constituie catalizatori ai energiilor sociale, să aibă un rol constructiv, de Propagandă bună. Există şi minciuni distructive…

 42. 45 contele mai 21, 2011 la 12:22 am

  Are dreptate d-ul Năstase, „cititorii „d-lui sunt mai inteligenţi decât „scriitorii” altora…Oricum aş scrie, orice idei aş avea, oricât de neutru m-aş da,oricât m-aş fofila,” cititorii” blogului se prind imediat că ceva-i în neregulă cu mine.Mă „citesc” la marele fix. Au un al şaptelea simţ când e vorba să descopere corpii străini ce infectează blogul, ce strică simetria.
  Noroc că mai există şi scriitorii d-lui Năstase care în loc de poliţie politică produc idei.

  P.S. Mă poate lămuri cineva care-i treaba cu Caragiale ăsta? Numele îmi sună cunoscut…N-aş prea crede să fie politician, mai degrabă cred că-i vreun poştaş…dar cam ameţit, auzi, să piarză el scrisorile!

 43. 46 Aya mai 21, 2011 la 2:38 am

  @

  Adrian Nastase

  Acest tip de minciuna jenant de flagranta este echivalentul unei miscari dezordonate, ceea ce denota panica.
  Intrebarea mea este, nu de ce minte- dar de ce se teme atat de profund?

 44. 47 Aya mai 21, 2011 la 2:41 am

  @

  Adrian Nastase

  EXTREMA URGENTA: CAII SALBATICI DE LA LETEA!!!!!

  Citez mesajul lui Alin:

  „mai 20, 2011 la 6:29 pm
  Domnule Adrian Nastase, va rog luati atitudine vizavi de uciderea cailor din Delta! Va rog din suflet!!!”

  Caii din padurea Letea- singurii cai salbatici din toata Europa- trebuie salvati!
  Ma alatur mesajului!

 45. 48 Aya mai 21, 2011 la 2:55 am

  @

  Dan Popescu

  Nu trebuia sa-ti dau osteneala sa scrii un mesaj lung (ma refer la cel din mai 20, 2011 la 11:29 am) pentru a ajunge, pe ocolite, la o enormitate: sugestia ca PSD sa-l inlocuiasca pe Ponta- un lider ferm, cu structura de procuror (foarte potrivita in actuala perioada) cu Corlatean (un „buflei” speriat si de umbra lui)!

  Mai ai si alte idei, la fel de penibile?
  Daca da- si daca nu te poti abtine sa ni le „impratasesti”- formuleaza-le scurt si la obiect, nu te mai cazni sa faci risipa de cuvinte „pe dupa visin”.

 46. 49 Aya mai 21, 2011 la 3:06 am

  @

  Socrate

  Sunt de acord ca aceasta minciuna flagranta este dovada de disperare (cum am mai spus, este echivalentul unei miscari dezordonate).
  Suntem de acord asupra acestui lucru.

  Disperarea, insa, vine din teama.
  Analiza comportamentala releva ca motivul temerilor basesciene (in speta) este este mult, mult mai serios si mai profund decat destramarea actualei majoritati in urma iesirii UDMR de la guvernare (cu toate eventualele urmari mentionate de tine).

 47. 50 Aya mai 21, 2011 la 3:15 am

  @

  Doru Coarna

  Subscriu la afirmatiile tale, pertinente si micronic adevarate (citez):

  „Ceea ce se intampla in prezent se numeste “desfiintarea Romaniei”, proces in etape,
  (…)
  toate (…) le vand pe bucatzele, in diferite mandate si sub alte lozinci si ratiuni, dar le vand temeinic.
  Au vandut platforma continentala marina inainte de a o avea, toti la unison, o epopee desfasurata coerent pe 18 ani… Se spune ca nici navele fostei flote n-au acte de vanzare-cumparare clare, ci de inchiriere, de navlosire pe durata determinata, de poprire, etc. Si tot asa cu toate, fara arhive, fara documente, cu ambiguitati si fara drept de apel sau recurs, de renegociere.”

  ASA ESTE!

 48. 51 Aya mai 21, 2011 la 3:31 am

  @

  Harabula

  Te pot lamuri legat de cateva intrebari.

  Citez:
  „-Se va mentine numarul actual de salariati in administratie, sau nu?”
  Raspuns:
  Problema se leaga de bugetari, nu doar de administratie.
  Nu vor mai fi facute alte disponibilizari- se vor debloca posturile.

  Citez:
  ” -Se va mentine actuala organizare administrativa?”
  Raspuns:
  Da.

  Citez:
  „-Va respecta acordul cu FMI?”
  Raspuns:
  Reducerea deficitului se va face prin masuri de relansare economica (incluzand relaxarea fiscala)- nicidecum prin aberantele angajamente prevazute in Scrisoarea de intentie a criminalului guvern Boc (inchideri de intreprinderi, disponibilizari, etc).

  Citez:
  „-Vor reveni la pensii speciale?”
  Raspuns:
  Asa-numite pensii speciale sunt un drept castigat. Multe dintre ele sunt ocupationale- cu respectarea prevederilor UE.
  Raspuns, pe ansamblu: da.

  Citez:
  „-Se vor lua masuri speciale pentru a asigura independenta Justitiei”
  Raspuns:
  Da. Adrian Nastase le-a mentionat (nu aici).

  Citez:
  „-Vor opri verificarea acordarii diferitelor tipuri de ajutoare sociale si pensii de boala? Considera verificarile pedeliste satisfacatoare?”
  Raspuns:
  Va fi mentinut vechiul sistem de ajutoare si pensii de boala (ceea ce face guvernul Boc este genocid!).

  Citez:
  „-Va continua sau nu constructia centralei de la Cernavoda?”
  Raspuns:
  Da, din cate stiu.

  Citez:
  „-Cum inteleg sa rentabilizeze sau sa desfinteze sau sa privatizeze mineritul si transporturile CFR?
  Easpuns:
  Solutia este rentabilizarea.

 49. 52 blogideologic mai 21, 2011 la 6:13 am

  @ Harabula spune: „Ce metoda se va folosi pentru concentrarea terenurilor?Impozite marite, cooperativizare?”
  De ce ar trebui făcută „concentrarea terenurilor”? Pentru a-l despărţi pe rumân de pămânul său ? Deci tu propui biruri mari pe proprietăţile rurale mici. Perfid şi rău poţi să fii ! Tendinţa în lume privind gestionarea şi impozitarea proprietăţilor rurale mici este alta.

 50. 53 blogideologic mai 21, 2011 la 6:22 am

  @ Harabula
  De ce te simţi tu în mod natural îndreptăţit („drept divin” ?) să gestionezi toate treburile din România?

 51. 54 Doru Coarna mai 21, 2011 la 7:21 am

  @ Harabula,

  exista raspunsuri ferme la toate dilemele tale, vor fi prezentate curand. Daca sunt viabile sau nu, e alta poveste. Cam da. Totusi, haloimisul fiind unul extrem, astea-s paleative: trebuie resetata in mod serios si pragmatic intreaga economie, cata mai e la dispozitia statului, dar cere timp, vointa politica si efort, iar parandaraturile devin dificile… deci nu sunt sanse de insanatosire, ci de tratament viager…

 52. 55 Vasile, mai 21, 2011 la 8:10 am

  Harabula, harabuleaza,

  Eu l-am auzit pe Crin Antonescu afirmand despre cotra unica ca este un „must”!

  Ce se intampla insa, inteligent, bine esalonat strategic, Antonescu loveste , fie prin plus publicitar politic fie prin intentie , lui Harabula & Co. le-a fugit pamantul de sub picioare dupa ultima iesire pe sticla a lui Crin Antonescu.
  Deci pina luni mare vanzoleala in rindul PDLeului si aliatilor’ acestia, serviciile au
  activat peretii doar asa ascultandu-i sa-l linisteasca pe Traian ca va rezista pina la sfarsitul mandatului..
  Bravo Antonescu, indiferent daca joci la doua capete sau blufezi !!

 53. 56 teostanc mai 21, 2011 la 8:34 am

  Ref: Harabula spune:
  mai 20, 2011 la 7:33 pm

  Trebuie sa spun ca intrebarile sunt corecte si pertinente.

  Inteleg ca USL va prezenta un program pe 27 mai a.c.

  @blogideo…,
  Concentrarea pamanturilor agricole este motivata puternic de necesitatea cresterii productivitatii in agricultura, ca sa depasim stadiul de agricultura de subzitenta, iar conceptul est validat de tarile de unde importam, in draci, alimente.

 54. 57 blogideologic mai 21, 2011 la 8:52 am

  @ teostanc
  Vezi productivitatea agricolă enormă în „le potager du Roi”, care măsura numai „quelques arpents”. Acolo au fost justificate practic principiile economiei fiziocrate. Înainte de Quesnay, a fost Quintinie.

 55. 58 Dragos mai 21, 2011 la 9:18 am

  Aya: „Asa-numite pensii speciale sunt un drept castigat”

  Monica Macovei: „Nu exista principiul dreptului castigat”

  Eu pe cine sa cred ?

 56. 59 Ghita Bizonu' mai 21, 2011 la 9:22 am

  Aya

  Degeaba te sucari tu pe Doru Coarna ca nu vede in roz chilotiu viitorul USL , daca crezi ca teleptualu Harabula are doar “nelamuriri” si “scapari” …
  El de fapt continua sa sustina ca cei care voteaza cu PSD sunt niste cersetori cu mana intinsa, niste asistati care saliveaza ca catelusu in fata macelariei (el fiind dulaul din macelarie). El “demonstreaza” prin astea ca USL este doar o gasca oportunista ( Se vor inlocui cu firme pesediste si liberale ) ce doreste sa spolieze bugetul de stat cu ajutorul bampirilor bugetivori ( va mentine numarul actual de salariati in administratie) si care mai are ca scopo de a scapa pe nastase de termopane ( masuri speciale pentru a asigura independenta Justitiei, sau trebuie sa-i credem pe cuvant ca nu se vor amesteca?)
  *Fiindca vezi tu publicu este victima prestigitatiei – daca eu te acuz pe tine ca ai furat samd inseamna ca eu sunt cinstit …
  As mai observa ca baga si fitilu – astia va vor lua pamantu ( va folosi pentru concentrarea terenurilor? Impozite marite, cooperativizare? caci USL = stamga=comunism si comunism= coopertivizare = bataie . Asta nu insemana ca nu ar fi trebuit concentrat pamantul )
  Mai baga si fitilu cu energia (adica furati voi sau ai vostri !) si fitilu ecologic (Cernavoda).
  Per total pedaleaza in mod populist pe teme false de “dreapta” – abuzuruile cu ajutoarele , excesul de salariati din adtie (care sunt prost privite si de marea masa a alegatorilor , fie votaci PSD fie PNL) definind USL ca pradatorul care ia de la gura poporului muncitor ca sa dea puturosilor, asistatilor si pensionarilor securitatiii bagand si ideea ca altfekl nu se poate. Adica degeaba veti vota voi prostilor cu USL ca nu vor face decat sa se ingrase saracindu-va pe voi (vezi *) deci stati acasa si nu votati sau votati PDL …
  Ca deh de ce m-as duce sa votez daca nu imi “da” macar o galeata sau o tuica?! Ideea ca as avea nevoie de o adminsitratie capabila (adica poa si sa fure daca are grija sa aiba de unde! Ca stia fura fara sa aibe de unde !!!) nu o pune…
  Uite d’Aya USL risca sa se ofileasca si viitorul ei sa arate cam cacaniu ….fiindca a nega adevarul neplacut in numele solidaritatii “teleptuale” inseamna a accepta Basesc.
  Insa da .. Antonescu si mai ales Ponta mai au mult de lucrat la mesajul transmis . Ca mai ales Ponta si PSD aduc a pica para malaiata ….

 57. 60 blogideologic mai 21, 2011 la 9:51 am

  Continuarea discuţiei de pe firul Havel : „Teoria unificată a planetei de la Darwin la Havel” http://dotearth.blogs.nytimes.com/2008/11/02/one-planet-living-darwin-to-havel/ . Vezi de asemenea şi o Introducere în Deliberatoriul de la MIT http://www.youtube.com/watch?v=k2w2WBCn7ug

 58. 61 eugen mai 21, 2011 la 10:06 am

  Consiliul National al Autonomiei este o denumire demna de Big Brother.
  S-au temut sa-i zica Consiliul Autonomiei Culturale si or fi zis ca @National il face de-a dreptul patriotic. Infigerea etichetei national intr-o balgea nu o face frumos mirositoare. Sa le zica ce sunt Consiliul Cultural Tiganesc sau Maghiar.

  Faimosul Consiliul al Autonomiei are drepturi absurde numeste conducerea unitatilor de invatamint de drept privat adica publicul se amesteca in privat si doar „propune” la invatamintul public. Interesant propunere unica banuiesc. Si primesc „dreptul” de a organiza televiziuni si institutii culturale private. Oricine are dreptul asta.

  Ideea cu numarul de membrii proportional cu poulatia este absurda. Parca nu decid tot 3-5 oamnei totul.

 59. 62 blogideologic mai 21, 2011 la 10:25 am

  O discuţie pe tema „Tehnologia şi instinctele noastre profunde”, –cele pe care Hobbes a focalizat în „Leviatanul”–, cu link pus la http://dotearth.blogs.nytimes.com/2008/11/02/one-planet-living-darwin-to-havel/ , pare a fi prohibită de la o participare colaborativă http://www.military.com/video/error-404

 60. 63 blogideologic mai 21, 2011 la 10:33 am

  O introducere în Boombustologie http://www.boombustology.com/

 61. 64 blogideologic mai 21, 2011 la 11:02 am

  „Propunere : Cred ca ar fi normal ca extraterestrii din scrierile sumeriene sa aiba dreptul de a vota prin corespondenta in 2012. Il rog pe domnul ministru Baconschi sa faca demersurile necesare.” http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/dezbateri/extraterestrul-iisus-si-apocalipsa-spatiala-225968.html#com564595

 62. 65 Sibilla mai 21, 2011 la 11:26 am

  ” Toate aceste nedumeriri îşi primesc răspuns dacă luăm în calcul situaţia disperată în care se află Traian Băsescu.

  Încleştarea de dinţi prin care acesta îi anunţa pe cei din sală că vor trebui să se dea afară unii pe alţii spune totul despre această stare. Locatarul Cotrocenilor simte funia cum se apropie de par. El nu mai este interesat acum decât de o singură criză: aceea a nesiguranţei faţă de propriul viitor, în cazul în care nu va reuşi fraudarea, penală sau morală, a alegerilor din 2012.

  Cheia alegerilor se află la Ministerul de Interne. Celelalte instituţii vor lucra în van dacă la Interne nu se va închide cercul.

  Este acel minister fără de care, cum spunea un vicepreşedinte PDL, Băsescu n-ar fi câştigat preşedinţia.

  Este locul unde, în dimineaţa zilei de 7 decembrie 2009, după noaptea de pomină în care Băsescu a ajuns preşedinte (deşi a pierdut alegerile pe teritoriul României), tripleta Blaga, Videanu şi Berceanu a avut o întâlnire misterioasă. Berceanu spunea şăgalnic că s-au întâlnit la o ciorbiţă de văcuţă; gurile rele spun că s-au întâlnit ca să şteargă urmele nopţii electorale precedente.

  Pentru a-şi asigura spatele în 2012, Traian Băsescu încearcă soluţia finală: să pună în aplicare, la scara tuturor instituţiilor statului, tezele fascistoide despre „sângele proaspăt“ şi „de ce vă e frică nu scăpaţi“. Bagă sânge proaspăt la comanda din vămi şi poliţie pentru a-şi asigura fidelitatea unor garnituri acoperite, noi şi recunoscătoare. Şi bagă frica în toţi, ca să-i poată domina cu organele care-l delectează cel mai mult, „ochiul şi timpanul“. ” – Octavian Ştireanu
  departamente psd.ro

 63. 66 Dodi mai 21, 2011 la 1:34 pm

  hait si mata,sa stea la ciolan daia minte,mata esti da vina ca n-ai stiut cum sa stai drept cind aveai haturili in mina.

 64. 67 teostanc mai 21, 2011 la 2:15 pm

  @Blogideo,

  Nu va contrazic deloc, nu am cu ce.

  Dupa raspunsul dvs. am trecut si eu , pe internet, peste conceptele despre care vorbiti si acestea pun, tocmai, accentul pe activitatile productive.

  Inteleg ca achiesati la conceptul de concentrare a pamantului agricicol.

 65. 68 teostanc mai 21, 2011 la 2:23 pm

  @Vasile,

  Nu inteleg de ce spui despre Harabula, in aceasta dezbatere, ca blufeaza. Sunt intrebari firesti ale unui om care nu vrea doar sa critice sau sa-si exprime adeziunea. Si nici nu vad o conotatie sau o rea intentie a spuselor lui. Daca are dreptate, are si gata.

  Am vazut ca Aya a scos raspunsuri din Joben ca Iosefini.

 66. 70 exasperat mai 21, 2011 la 4:30 pm

  E ca o a doua natura a sa. Sau prima?

 67. 71 Ghita Bizonu' mai 21, 2011 la 5:46 pm

  Dragos

  pe Ana Pauker. Ca nici ea nu agrea drepturile castigate ….

 68. 72 Mihnea Georgescu mai 21, 2011 la 6:51 pm

  GB

  Tovarăşa Hannah a fost o neînţeleasă…

 69. 73 Victor V. mai 21, 2011 la 6:51 pm

  @ teostanc

  Mie mi-au plăcut mai mult întrebările. Cred că Harabula are dreptate – răspunsurile ar trebui să le dea Victor Ponta și Crin Antonescu. Sau măcar domnul Năstase.

  Mi s-a părut amuzant că unii comentatori le-au considerat tendențioase. Modă lansată de Ion Iliescu. Cred că aici au greșit întotdeauna liderii FDSN-PDSR-PSD, dând (nejustificat) impresia de nesinceritate. Și tot aici a câștigat puncte Traian Băsescu, abordând frontal subiectele ce i-au fost puse în față, chiar dacă uneori a dat cu bâta în baltă.

 70. 74 exasperat mai 21, 2011 la 7:52 pm

  N-am urmărit intervenţia televizată a preşedintelui Republicii de la TVR, joi. Dau însă azi peste o declaraţie de mare sinceritate:

  Traian Băsescu: Obiectivul meu nu mai este legat de procentele PDL-ului în 2012, obiectivul meu este ieşirea României din criză şi trecerea pe creştere economică solidă.

  Păi de ce nu spui aşa, domnule dragă? Pentru că noi credeam în continuare ca bezmeticii că dumneata ai încă drept obiectiv procentele PD-L în 2012. Când, de fapt, erai nevinovat. Ăsta a fost obiectivul dumitale doar până joi. De-acum încolo, să se descurce.

  Mulţumim că ne-aţi luminat! Românii care nu votează PD-L îţi sunt recunoscători!

  http://exasperat.wordpress.com/

 71. 75 M.Voicu mai 21, 2011 la 9:15 pm

  @Victor V., mai 21, 2011 la 6:51pm spune: ”a câştigat puncte Traian Băsescu, abordând frontal subiectele ce i-au fost puse în faţă, chiar dacă uneori a dat cu bâta în baltă.”
  * * * Aţi fost cam aspru; în afarã de evidenţã, un exemplu terestru(apos) : redau dintr-o ”facturã de apã” dintr-un oraş de munte, datatã 30.04.2011, în valoare totalã de 52,27 lei, pentru
  -apã 3,0 mc 9,00 lei
  -canalizare 2,4 mc 2,90 lei
  – apã meteo 25,0 mc 30,25 lei
  La toate s-a adaugat TVA: şi la apã, ŞI la canalizare, ŞI LA APA METEO !
  Notã: apa meteo nu intrã în canalizarea din zonã, cãci nu sunt guri de colectare a ei, ci curge pe rigolã – care e proprietatea primãriei, nu a companiei cãreia i s-a externalizat apa, dar îşi internalizeazã singurã beneficiul infrastructurii publice ! Doar comunismul putea colecta totul (cât era atunci factura de apã?), şi a fost condamnat, dar nãravul ?

 72. 76 Viorel Dobre mai 21, 2011 la 10:46 pm

  Minte sau nu, incepe sa nu mai conteze. Devine din ce in ce mai clar ca PDL va ramane la putere si dupa 2012.

  @ dl Adrian Nastase
  Am fost in urma cu cateva zile in Ploiesti si m-am intalnit cu doi vechi amici. Nu mai vorbisem de vreo 5 ani. Cu ocazia asta am aflat ca:
  1.Dv ati vandut Petrom.
  2.Dv ati stabilit redeventa de 0.5 USD pe baril
  3.Dv ati vandut Romtelecom.
  4.Dv i-ati dat cadou delta lui Vantu.
  5.Dv stapaniti partea de delta pe care nu i-ati dat-o lui Vantu.
  6.Liberalii sunt niste prosti pentru ca s-au aliat cu comunistii si or s-o ia in bot.
  7.Pacat ca nu mai candideaza Basescu, ca l-ar vota inca o data.
  8.Boc este de vina si Romania nu va scapa de necazuri pana nu pleaca Boc.

  Poate au mai fost si altele, dar nu le-am tinut minte decat pe astea.

  Oameni educati. Unul dintre ei pensionar de armata cu pensie recalculata. A iesit la pensie la 36 de ani, colonel. Burta mare avea atunci, burta mare are si acum.

  USL? Daca o sa mai aiba 40% in 2012, mare minune. Cu ce lideri sa aiba?

  PS, Cand vi se mai pare ca dl.presedinte sta sa piarda, nu-i mai transmiteti chestia cu Traiane nici nu stii… Pana acum i-ati zis de doua ori si nu pare prea mic. Asteptati intai sa piarda, eventual sa devina mic. Nu de altceva dar ar fi penibil si a treia oara.

 73. 77 Victor V. mai 21, 2011 la 10:49 pm

  @ M.Voicu

  Nu m-am uitat niciodată cu atenție pe o factură de apă, dar mi se pare ciudat ca „apa meteo” să fie aproape 60% din factură. Cred că primăria ar trebui să explice de ce beneficiul unei infrastructuri publice, construită și din impozitele dumneavoastră se regăsește în factura „privată” a unei companii.

  Cred că ar trebui să faceți și dumneavoastră ceea ce se face în SUA – să-i dați în judecată.

  PS: Condamnarea comunismului de către Traian Băsescu a fost o farsă. Dacă mâine ar trebui să condamne „băsismul” cred că ar face acest lucru fără să stea pe gânduri, iar a doua zi Sever Voinescu ar inventa „trăienismul”.

 74. 78 blogideologic mai 22, 2011 la 1:30 am

  @ Victor V.
  Nu eşti prea transparent în profilul politic ? Când cu haina lui Tismăneanu (de ce nu-l faceţi „cetăţean de onoare” la Tismana ?), când cu haina lui Harabula, un pro-Băsescu notoriu ! De ce eşti atât de supărat când discut eu despre influenţa secolului XVIII asupra românilor ? Eşti mankurtizat chiar în halul ăsta ? Iar temele tehnice chestionate de Harabula sunt acoperite de activitatea departamentelor specializate ale PSD. Domnul Adrian Năstase trasează linia generală, are Viziunea !

 75. 79 Al mai 22, 2011 la 5:49 am

  ……………………………………………………………………………………………

 76. 80 Victor V. mai 22, 2011 la 9:38 am

  @ blogideologic

  De unde ai tras concluzia că aș fi supărat de discuția despre secolul al XVIII și influența acestuia asupra românilor? Pur și simplu mi se par forțate concluziile tale, dar nimic mai mult.

  Despre Tismăneanu am aflat mai multe de la tine, aici pe blog, așa că mi se pare amuzant modul în care insiști să găsești asocieri inexistente. Iar întrebările lui Harabula sunt normale. Dacă vrei, sunt un exercițiu banal de clarificare a liniei generale de care vorbești tu.

 77. 81 teostanc mai 22, 2011 la 10:05 am

  @VV,

  Eu n-as mai lua-o de la FDSN iar Iliescu, dintre cei tei presedinti, mi s-a parut cel mai priceput;

  Sigur, cu unele amendamente, din care unul este increderea care a acordat-o unor colaboratori, pe care in prima faza, i-a ales pe cei cu care avusese contacte la Editura Tehnica sau pe cei care-i stia ca sunt anti ceausisti. Treptat s-au decantat.

  Pe timpurile acelea s-a schimbat o oranduire care a dat sens cuvantului de revolutie, altfel era o lovitura de stat ca in Africa.

  Si da!, DL Basescu are un limbaj mai direct si mai spontan decat dl Nastaese, care are un limbaj mai elaborat, potrivit pentru electoratul cu pregatire.

  Dupa ’96, cand PSD a pierdut alegerile, era un mars triumfalist al conventionistilor pe la televiziuni iar @nastase le dadea niste subtirele de-i ametea. Eu ii spueam pe atunci Biciul lui Atila.

  @Viorel Dobre,
  Va impartasesc ingrijorarea.

  @M. Voicu,
  Sunteti cel mai documentat bloger din cati am citit.

  @Nastase, poate-l cooptati pe dl M.Voicu la Departamentele PSD. Ar imprima multa rigoare iar afirmatiile ar fi de necombatut.

  @Blogideo..,
  Cum sunt acoperite problemele ridicate de Harabula, de departamentele PSD?

  Tocmai, problema este ca ACUM nu sunt acoperite DELOC.

  Eu cred ca @VV nu este membru PSD, nu are inclinatie catre stanga sociala, mai degraba invers dar are unele simpatii fata de @nastase iar dv. vreti sa-l face-ti membru PSD.

  PS
  Mi-am spus toate ofurile. Cer iertare pentru cat am scris.

 78. 82 dlnimeni mai 22, 2011 la 11:28 am

  De ce? Deoarece ii convine, il avantajeaza. Daca doriti, ne putem opri aici, am raspuns la intrebare, daca nu, atunci putem avansa.
  Ca o paranteza, proiectul de lege imi va permite sa imi formez propriul consiliu national al autonomiei culturale, ma declar acum, aici si public ca fiind scit, singurul din Romania. Deoasemeni, daca va aduceti aminte comentarii mai vechi ale mele, proiectul de lege permite romanilor sa se declare si ei minoritate, desi sunt majoritari. Mi-a fost gura aurita, Romania va deveni o tara formata numai din minoritati, fara nici o majoritate! Un alt paradox.
  Nu mai are sens sa tot vad cum tot sunt avansate institutii pre-statale si impozite (adica pre-bugete) mai mult ori mai putin mascate. Sa continui mai degraba pe linia raspunsului initial.
  Scriind de faptul ca merita si ca il avantajeaza, ar trebui sa vedem ce merit si ce avantaj. Sigur, cred, ca dintre cele asa de mari incit sa merite, prin consecintele personale, la limita, in extrem, desfiintarea Romaniei ca stat national si unitar. Cistiguri personale si familiale de miliarde de euro din administrarea tarii, obtinerea, la nevoie, a azilului politic in Ungaria, poate alte miliarde de euro de primit ca mita de la unguri, nu stiu, ma gindesc si eu.
  Privind mai in mic, un sprijin udemerist pentru planurile prezidentiale, in care un pivot este o noua constitutie. Opozitia pare a privi acest subiect cu destula liniste, aud destul de des vorba ca este nevoie de o majoritate parlamentara de 2/3. Da, dar poate ca opozitia ar trebui sa inteleaga cum ca aceasta majoritate de 2/3 este obtenabila, desi ea pare neobtenabila. Si ca, daca nu planifica foarte atent urmatoarele evenimente politice, opozitia se poate trezi ca presedintele va obtine avantaj personal orice s-ar intimpla. Punctul de plecare este acela ca presedintele a demostrat pina acum ca actuala constitutie este prea vulnerabila, ca poate fi foarte usor speculata in folos personal si ca, deci, nu ar fi rau sa fie modificata. O linie directoare de aici ar fi atragerea opozitiei intr-o colaborare la modificarea constitutiei, constind in unele concesii facute presedintelui care (n-asa?) tot nu va mai candida. Si uite majoritatea de 2/3. Iar marea pacaleala va fi aceea, demult spusa, ca o constitutie modificata este o constitutie noua, iar un cetatean cu o constitutie noua este un alt cetatean care are dreptul sa mai bea un pahar de whisky cu 4 cuburi de gheata, in cladirea de la Cotroceni. Presedintele si guvernantii de acum au, cred, mijloace de actiune si daca opozitia nu va colabora. Principala problema a opozitiei mi se pare pasivitatea, ei, exact atunci cind ar trebui sa fie mai activa politic. Exista modalitati, cred eu, de contracarare a planurilor prezidentiale, dar pentru aceasta initiativa politica trebuie sa fie a opozitiei.

 79. 83 ILICI ILIESCU mai 22, 2011 la 11:37 am

  Acest individ criminal Adrian Nastase are intr-adevar perfecta dreptate si inca multi au atras atentia intrucat Constitutia Romaniei este incalcata de insasi conducerea statului si ca inca se permite cum in nici un stat al lumii nu s-a permis ca un partid de minoritate nationala sa dezbata statutul Romaniei si autonomia teritoriala in cadrul unui stat national,suveran si independent,unitar si indivizibil. Insa sa nu uitam ca UDMR in frunte cu revolutionarul Laslo Tokes a intrat in politica romaneasca cu ajutorul FSN-ului ( PDSR- actualul PSD ) + PD-L, PNL si toata shleata de criminali ca drept multumire si recunostinta a lui Ion Iliescu fata de maghiari pentru ajutarea la daramarea lui Ceausescu si preluarea abuziva a puterii. Sa tinem bine minte: Comunisti sunt cei care au condus Romania dupa 1989 si nu inainte de revolutie, IAR DUMNEAVOASTRA DOMNULE ADRIAN NASTASE sunteti poate ultimul in masura sa vorbiti despre Constitutie si Legi atat timp cat dumneavoastra si toti derbedeii FSN-ului ati incalcat flagrant statutul ROMANIEI.Poate ca intr-o zi Dumnezeu ne va lumina mintea si ne va da dreptatea in mana !

 80. 84 Cârcotaşu mai 22, 2011 la 11:55 am

  M. Voicu,
  Factura este absolut reală.
  Vorba cu „a scoate apă din piatră seacă”, cu referire la minunea lui Moise, trebuie citită aici „a scoate bani din apa de ploaie”, o minune mai puţin spectaculoasă dar mult mai practică. De fapt ANRSC, prin ordinul 88/2007, legalizează băgatu’ mâinii în buzunarele cetăţenilor, ca faptă normală, de unde să scoată banu’ pe ploaia dată de Dumnezeu. Aşa că, băştinaşii din localităţile ce au canalizare fie şi numai pe Corso, dacă au apă curentă, plătesc apa de ploaie la suprafaţa deţinută, fie ea de acoperiş, terasă, alee sau grădină.
  Trai neneaco pe banii fraierilor, că nici nu mai trebuie să muncească! În Bucureşti, de exemplu, o scară de bloc cu 4 apartamente de etaj, plăteşte 10 mc apă de ploaie lunar. Plouă, nu plouă, nici nu mai contează.

 81. 85 ZOE, fii barbata ! mai 22, 2011 la 12:33 pm

  @contele
  Con te o senza te, tot aia e !

 82. 86 ZOE, fii barbata ! mai 22, 2011 la 12:46 pm

  @Viorel Dobre,
  Draguta, nu te ambala , nu mor caii PSD-isti când vor câinii PDL-isti !
  Daca tu te închini la Ayatollahul tau, nu înseamna ca si restul lumii trebuie s-o faca. Stii cum e, urma scapa turma, hai sa asteptam finalul ca sa vedem cine va râde mai bine!

 83. 87 Observator mai 22, 2011 la 2:28 pm

  @Viorel Dobre- interesante date știu prietenii tai si intr-adevăr e ingrijorator.

  Dar, ai dreptate, mai trebuie si cei din opoziție sa vina cu o comunicare mai pertinenta.

 84. 88 teostanc mai 22, 2011 la 2:59 pm

  @Ilici..
  Nene, du-te si pe la doctori sau pe la popa sa-ti citeasca. Miscarea legionara a fost desfiintata de Antonescu, nu de Iliescu si Nastase, asa ca nu mai fi suparat pe ei.

  O spun numai pentru d-ta. Cei incriminati de postarea ta au mentinut Romania in granitele ei. Vezi ce s-a intamplat cu Iugoslavia, care era plina de ‘revolutionari’ ca d-ta.

 85. 89 Doru Coarna mai 22, 2011 la 4:00 pm

  @ dl nimeni,

  exact, eu ma voi declara get!

 86. 90 Viorel Dobre mai 22, 2011 la 4:11 pm

  @ contele spune:
  mai 21, 2011 la 12:22 am

  Dati-mi va rog un exemplu de idee produsa. Tare-s curios.

  @ ZOE, fii barbata ! spune:
  mai 22, 2011 la 12:46 pm

  Unii asteapta finalul, altii il influenteaza. Stati linistit si asteptati-l. Dl presedinte creeaza finalul. Pentru ca poate si pentru ca i se permite. Pentru ca USL deja se vede castigatoare. Liderii sai nu vor sa inteleaga un fapt simplu: Victoria nu vine, trebuie sa o castigi. Trebuie sa LUPTI pentru ea.

 87. 91 Viorel Dobre mai 22, 2011 la 4:21 pm

  @ teostanc spune:
  mai 22, 2011 la 10:05 am

  Din pacate ingrijorarea creste.

 88. 92 Ghita Bizonu' mai 22, 2011 la 4:31 pm

  Victor V.

  de ce beneficiul unei infrastructuri publice, construită și din impozitele dumneavoastră se regăsește în factura “privată” a unei companii
  De ce ala se cheama privatizare. Apa Nova detine din anul 2000, pentru 25 de ani, concesiunea asupra sistemului de distributie a apei si de canalizare din Bucureşti.

 89. 93 dlnimeni mai 22, 2011 la 5:48 pm

  Doru Coarna: e liber un loc de ilir.

 90. 94 M.Voicu mai 22, 2011 la 10:43 pm

  @Victor V., mai 21, 2011 la 10:49pm spune: «Nu m-am uitat niciodată cu atenţie pe o factură de apă, dar mi se pare ciudat ca “apa meteo” să fie aproape 60% din factură. Cred că primăria ar trebui să explice de ce beneficiul unei infrastructuri publice, construită şi din impozitele dumneavoastră se regăseşte în factura “privată” a unei companii.»
  • * * Vã mulţumesc; aţi întrevãzut soluţia.
  @teostanc, mai 22, 2011 la 10:05am. Mulţumesc, mã copleşiţi.
  • * * Eu de fiecare datã aş fi vrut sã n-am dreptate – ca eu şi poporul nostru sã nu trãiascã în coşmarul care… este nu din lipsuri, ci din preaplinul prostiei unora !
  @Cârcotaşu mai 22, 2011 la 11:55am spune: «băştinaşii din localităţile ce au canalizare fie şi numai pe Corso, dacă au apă curentă, plătesc apa de ploaie la suprafaţa deţinută, fie ea de acoperiş, terasă, alee sau grădină.»
  • * * Constatarea Dumneavoastrã mã confirmã, dar eu am sugerat şi soluţia; pentru detaliere, vide Victor V., mai 21, 2011 la 10:49pm – citat supra, şi vide infra all so !
  @Ghita Bizonu’, mai 22, 2011 la 4:31pm spune: «De ce ala se cheama privatizare. Apa Nova detine din anul 2000, pentru 25 de ani, concesiunea asupra sistemului de distributie a apei si de canalizare din Bucureşti.»
  • * * Eu nu ridic probleme teoretice, ci fac teoria problemei cu care mã confrunt, ca SOLUŢIA SÃ FIE NATURALÃ. Încã un exemplu: pentru introducerea curentului electric într-o zonã în care nu ajungea reţeaua existentã m-am adresat în 2004 Ministerului Economiei şi Comerţului cu un text (vizând HG nr.867/17.07.2003 care a aprobat Regulamentul de racordare), în care subliniam aldin ”sistemul ca aceasta (S.C.Electrica S.A.) SÃ PREIA FÃRÃ PLATÃ reţelele realizate cu finanţarea administraţiei locale sau a beneficiarilor privaţi care sunt disperaţi a locui fãrã curent electric la oraş (chiar într-un oraş ca Sinaia) face S.C.Electrica S.A. neinteresatã sã-şi realizeze obiectul de activitate – deşi este societate comercialã – cãreia nu legea trebuie sã-i aducã clienţi, ci activitatea proprie.”. Ca sã nu vi se parã puţin, o aşa prevedere are şi sistemul de distribuţie a gazelor – cã cacofonia PRIVATIZÃRII utilitãţilor PUBLICE a fost un act politic !
  • * * Domn’ Ghiţã, când refuleazã canalizarea în Bucureşti, Apa Nova z’ce cã Primãria nu modernizeazã reţeaua, da banii pentru apa uzatã şi pentru apa meteo îi ia ! Nu vã sunã-a gol?
  • * * Doar, încã un rãspuns, implicit. Poate cineva cu rãbdare ar putea calcula preţul hidro-energiei – pe care înţeleg cã o subvenţioneazã toţi cetãţenii din localitãţile de munte şi deal… şi le-ar reveni şi lor un ce profit; da’ ei sunt doar cetãţeni români, cin’sã le ia partea ?

 91. 95 Vasile, mai 23, 2011 la 7:25 am

  Ghita,

  M.Voicu o spune dar nu expliciteaza „…si pentru apa meteo ii ia” Adica „apele nove” de prin Romania si-a arogat drepturi dumnezeiesti si in numele lui Dumnezeu ne taxeaza pentru apa de ploaie care ne uda casele si curtine!
  Intrebarea mea inocenta este de ce nu suntem despagubiti atunci cind Dumnezeu uita de ploaie?

 92. 96 Vasile, mai 23, 2011 la 7:39 am

  Teostanks,

  Eu nu am am spus ca Harabula blufeaza ,ci ca Harabula manipuleaza prin minciuna.
  Eu am spus ca l-am auzit de Crin Antonescu care a afirmat despre cota unica ca va ramane, deci harabula minte.Deci intrebarile lui Harbula nu sunt „intrebatoare” ci mizerabile manipulari!
  Am spus in schimb de Antonescu ca ori merge la doua capete ori blufeaza cu ce se va intampla azi cu votul in senat , cu ce se va intampla de fapt cu translarea unor voturi inspre opozitie.
  Ponta a fost mai rezervat desi cu alte cuvinte a sustinut ideea lui Antonescu.
  Deocamdata perchezitiile de luni tiind sa distraga atentia de la politic la penal si economic, este o strategioe cunoscuta dar eficienta reluata la comanda Cotroceniului sa-ti perchezitionezi finul …este o chestie, mai ales daca stia de perchezitie!

 93. 97 ZOE, fii barbata ! mai 23, 2011 la 8:10 am

  @Viorel Dobre,
  … Iar slugoii basescieni se bazeaza pe un milion de voturi din buzunarul
  lui popa Baconschi , care boteaza în jacuzzi !
  Cât despre USL, daca nu face valuri cât casa, nu înseamna ca nu lupta sau
  ca asteapta ca victoria sa-i cada în cap !

 94. 98 Ghita Bizonu' mai 23, 2011 la 9:33 am

  M.Voicu , Vasile

  lucrurile sunt mai simple si mai complicate. Complicate in ce priveste modul in care ideile comune, prejudecatile sociale modifica aplicarea legilor si legislatia.
  Simple in ce priveste explicatia . Explicatia este una simpla – „incurajarea capitalismului” de orice fel . Asa ca este normal ca „capitalul” sa fie lasat sa faca profit. Sa ii fie cedate ptr o „mai buna adtrare” retele de cana;izare, de electricitate samd . Si este normal sa ne puna sa platim ptr serviciile trecute, prezente si viitoare si cand sunt potentiala ori virtuale. Adica sa platim ptr evacuarea apei pluviale….pe reteatau de canalizare construtita in anii 60-70 (ce deh VV si F.M o sa explice ca nefiind construite de un privat .. e abuz de stat. Trebuia sa asteptam revolutia si privatu. Insa vaz ca privatu cu canalizarea nu a ajuns pana la privatele din viloaiele de la Snagov ori vilele din Iancu Nicolae)
  Apropos ce ziceti de reclama cu intra aici si joaca poker? Acum 30 de ani nu ar fi fost posibila nu atat dpv tehnic (caci era) cat mai ales al moralei si legii.
  D’aia solutia cu da-i in judecata nu tine. Judecatoru o sa zica platiti

 95. 99 Draghi Puterity mai 23, 2011 la 10:38 am

  Dragos spune:
  mai 21, 2011 la 9:18 am
  Aya: “Asa-numite pensii speciale sunt un drept castigat”

  Monica Macovei: “Nu exista principiul dreptului castigat”

  Eu pe cine sa cred ?

  Pe Angelina Jolie 😀

 96. 100 Vasile, mai 23, 2011 la 10:58 am

  Ghita,

  Noi nu vorbim dw fluvial ,la noi nu-i all inclusive, meteo este separat, da Doamne ori ba platesti! ,

 97. 101 teostanc mai 23, 2011 la 12:49 pm

  @Vasile,
  „Adrisnant”necunoscut.

 98. 102 Doru Coarna mai 23, 2011 la 2:02 pm

  @ dl nimeni,

  deja a inceput traficul cu apartenente?

 99. 103 M.Voicu mai 23, 2011 la 2:13 pm

  @ Ghita Bizonu’, mai 23, 2011 la 9:33am spune: «Explicaţia este una simplã – “încurajarea capitalismului” de orice fel»
  1 … am înţeles aluzia din: ”Insã vãz ca privatu cu canalizarea nu a ajuns pânã la privatele din viloaiele de la Snagov ori vilele din…” ; desigur, aşteaptã sã plãteascã poporanu’ – cã d’aia i-a votat, sau l-au lãsat sã mişculeze atâţi guarieni ai demoNcraţiei – cãrora Bugetul nu le-a scãzut, doar lor ! ! !
  2) Dece poporanu’ ar trebui sã încurajeze ce nu-i trebuie lui; capitalism înseamnã cã fiecare îşi asumã decizia lui – cu toate suBcesili’ sau eşecurili’ ; altfel îşi bagã mâna unde- l poate trage la… alt canal !

 100. 104 Viorel Dobre mai 23, 2011 la 3:03 pm

  @ ZOE, fii barbata ! spune:
  mai 23, 2011 la 8:10 am

  Azi mai multi senatori PDL ar fi trebuit sa treaca la USL. Ati mai auzit ceva?
  Asta inseamna sa faci rezultatul, nu sa il astepti.

  Si da, daca nu face valuri cat casa, inseamna ca nu lupta.

 101. 105 Vasile, mai 24, 2011 la 9:25 am

  Infantil QED!

  Nu ti se pare ca oamenii sunt speriati si au ajuns cu temerile in anii 1980?
  Oricum dupa reclama facuta , piesa tiinde sa se rejoace cu casa inchisa!

 102. 106 Ghita Bizonu' mai 24, 2011 la 1:47 pm

  M.Voicu

  felcitari vpati prins. Pana la urma utilitatea publica a unui lac curat (Snagov) va prima si dupa ce vqa fi vestejit comunismu ca nu a facut canalizari (cam asta este … Lenin a zis electrificare plus soviete nu canalizare plus soviete) banu public va fi poftot sa iis faca datoria in numele democartiei si nediscriminarii . Sigur ca se va sacrifica si in cisntea capitalismului si se va lua un credit de la privati (poa chiar de la un bacnher cu privata conectata la lac!)
  Si de ce poporanu ? Pai nedescriminare !!!

 103. 107 M.Voicu mai 24, 2011 la 7:42 pm

  @ Ghita Bizonu’, mai 24, 2011 la 1:47pm
  Vã mulţumesc; am dreptate pentru cã am gãsit-o şi la Dumneavoastrã !
  Postulatul lui Marx, de trecere la o societate mai evoluatã întâi în statele avansate, a fost inversat pervers de Lenin cu exemplul lanţului care ”se rupe la veriga cea mai slabã” – care n-avea nici-o legãturã, dar la asta au zis ”DA”, poporanii. Abia apãi au vãzut ce importanţã s-a dat lanţului… Ca dupã campaniile electorale, aiurea !
  Referitor la poporani, amintesc aici douã proverbe româneşti:
  • Numa’ vizitiul prost bate calul ãl bun
  • Pe calul bun îl bate hamul

 104. 108 Aya iunie 2, 2011 la 3:07 am

  @

  Dragos

  Referitor la dreptul castigat, este bine sa ma crezi pe mine.
  Probabil, Monica Macovei a vorbit „la comanda”. Altfel ar fi jenant pentru ea, ca jurist, mai ales ca este vorba despre o problema de fond.

 105. 109 Ghita Bizonu' iunie 2, 2011 la 1:02 pm

  Aya
  Ala este nivelu juristei Macovei ….


 1. 1 Quod erat demonstrandum « Popateapa's Blog Trackback pe mai 21, 2011 la 8:07 am
 2. 2 Quod erat demonstrandum Trackback pe mai 23, 2011 la 6:58 pm
 3. 3 Codex Politicus, colectia de vara a lui Traian Basescu « Fragmentarium Politic Trackback pe mai 25, 2011 la 7:46 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


Arhiva

Comentarii Recente

diasporean la Anunt!
fostă basarabeancă la Anunt!
Ce scriam acum exact… la Anunt!
De ce n-am criticat… la Anunt!
Cum e posibil asa ce… la Anunt!

%d blogeri au apreciat: